திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिवपति विळक्कम्
sivapati viḷakkam
नाऩ् एऩ् पिऱन्देऩ्
nāṉ ēṉ piṟantēṉ
Sixth Thirumurai

006. आऱ्ऱामै
āṟṟāmai

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऎऴुविऩुम् वलिय मऩत्तिऩेऩ् मलञ्सार् ईयिऩुम् नायिऩुम् इऴिन्देऩ्
  पुऴुविऩुम् सिऱियेऩ्पॊय्विऴैन् तुऴल्वेऩ्पुऩ्मैयेऩ् पुलैत्तॊऴिऱ्कटैयेऩ्
  वऴुविऩुम् पॆरियेऩ् मटत्तिऩुम् पॆरियेऩ् माण्पिला वञ्सक नॆञ्सक्
  कुऴुविऩुम् पॆरियेऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.
 • 2. कऱ्ऱमे लवर्तम् उऱविऩैक् करुतेऩ् कलकर्तम् उऱविऩिऱ् कळित्तेऩ्
  उऱ्ऱमे तकवोर् उवट्टुऱ इरुन्देऩ् उलकियऱ् पोकमे उवन्देऩ्
  सॆऱ्ऱमे विऴैयुम् सिऱुनॆऱि पिटित्तेऩ् तॆय्वम्ऒऩ् ऱॆऩुम्अऱि वऱियेऩ्
  कुऱ्ऱमे उटैयेऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.
 • 3. कटुमैयेऩ् वञ्सक् करुत्तिऩेऩ् पॊल्लाक् कण्मऩक् कुरङ्कऩेऩ् कटैयेऩ्
  नॆटुमैआण् पऩैपोल् निऩ्ऱवॆऱ् ऱुटम्पेऩ् नीसऩेऩ् पासमे उटैयेऩ्
  नटुमैऒऩ् ऱऱियेऩ् कॆटुमैयिऱ् किळैत्त नस्सुमा मरम्ऎऩक्किळैत्तेऩ्
  कॊटुमैये कुऱित्तेऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.
 • 4. निलत्तिलुम्पणत्तुम् नीळ्विऴिमटवार् नॆरुक्किलुम्पॆरुक्किय निऩैप्पेऩ्
  पुलत्तिलुम् पुरैसेर् पॊऱियिलुम् मऩत्तैप् पोक्किवीण् पोतुपोक् कुऱुवेऩ्
  नलत्तिल्ओर् अणुवुम् नण्णिलेऩ् कटैय नायिऩुङ् कटैयऩेऩ् नवैयेऩ्
  कुलत्तिलुम् कॊटियेऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.
 • 5. सॆटिमुटिन् तलैयुम्मऩत्तिऩेऩ् तुऩ्पस् सॆल्लिऩाल्अरिप्पुण्टसिऱियेऩ्
  अटिमुटि अऱियुम् आसैसऱ् ऱऱियेऩ् अऱिन्दवर् तङ्कळै अटैयेऩ्
  पटिमुटि वऴित्तुक् कटिकॊळुम् कटैयर्पणत्तिलुम् कॊटियऩेऩ् वञ्कक्
  कॊटिमुटिन् तिटुवेऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.
 • 6. अरङ्किऩिऱ् पटैकॊण् टुयिर्क्कॊलै पुरियुम् अऱक्कटै यवरिऩुङ् कटैयेऩ्
  इरङ्किल्ओर् सिऱितुम् इरक्कम्उऱ् ऱऱियेऩ् इयलुऱु नासियुट् किळैत्त
  सिरङ्किऩिऱ् कॊटियेऩ् सिवनॆऱि पिटियेऩ् सिऱुनॆऱिस् सऴक्कैये सिलुकुक्
  कुरङ्कॆऩप् पिटित्तेऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.
 • 7. वाट्टमे उटैयार् तङ्कळैक् काणिऩ् मऩञ्सिऱितिरक्कमुऱ् ऱऱियेऩ्
  कोट्टमे उटैयेऩ् कॊलैयऩेऩ् पुलैयेऩ् कूऱ्ऱिऩुम् कॊटियऩेऩ् मायै
  आट्टमे पुरिन्देऩ् अऱत्तॊऴिल् पुरियेऩ् अस्समुम् अवलमुम् इयऱ्ऱुम्
  कूट्टमे विऴैन्देऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.
 • 8. कलैत्तॊऴिल् अऱियेऩ् कळ्उणुङ् कॊटियेऩ् कऱिक्कुऴल् नायिऩुम् कटैयेऩ्
  विलैत्तॊऴिल् उटैयेऩ् मॆय्ऎलाम् वायाय् विळम्पुऱुम् वीणऩेऩ् असुत्तप्
  पुलैत्तॊऴिल् पुरिवेऩ् पॊय्यऩेऩ् सीऱ्ऱम् पॊङ्किय मऩत्तिऩेऩ् पॊल्लाक्
  कॊलैत्तॊऴिल् पुरिवेऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.
 • 9. पणमिलार्क् किटुक्कण् पुरिन्दुणुञ् सोऱ्ऱुप् पणम्पऱित् तुऴल्किऩ्ऱ पटिऱेऩ्
  ऎणमिला तटुत्तार्क् कुऱुपॆरुन्दीमै इयऱ्ऱुवेऩ् ऎट्टियेअऩैयेऩ्
  मणमिला मलरिऱ् पूत्तऩऩ् इरुकाल् माटॆऩत् तिरिन्दुऴल् किऩ्ऱेऩ्
  कुणमिलाक् कॊटियेऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.
 • 10. कटियरिल् कटियेऩ् कटैयरिल् कटैयेऩ् कळ्वरिल् कळ्वऩेऩ् कामप्
  पॊटियरिल् पॊटियेऩ् पुलैयरिल् पुलैयेऩ् पॊय्यरिल् पॊय्यऩेऩ् पॊल्लास्
  सॆटियरिल् सॆटियेऩ् सिऩत्तरिल् सिऩत्तेऩ् तीयरिल् तीयऩेऩ् पापक्
  कॊटियरिल् कॊटियेऩ् अम्पलक् कूत्तऩ् कुऱिप्पिऩुक् कॆऩ्कट वेऩे.

ஆற்றாமை // ஆற்றாமை

No audios found!