திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അടിയാര്‍ പേറു
aṭiyār pēṟu
അവാ അറുത്തല്‍
avā aṟuttal
Sixth Thirumurai

011. ആന്‍മ വിചാരത് തഴുങ്കല്‍
āṉma visārat taḻuṅkal

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പോകമേ വിഴൈന്തേന്‍ പുലൈമനച് ചിറിയേന്‍ പൂപ്പിനും പുണര്‍ന്തവെം പൊറിയേന്‍
  ഏകമേ പൊരുള്‍എന്‍ ററിന്തിലേന്‍ പൊരുളിന്‍ ഇച്ചൈയാല്‍ എരുതുനോ വറിയാക്
  കാകമേഎനപ്പോയ്പ്പിറര്‍ തമൈവരുത്തിക്കളിത്തപാതകത്തൊഴിറ്കടൈയേന്‍
  മോകമേഉടൈയേന്‍ എന്‍നിനുംഎന്തായ് മുനിന്തിടേല്‍കാത്തരുള്‍ എനൈയേ.
 • 2. പൂപ്പിനും പലകാല്‍ മടന്തൈയര്‍ തമൈപ്പോയ്പ്പുണര്‍ന്തവെം പുലൈയനേന്‍ വിടഞ്ചാര്‍
  പാപ്പിനുങ് കൊടിയര്‍ ഉറവൈയേ വിഴൈന്ത പള്‍ളനേന്‍ കള്‍ളനേന്‍ നെരുക്കും
  ആപ്പിനും വലിയേന്‍ അറത്തൊഴില്‍ പുരിയേന്‍അന്‍പിനാല്‍അടുത്തവര്‍കരങ്കള്‍
  കൂപ്പിനുങ്കൂപ്പാക് കൊടുങ്കൈയേന്‍ എനിനും കോപിയേല്‍ കാത്തരുള്‍ എനൈയേ.
 • 3. വിഴുത്തലൈ നെറിയൈ വിരുംപിലേന്‍ കരുംപിന്‍ മികഇനിക് കിന്‍റനിന്‍ പുകഴ്കള്‍
  വഴുത്തലൈ അറിയേന്‍ മക്കളേ മനൈയേ വാഴ്ക്കൈയേ തുണൈഎനമതിത്തുക്
  കൊഴുത്തലൈ മനത്തുപ് പുഴുത്തലൈപ് പുലൈയേന്‍ കൊക്കനേന്‍ ചെക്കിനൈപ് പലകാല്‍
  ഇഴുത്തലൈ എരുതേന്‍ ഉഴത്തലേ ഉടൈയേന്‍ എന്‍നിനും കാത്തരുള്‍ എനൈയേ.
 • 4. പുലൈവിലൈക് കടൈയില്‍ തലൈകുനിത് തലൈന്തു പൊറുക്കിയ ചുണങ്കനേന്‍ പുരത്തില്‍
  തലൈവിലൈ പിടിത്തുക് കടൈവിലൈ പടിത്ത തയവിലാച് ചഴക്കനേന്‍ ചഴക്കര്‍
  ഉലൈവിലൈ എനവേ വിയക്കവെന്‍ തൊഴിലില്‍ ഉഴന്‍റുഴന്‍ റഴന്‍റതോര്‍ ഉളത്തേന്‍
  ഇലൈവിലൈ എനക്കെന്‍ റകങ്കരിത് തിരുന്തേന്‍ എന്‍നിനും കാത്തരുള്‍ എനൈയേ.
 • 5. കൊട്ടിലൈ അടൈയാപ് പട്ടിമാ ടനൈയേന്‍ കൊട്ടൈകള്‍ പരപ്പിമേല്‍ വനൈന്ത
  കട്ടിലൈ വിരുംപി അടിക്കടി പടുത്ത കടൈയനേന്‍ കങ്കുലും പകലും
  അട്ടിലൈ അടുത്ത പൂഞൈയേന്‍ ഉണവൈ അറവുണ്‍ടു കുപ്പൈമേറ് പോട്ട
  നെട്ടിലൈ അനൈയേന്‍ എന്‍നിനും വേറു നിനൈത്തിടേല്‍ കാത്തരുള്‍ എനൈയേ.
 • 6. നേരിഴൈ യവര്‍തം പുണര്‍മുലൈ നെരുക്കില്‍ നെരുക്കിയ മനത്തിനേന്‍ വീണില്‍
  പോരിഴൈ വെറിയര്‍ പുകഴ്പെറു വെറിയേന്‍ പുനൈകലൈ ഇലര്‍ക്കൊരു കലൈയില്‍
  ഓരിഴൈ എനിനും കൊടുത്തിലേന്‍ നീള ഉടുത്തുടുത് തൂര്‍തൊറുന്‍ തിരിന്തേന്‍
  ഏരിഴൈ വിഴൈന്തു പൂണ്‍ടുളങ് കളിത്തേന്‍ എന്‍നിനും കാത്തരുള്‍എനൈയേ.
 • 7. അളത്തിലേ പടിന്ത തുരുംപിനും കടൈയേന്‍അചടനേന്‍ അറിവിലേന്‍ഉലകില്‍
  കുളത്തിലേ കുളിപ്പാര്‍ കുളിക്കവെഞ് ചിറുനീര്‍ക് കുഴിയിലേ കുളിത്തവെങ് കൊടിയേന്‍
  വളത്തിലേ പൊചിത്തുത് തളത്തിലേ പടുക്ക മനങ്കൊണട ചിറിയേനന്‍ മായൈക്
  കളത്തിലേ പയിന്‍റ ഉളത്തിലേ പെരിയന്‍ എന്‍നിനും കാത്തരുള്‍ എനൈയേ.
 • 8. തൊഴുതെലാം വല്‍ല കടവുളേ നിന്‍നൈത് തുതിത്തിലേന്‍ തൂയ്മൈഒന്‍ ററിയേന്‍
  കഴുതെലാം അനൈയേന്‍ ഇഴുതെലാം ഉണവില്‍ കലന്തുണക് കരുതിയ കരുത്തേന്‍
  പഴുതെലാം പുരിന്തു പൊഴുതെലാം കഴിത്ത പാവിയേന്‍ തീമൈകള്‍ ചിറിതും
  എഴുതലാം പടിത്തന്‍ റെനമിക ഉടൈയേന്‍ എന്‍നിനും കാത്തരുള്‍ എനൈയേ.
 • 9. വട്ടിയേ പെരുക്കിക് കൊട്ടിയേ ഏഴൈ മനൈകവര്‍ കരുത്തിനേന്‍ ഓട്ടൈച്
  ചട്ടിയേ എനിനും പിറര്‍കൊളത് തരിയേന്‍ തയവിലേന്‍ ചൂതെലാം അടൈത്ത
  പെട്ടിയേ നികര്‍ത്ത മനത്തിനേന്‍ ഉലകില്‍ പെരിയവര്‍ മനംവെറുക് കച്ചെയ്
  എട്ടിയേ മണ്‍ണാങ് കട്ടിയേ അനൈയേന്‍ എന്‍നിനും കാത്തരുള്‍ എനൈയേ.
 • 10. ഉടുത്തിലേം ചിറിതും ഉണ്‍ടിലേം എനവന്‍ തോതിയ വറിഞരുക് കേതും
  കൊടുത്തിലേന്‍ കൊടുക്കും കുറിപ്പിലേന്‍ ഉലകില്‍ കുണംപെരി തുടൈയനല്‍ ലോരൈ
  അടുത്തിലേന്‍ അടുത്തറ്കാചൈയും ഇല്‍ലേന്‍ അവനിമേല്‍ നല്‍ലവന്‍ എനപ്പേര്‍
  എടുത്തിലേന്‍ എനിനും തെയ്വമേ തുണൈഎന്‍ റിരുക്കിന്‍റേന്‍ കാത്തരുള്‍ എനൈയേ.

ஆன்ம விசாரத் தழுங்கல் // ஆன்ம விசாரத் தழுங்கல்

No audios found!