திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவண்ணப் பதிகம்
tiruvaṇṇap patikam
விண்ணப்பப் பதிகம்
viṇṇappap patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

079. போற்றித் திருப்பதிகம்
pōṟṟit tiruppatikam

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. அருள்தரல் வேண்டும் போற்றிஎன் அரசே
  அடியனேன் மனத்தகத் தெழுந்த
  இருள்கெடல் வேண்டும் போற்றிஎந் தாயே
  ஏழையேன் நின்றனைப் பாடும்
  தெருள்உறல் வேண்டும் போற்றிஎன் அறிவே
  சிந்தைநைந் துலகிடை மயங்கும்
  மருள்அறல் வேண்டும் போற்றிஎன் குருவே
  மதிநதி வளர்சடை மணியே.
 • 2. மணிமிடற் றமுதே போற்றிஎன் தன்னை
  வாழ்விக்க வேண்டுவல் போற்றி
  அணிமதி முடியோய் போற்றிஇவ் வேழைக்
  கருளமு தருளுக போற்றி
  பணிஅணி புயத்தோய் போற்றிநின் சீரே
  பாடுதல் வேண்டும்நான் போற்றி
  தணிவில்பே ரொளியே போற்றிஎன் தன்னைத்
  தாங்குக போற்றிநின் பதமே.
 • 3. நின்பதம் பாடல் வேண்டும்நான் போற்றி
  நீறுபூத் தொளிர்குளிர் நெருப்பே
  நின்புகழ் கேட்டல் வேண்டும்நான் போற்றி
  நெற்றியங் கண்கொளும் நிறைவே
  நின்வச மாதல் வேண்டும்நான் போற்றி
  நெடியமால் புகழ்தனி நிலையே
  நின்பணி புரிதல் வேண்டும்நான் போற்றி
  நெடுஞ்சடை முடித்தயா நிதியே.
 • 4. நிதிதரு நிறைவே போற்றிஎன் உயிர்க்கோர்
  நெறிதரு நிமலமே போற்றி
  மதிமுடிக் கனியே போற்றிஎன் தன்னை
  வாழ்வித்த வள்ளலே போற்றி
  விதிமுதற் கிறையே போற்றிமெய்ஞ் ஞான
  வியன்நெறி விளக்கமே போற்றி
  பதிபசு பதியே போற்றி நின்பாதம்
  பாடஎற் கருளுக போற்றி.
 • 5. போற்றிஎன் உயிர்க்கோர் இன்பமே அன்பர்
  புரிதவக் காட்சியே போற்றி
  போற்றிஎன் அன்பாம் தெய்வமே சைவம்
  புகல்சிவ போகமே போற்றி
  போற்றிஎன் பெரிதாஞ் செல்வமே கருணைப்
  பூரண வெள்ளமே போற்றி
  போற்றிஎன் வாழ்வுக் கொருபெரு முதலே
  போற்றிநின் சேவடிப் போதே.
 • 6. போதஆ னந்த போகமே என்னைப்
  புறம்பிட நினைத்திடேல் போற்றி
  சீதவான் பிறைசேர் செஞ்சடை யாய்என்
  சிறுமைதீர்த் தருளுக போற்றி
  பேதம்ஒன் றில்லா அருட்கட லேஎன்
  பிழைஎலாம் பொறுத்தருள் போற்றி
  வேதமெய்ப் பொருளே போற்றிநின் அல்லால்
  வேறெனக் கிலைஅருள் போற்றி.
 • 7. போற்றுவார் உள்ளம் புகுந்தொளிர் ஒளியே
  போற்றிநின் பூம்பதம் போற்றி
  ஆற்றுவார் சடைஎன் அப்பனே போற்றி
  அமலநின் அடிமலர் போற்றி
  ஏற்றுவார் கொடிகொள் எந்தையே போற்றி
  இறைவநின் இருங்கழல் போற்றி
  சாற்றுமா றரிய பெருமையே போற்றி
  தலைவநின் தாட்டுணை போற்றி.
 • 8. துணைமுலை மடந்தை எம்பெரு மாட்டி
  துணைவநின் துணையடி போற்றி
  புணைஎன இடரின் கடலினின் றேற்றும்
  புனிதநின் பொன்னடி போற்றி
  இணையில்பே ரின்ப அமுதருள் கருணை
  இறைவநின் இணையடி போற்றி
  கணைஎனக் கண்ணன் தனைக்கொளும் ஒருமுக்
  கண்ணநின் கழலடி போற்றி.
 • 9. அடியனேன் பிழைகள் பொறுத்தருள் போற்றி
  அயல்எனை விட்டிடேல் போற்றி
  கொடியனேற் கின்பந் தந்தருள் போற்றி
  குணப்பெருங் குன்றமே போற்றி
  நெடியஎன் துன்பந் துடைத்தருள் போற்றி
  நினைஅலால் பிறிதிலேன் போற்றி
  படிமிசைப் பிறர்பால் செலுத்திடேல் எங்கள்
  பரமநின் அடைக்கலம் நானே.
 • 10. நான்செயும் பிழைகள் பலவும்நீ பொறுத்து
  நலந்தரல் வேண்டுவன் போற்றி
  ஏன்செய்தாய் என்பார் இல்லைமற் றெனக்குன்
  இன்னருள் நோக்கஞ்செய் போற்றி
  ஊன்செய்நா வால்உன் ஐந்தெழுத் தெளியேன்
  ஓதநீ உவந்தருள் போற்றி
  மான்செயும் நெடுங்கண் மலைமகள் இடங்கொள்
  வள்ளலே போற்றிநின் அருளே.

போற்றித் திருப்பதிகம் // போற்றித் திருப்பதிகம்