திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तऱ् सुतन्दरम् इऩ्मै
taṟ sutantaram iṉmai
तिरुक्कतवन् तिऱत्तल्
tirukkatavan tiṟattal
Sixth Thirumurai

017. अत्तुवित आऩन्द अऩुपव इटैयीटु
attuvita āṉanta aṉupava iṭaiyīṭu

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिरुत्तकुपॊऩ् ऩम्पलत्ते तिरुनटञ्सॆय् तरुळुम्
  तिरुवटिकळ् अटिस्सिऱियेऩ् सॆऩ्ऩिमिसै वरुमो
  उरुत्तकुना ऩिलत्तिटैनीळ् मलत्तटैपोय् ञाऩ
  उरुप्पटिवम् अटैवेऩो ऒऩ्ऱिरण्टॆऩ् ऩात
  पॊरुत्तमुऱु सुत्तसिवा ऩन्दवॆळ्ळम् ततुम्पिप्
  पॊङ्किअकम् वॆळ्ळत्ते नाऩ्मूऴ्कि नाऩ्पोय्
  अतुवाकप् पॆऱुवेऩो अऱिन्दिलऩ्मेल् विळैवे.
 • 2. करणमॆलाम् करैन्दतऩिक् करैकाण्प तुळतो
  करैकण्ट पॊऴुतॆऩैयुङ् कण्टुतॆळि वेऩो
  अरणमॆलाम् कटन्दतिरु वरुळ्वॆळिनेर् पटुमो
  अव्वॆळिक्कुळ् आऩन्द अऩुपवन्दाऩ् उऱुमो
  मरणमॆलाम् तविर्न्दुसिव मयमाकि निऱैतल्
  वाय्त्तिटुमो मूलमल वातऩैयुम् पोमो
  सरणमॆलाम् तरमऩ्ऱिल् तिरुनटञ्सॆय् पॆरुमाऩ्
  तऩतुतिरु वुळम्ऎतुवो सऱ्ऱुमऱिन् तिलऩे.
 • 3. नातान्दत् तिरुवीति नटन्दुकटप् पेऩो
  ञाऩवॆळि नटुइऩ्प नटन्दरिसिप् पेऩो
  पोतान्दत् तिरुवटिऎऩ् सॆऩ्ऩिपॊरुन् तिटुमो
  पुतुमैयऱस् सिवपोकम् पॊङ्किनिऱैन् तिटुमो
  वेतान्द सित्तान्द समरसमुम् वरुमो
  वॆऱुवॆळियिल् सुत्तसिव वॆळिमयन्दाऩ् उऱुमो
  पातान्द वरैनीऱु मणक्कमऩ्ऱिल् आटुम्
  परमर्तिरु वुळम्ऎतुवो परम्अऱिन् तिलऩे.
 • 4. सितम्परत्ते आऩन्द सित्तर्तिरु नटन्दाऩ्
  सिऱितऱिन्द पटिइऩ्ऩुम् मुऴुतुम्अऱि वेऩो
  पतम्पॆऱत्तेम् पऴम्पिऴिन्दु पालुम्नऱुम् पाकुम्
  पसुनॆय्युम् कलन्दतॆऩप् पाटिमकिऴ् वेऩो
  नितम्परवि आऩन्द नित्तिरैनीङ् कात
  नित्तर्पणि पुरिन्दिऩ्प सित्तिपॆऱु वेऩो
  मतम्परवु मलैस्सॆरुक्किल् सिऱन्दसिऱि येऩ्नाऩ्
  वळ्ळल्कुरु नातर्तिरु वुळ्ळम्अऱि येऩे.
 • 5. कळक्कमऱप् पॊतुनटम्नाऩ् कण्टुकॊण्ट तरुणम्
  कटैस्सिऱियेऩ् उळम्पूत्तुक् काय्त्ततॊरु काय्ताऩ्
  विळक्कमुऱप् पऴुत्तिटुमो वॆम्पिउतिर्न् तिटुमो
  वॆम्पातु पऴुक्किऩुम्ऎऩ् करत्तिल्अकप् पटुमो
  कॊळक्करुतु मलमायैक् कुरङ्कुकवर्न् तिटुमो
  कुरङ्कुकव रातॆऩतु कुऱिप्पिल्अकप् पटिऩुम्
  तुळक्कमऱ उण्णुवऩो तॊण्टैविक्किक् कॊळुमो
  जोतितिरु वुळम्ऎतुवो एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 6. तिरुप्पॊतुविल् तिरुनटम्नाऩ् सॆऩ्ऱुकण्ट तरुणम्
  सित्तिऎऩुम् पॆण्णरसि ऎत्तिऎऩ्कै पिटित्ताळ्
  करुप्पऱिया तॆऩैअतऩ्मुऩ् कलन्दपुत्ति ऎऩुम्ओर्
  कारिकैताऩ् कण्टळविल् कऩिन्दुमकिऴ्न् तिटुमो
  विरुप्पमुऱा तॆऩैमुऩिन्दु विटुत्तिटुमो नेयम्
  विळैन्दिटुमो इवर्क्कुनितम् सण्टैविळैन् तिटुमो
  तरुप्पॊतुविल् इरुवर्क्कुम् सन्दतिउण् टामो
  तटैपटुमो तिरुवुळन्दाऩ् सऱ्ऱुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 7. आऩन्द नटम्पॊतुविल् कण्टतरु णत्ते
  अरुमरुन्दॊऩ् ऱॆऩ्करुत्तिल् अटैन्दमर्न्द ततुताऩ्
  काऩन्द मतत्ताले कारमऱै पटुमो
  कटुङ्कार माकिऎऩ्ऱऩ् करुत्तिल्उऱैन् तिटुमो
  ऊऩन्द मऱक्कॊळुम्पो तिऩिक्करसम् तरुमो
  उणक्कसन्दु कुमट्टिऎतिर् ऎटुत्तिटनेर्न् तिटुमो
  नाऩन्द उळवऱिन्दु पिऱर्क्कीय वरुमो
  नल्लतिरु वुळम्ऎतुवो वल्लतऱिन् तिलऩे.
 • 8. ताय्कॊण्ट तिरुप्पॊतुविल् ऎङ्कळ्कुरु नातऩ्
  सन्नितिपोय् वरविटुत्त तऩिक्करणप् पूवै
  काय्कॊण्टु वन्दिटुमो पऴङ्कॊण्टु वरुमो
  कऩिन्दपऴङ् कॊण्टुवरुङ् कालतऩै मतमाम्
  पेय्कॊण्टु पोय्विटुमो पिलत्तिटैवीऴ्न् तिटुमो
  पिऩ्पटुमो मुऩ्पटुमो पिणङ्किऒळित् तिटुमो
  वाय्कॊण्टु वॆऩ्ऱिटुमो तोऱ्ऱिटुमो ऎऩ्ऩै
  मऱन्दिटुमो तिरुवुळत्तिऩ् वण्णम्अऱिन् तिलऩे.
 • 9. तीट्टुमणिप् पॊतुनटञ्सॆय् तिरुवटिकण् टेत्तस्
  सॆल्किऩ्ऱेऩ् सिऱियेऩ्मुऩ् सॆऩ्ऱवऴि अऱियेऩ्
  काट्टुवऴि किटैत्तिटुमो नाट्टुवऴि तरुमो
  काल्इळैप्पुक् कण्टिटुमो काणातो कळिप्पाम्
  मेट्टिऩिटै विटुत्तिटुमो पळ्ळत्ते विटुमो
  विवेकम्ऎऩुम् तुणैयुऱुमो वेटर्पयम् उऱुमो
  ईट्टुतिरु वटिस्समुकम् काणवुम्नेर्न् तिटुमो
  ऎप्पटियो तिरुवुळन्दाऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 10. ञाऩमणिप् पॊतुनटञ्सॆय् तिरुवटिकण् टिटवे
  नटक्किऩ्ऱेऩ् अन्दोमुऩ् नटन्दवऴि अऱियेऩ्
  ऊऩमिकुम् आणवमाम् पाविऎतिर्प् पटुमो
  उटैमैऎलाम् पऱित्तिटुमो नटैमॆलिन्दु पोमो
  ईऩमुऱुम् अकङ्कारप् पुलिकुऱुक्के वरुमो
  इस्सैऎऩुम् इराक्कतप्पेय् ऎऩैप्पिटित्तुक् कॊळुमो
  आऩमलत् तटैनीक्क अरुट्टुणैताऩ् उऱुमो
  ऐयर्तिरु वुळम्ऎतुवो यातुमऱिन् तिलऩे.

அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு // அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு