திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆனந்தப் பதிகம்
āṉantap patikam
போற்றித் திருப்பதிகம்
pōṟṟit tiruppatikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

078. திருவண்ணப் பதிகம்
tiruvaṇṇap patikam