திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अरुळ्निलै विळक्कम्
aruḷnilai viḷakkam
तिरुवरुळ् विलासम्
tiruvaruḷ vilāsam
Second Thirumurai

097. तिरुमरुन्दरुळ् निलै
tirumaruntaruḷ nilai

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पऩकअणैत् तिरुनॆटुमाल् अयऩ्पोऱ्ऱप् पुलवरॆलाम् परव ओङ्कुम्
  कऩकमणि अम्पलत्ते पॆरियमरुन् तॊऩ्ऱिरुक्कक् कण्टेऩ् कण्टेऩ्
  अऩकनटत् ततुसस्सि ताऩन्द वटिवतुपे ररुळ्वाय्न् तुळ्ळ
  तॆऩकममर्न् तिरुप्पतॆल्लाम् वल्लतुपेर् नटरासऩ् ऎऩ्प तम्मा.
 • 2. तिरुनॆटुमाल् अयऩ्तेटत् तुरियनटु ऒळित्ततॆऩत् तॆळिन्दोर्सॊल्लुम्
  ऒरुकरुणै मरुन्दुतिरु अम्पलत्ते इरुन्दिटक्कण् टुवन्देऩ् अन्दो
  अरुवुरुवङ् कटन्दतुपे राऩन्द वटिवतुनल् लरुळ्वाय्न् तुळ्ळ
  तिरुमैयुम्नऩ् कळिप्पतॆल्लाम् वल्लतुपेर् नटरासऩ् ऎऩ्प तम्मा.

திருமருந்தருள் நிலை // திருமருந்தருள் நிலை

No audios found!