திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുക്കതവന്‍ തിറത്തല്‍
tirukkatavan tiṟattal
പിള്‍ളൈപ് പെരു വിണ്‍ണപ്പം
piḷḷaip peru viṇṇappam
Sixth Thirumurai

019. പിള്‍ളൈച് ചിറു വിണ്‍ണപ്പം
piḷḷaich siṟu viṇṇappam

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തടിത്തഓര്‍ മകനൈത് തന്തൈഈണ്‍ ടടിത്താല്‍ തായുടന്‍ അണൈപ്പള്‍തായ് അടിത്താല്‍
  പിടിത്തൊരു തന്തൈ അണൈപ്പന്‍ഇങ് കെനക്കുപ് പേചിയ തന്തൈയും തായും
  പൊടിത്തിരു മേനി അംപലത് താടും പുനിതനീ ആതലാല്‍ എന്‍നൈ
  അടിത്തതു പോതും അണൈത്തിടല്‍ വേണ്‍ടും അംമൈഅപ് പാഇനിആറ്റേന്‍.
 • 2. പെറ്റതം പിള്‍ളൈക് കുണങ്കളൈ എല്‍ലാം പെറ്റവര്‍ അറിവരേ അല്‍ലാല്‍
  മറ്റവര്‍ അറിയാര്‍ എന്‍റനൈ ഈന്‍റ വള്‍ളലേ മന്‍റിലേ നടിക്കും
  കൊറ്റവ ഓര്‍എണ്‍കുണത്തവ നീ താന്‍ കുറിക്കൊണ്‍ടകൊടിയനേന്‍കുണങ്കള്‍
  മുറ്റുംനന്‍ കറിവായ് അറിന്തുംഎന്‍റനൈനീ മുനിവതെന്‍മുനിവുതീര്‍ന്തരുളേ.
 • 3. വെംമതിക് കൊടിയ മകന്‍കൊടുഞ് ചെയ്കൈ വിരുംപിനും അങ്ങനം പുരിയച്
  ചംമതിക് കിന്‍റാര്‍ അവന്‍റനൈപ് പെറ്റ തന്തൈതായ് മകന്‍വിരുപ് പാലേ
  ഇംമതിച് ചിറിയേന്‍ വിഴൈന്തതൊന്‍ റിലൈനീ എന്‍റനൈ വിഴൈവിക്ക വിഴൈന്തേന്‍
  ചെംമതിക് കരുണൈത് തിരുനെറി ഇതുനിന്‍ തിരുവുളം അറിയുമേ എന്തായ്.
 • 4. പൊയ്പിഴൈ അനന്തം പുകല്‍കിന്‍റേന്‍ അതില്‍ഓര്‍ പുല്‍മുനൈ ആയിനും പിറര്‍ക്കു
  നൈപിഴൈ ഉളതേല്‍ നവിന്‍റിടേന്‍ പിറര്‍പാല്‍ നണ്‍ണിയ കരുണൈയാല്‍ പലവേ
  കൈപിഴൈ യാമൈ കരുതുകിന്‍ റേന്‍നിന്‍ കഴറ്പതം വിഴൈകിന്‍റേന്‍ അല്‍ലാല്‍
  ചെയ്പിഴൈ വേറൊന്‍ ററികിലേന്‍ അന്തോ തിരുവുളം അറിയുമേ എന്തായ്.
 • 5. അപ്പണി മുടി204 എന്‍ അപ്പനേ മന്‍റില്‍ ആനന്ത നടംപുരി അരചേ
  ഇപ്പുവി തനിലേ അറിവുവന്‍ തതുതൊട് ടിന്തനാള്‍ വരൈയുംഎന്‍ തനക്കേ
  എപ്പണി ഇട്ടായ് അപ്പണി അലതെന്‍ ഇച്ചൈയാല്‍ പുരിന്തതൊന്‍ റിലൈയേ
  ചെപ്പുവ തെന്‍നാന്‍ ചെയ്തവൈ എല്‍ലാം തിരുവുളം അറിയുമേ എന്തായ്.
 • 6. മുന്‍നൊടു പിന്‍നും നീ തരു മടവാര്‍ മുയക്കിനില്‍ പൊരുന്തിനേന്‍ അതുവും
  പൊന്‍നൊടു വിളങ്കും ചപൈനടത് തരചുന്‍ പുണര്‍പ്പലാല്‍എന്‍പുണര്‍പ്പലവേ
  എന്‍നൊടും ഇരുന്തിങ് കറികിന്‍റ നിനക്കേ എന്തൈവേ റിയംപുവതെന്‍നോ
  ചൊന്‍നെടു വാനത് തരംപൈയര്‍ എനിനും തുരുംപെനക് കാണ്‍കിന്‍റേന്‍ തനിത്തേ.
