திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai
நான்காம் திருமுறை / Fourth Thirumurai

011. ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai

  கொச்சகக் கலிப்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. மதியணிசெஞ் சடைக்கனியை மன்றுள்நடம் புரிமருந்தைத்
  துதியணிசெஞ் சுவைப்பொருளில் சொன்மாலை தொடுத்தருளி
  விதியணிமா மறைநெறியும் மெய்ந்நிலைஆ கமநெறியும்
  வதியணிந்து விளங்கவைத்த வன்தொண்டப் பெருந்தகையே.
 • 2. நீற்றிலிட்ட நிலையாப்புன் னெறியுடையார் தமைக்கூடிச்
  சேற்றிலிட்ட கம்பமெனத் தியங்குற்றேன் தனைஆளாய்
  ஏற்றலிட்ட திருவடியை எண்ணிஅரும் பொன்னையெலாம்
  ஆற்றில்இட்டுக் குளத்தெடுத்த அருட்டலைமைப் பெருந்தகையே.
 • 3. இலைக்குளநீ ரழைத்தனில் இடங்கர்உற அழைத்ததன்வாய்த்
  தலைக்குதலை மதலைஉயிர் தழைப்பஅழைத் தருளியநின்
  கலைக்கும்வட கலையின்முதற் கலைக்கும்உறு கணக்குயர்பொன்
  மலைக்கும்அணு நிலைக்கும்உறா வன்தொண்டப் பெருந்தகையே.
 • 4. வேதமுதற் கலைகளெலாம் விரைந்துவிரைந் தனந்தமுறை
  ஓதஅவைக் கணுத்துணையும் உணர்வரிதாம் எம்பெருமான்
  பாதமலர் நினதுதிருப் பணிமுடிமேற் படப்புரிந்த
  மாதவம்யா துரைத்தருளாய் வன்தொண்டப் பெருந்தகையே.
 • 5. ஏழிசையாய் இசைப்பயனாய் இன்னமுதாய் என்னுடைய
  தோழனுமாய் என்றுமுன்நீ சொன்னபெருஞ் சொற்பொருளை
  ஆழ்நினைத் திடில்அடியேன் அருங்கரணம் கரைந்துகரைந்
  தூழியல்இன் புறுவதுகாண் உயர்கருணைப் பெருந்தனையே.
 • 6. வான்காண இந்திரனும் மாலையனும் மாதவரும்
  தான்காண இறைஅருளால் தனித்தவள யானையின்மேல்
  கோன்காண எழுந்தருளிக் குலவியநின் கோலமதை
  நான்காணப் பெற்றிலனே நாவலூர்ப் பெருந்தகையே.
 • 7. தேன்படிக்கும் அமுதாம்உன் திருப்பாட்டைத்193 தினந்தோறும்
  நான்படிக்கும் போதென்னை நானறியேன் நாஒன்றோ
  ஊன்படிக்கும் உளம்படிக்கும் உயிர்படிக்கும் உயிர்க்குயிரும்
  தான்படிக்கும் அனுபவங்காண் தனிக்கருணைப் பெருந்தனையே.
 • 8. இன்பாட்டுத் தொழிற்பொதுவில் இயற்றுகின்ற எம்பெருமான்
  உன்பாட்டுக் குவப்புறல்போல் ஊர்பாட்டுக் குவந்திலர்என்
  றென்பாட்டுக் கிசைப்பினும்என் இடும்பாட்டுக் கரணமெலாம்
  அன்பாட்டுக் கிசைவதுகாண் அருட்பாட்டுப் பெருந்தகையே.
 • 9. பரம்பரமாம் துரியமெனும் பதத்திருந்த பரம்பொருளை
  உரம்பெறத்தோ ழமைகொண்ட உன்பெருமை தனைமதித்து
  வரம்பெறநற் றெய்வமெலாம் வந்திக்கும் என்றால்என்
  தரம்பெறஎன் புகல்வேன்நான் தனித்தலைமைப் பெருந்தகையே.
 • 10. பேரூரும் பரவைமனப் பிணக்கறஎம் பெருமானை
  ஊரூரும் பலபுகல ஓரிரவில் தூதன்என்த
  தேரூரும் திருவாரூர்த் தெருவுதொறும் நடப்பித்தாய்
  ஆரூர நின்பெருமை அயன்மாலும் அளப்பரிதே.

  • 192. ஏழிசையாய் இசைப்பயனாய் இன்னமுதாய் என்னுடையதோனுமாய் யான்செய்யும் துரிசுகளுக் குடனாகிமாழைஒண்கண் பரவையைத்தந் தாண்டானை மதிகில்லாஏழையேன் பிரிந்திருக்கேன் என்ஆரூர் இறைவனையே.- 7751 (7-51-10) சுந்தரர், திருவாரூர்பப்திகம்.
  • 193. திருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தைத் திருக்கடைக்காப்பு என்பதும், திருநாவுக்கரசர் தேவாரத்தைத் தேவாரம் என்பதும், சுந்தரமூர்த்திகள் தேவாரத்தைத் திருப்பாட்டு என்பதும் ஒருவகை வழக்கு.

ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை