திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வினா உத்தரம்
viṉā uttaram
சல்லாப லகரி
sallāpa lakari
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

110. நற்றாய் கவன்றது
naṟṟāy kavaṉṟatu