திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருமருந்தருள் நிலை
tirumaruntaruḷ nilai
சிவ சிதம்பர சங்கீர்த்தனம்
siva sitampara saṅkīrttaṉam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

098. திருவருள் விலாசம்
tiruvaruḷ vilāsam