திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kaaNaap paththu
kāṇāp pattu
kuRai n-eerntha paththu
kuṟai nērnta pattu
Fifth Thirumurai

026. paNiththiRanj saalaamai
paṇittiṟañ sālāmai

  kali viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. vanjsakap peethaiyar mayakkil aaznthuzal
  n-enjsakap paaviyeen n-inainthi leenaiyoo
  venjsakap poorinai vittu Loorpukaz
  thanjsakath thaNikaivaaz tharuma vaanaiyee.
 • 2. vaann-ikar kuunthalaar vanka Naalmika
  maaln-ikaz peethaiyeen mathiththi leen aiyoo
  thaanirum pukazkoLum thaNikai meelaruL
  theenirun- thozukiya sengka rumpaiyee.
 • 3. karungkatu n-ikarn-etung kaNNi naarmayal
  orungkuRu manaththineen unni leenaiyoo
  tharumpukaz mikunthitun- thaNikai maamalai
  marungkamarn- thanparuL mannum vaazvaiyee.
 • 4. vaivaLar vaatkaNaar mayakkil viiznthaRaap
  poyvaLar n-enjsineen pooRRi leenaiyoo
  meyvaLar anparkaL meevi eeththuRum
  seyvaLar thaNikaiyil sezikkum theenaiyee.
 • 5. sezippatum mangkaiyar thiiya maayaiyil
  pazippatum n-enjsineen paravi leenaiyoo
  vazippatum anparkaL vaRumai n-iikkiyee
  poziRpatum thaNikaiyil pothintha ponnaiyee.
 • 6. pothitharum mangkaiyar puLakak kongkaimeel
  vathitharum n-enjsineen mathiththi leenaiyoo
  mathitharum anpartham manaththil eNNiya
  kathitharum thaNikaivaaz kaRpa kaththaiyee.

பணித்திறஞ் சாலாமை // பணித்திறஞ் சாலாமை