 • 7. ഇന്‍നുമിങ് കെനൈനീ മടന്തൈയര്‍ മുയക്കില്‍ എയ്തുവിത് തിടുതിയേല്‍ അതുവുന്‍
  തന്‍നുളപ് പുണര്‍പ്പിങ് കെനക്കൊരു ചിറിതും ചംമതം അന്‍റുനാന്‍ ഇതനൈപ്
  പന്‍നുവ തെന്‍നേ ഇതില്‍അരു വരുപ്പുപ് പാല്‍ഉണും കാലൈയേ ഉളതാല്‍
  മന്‍നുംഅം പലത്തേ നടംപുരി വോയ്എന്‍ മതിപ്പെലാം തിരുവടി മലര്‍ക്കേ.
 • 8. അറിവിലാച് ചിറിയ പരുവത്തിറ് റാനേ അരുന്തലില്‍ എനക്കുള വെറുപ്പൈപ്
  പിറിവിലാ തെന്‍നുട് കലന്തതീ അറിതി ഇന്‍റുനാന്‍ പേചുവ തെന്‍നേ
  ചെറിവിലാക് കടൈയേന്‍ എന്‍നിനും അടിയേന്‍ തിരുവരുള്‍ അമുതമേ വിഴൈന്തേന്‍
  എറിവിലാച് ചുവൈവേ റെവറ്റിനും വിഴൈവോര്‍ എട്ടുണൈ യേനുംഇന്‍ റെന്തായ്.
 • 9. ഇന്‍ചുവൈ ഉണവു പലപല എനക്കിങ് കെന്തൈനീ കൊടുപ്പിക്കച് ചിറിയേന്‍
  നിന്‍ചുവൈ ഉണവെന്‍ റുണ്‍കിന്‍റേന്‍ ഇന്‍നും നീ തരു വിത്തിടില്‍ അതുനിന്‍
  തന്‍ചുതന്‍ തരംഇങ് കെനക്കതില്‍ ഇറൈയും ചംമതം ഇല്‍ലൈനാന്‍ താനേ
  എന്‍ചുതന്‍ തരത്തില്‍ തേടുവേന്‍ അല്‍ലേന്‍ തേടിയ തുംഇലൈ ഈണ്‍ടേ.
 • 10. ചെറിവതില്‍ മനത്തേന്‍ കാചിലേ ആചൈ ചെയ്തിലേന്‍ ഇന്തനാള്‍ അന്‍റി
  അറിവതില്‍ ലാത ചിറുപരു വത്തും അടുത്തവര്‍ കൊടുത്തകാ ചവര്‍മേല്‍
  എറിവതും മേട്ടില്‍ എറിന്തും എനക്കുള്‍ ഇരുക്കിന്‍റ നീ അറിന്‍ തതുവേ
  പിറിവതില്‍ ലാനിന്‍ അരുട്പെരും പൊരുളൈപ് പെറ്റനന്‍ പേചുവ തെന്‍നേ.
 • 11. പണത്തിലേ ചിറിതും ആചൈഒന്‍ റിലൈനാന്‍ പടൈത്തഅപ് പണങ്കളൈപ്പലകാല്‍
  കിണറ്റിലേ എറിന്തേന്‍ കുളത്തിലും എറിന്തേന്‍ കേണിയില്‍ എറിന്തനന്‍ എന്തായ്
  കുണത്തിലേ നീതാന്‍ കൊടുക്കിന്‍റ പൊരുളൈ എറികലേന്‍ കൊടുക്കിന്‍റേന്‍ പിറര്‍ക്കേ
  കണത്തിലേ എല്‍ലാം കാട്ടുംനിന്‍ അരുളൈക് കണ്‍ടനന്‍ ഇനിച്ചൊല്‍വ തെന്‍നേ.
 • 12. കിളൈത്തഇവ് വുടംപില്‍ ആചൈഎള്‍ ളളവും കിളൈത്തിലേന്‍ പചിഅറ ഉണവു
  തിളൈത്തിടുന്‍ തോറും വെറുപ്പൊടും ഉണ്‍ടേന്‍ ഇന്‍റുമേ വെറുപ്പില്‍ഉണ്‍ കിന്‍റേന്‍
  തളൈത്തിടു മുടൈഊന്‍ഉടംപൊരുചിറിതുംതടിത്തിടനിനൈത്തിലേന്‍ ഇന്‍റും
  ഇളൈത്തിട വിഴൈകിന്‍ റേന്‍ഇതു നാന്‍താന്‍ ഇയംപല്‍എന്‍നീ അറിന്തതുവേ.
 • 13. ഇവ്വുല കതിലേ ഇറൈഅര ചാട്ചി ഇന്‍പത്തും മറ്റൈഇന്‍ പത്തും
  എവ്വള വെനിനും ഇച്ചൈഒന്‍ ററിയേന്‍ എണ്‍ണുതോ റരുവരുക് കിന്‍റേന്‍
  അവ്വുലക കതിലേ ഇന്തിരര്‍ പിരമര്‍ അരിമുത ലോര്‍അടൈ കിന്‍റ
  കവ്വൈഇന്‍ പത്തും ആചൈചറ് ററിയേന്‍ എന്തൈഎന്‍ കരുത്തറിന്‍ തതുവേ.
 • 14. ചരിയൈഓര്‍ നാന്‍കും കിരിയൈഓര്‍ നാന്‍കും ചാറ്റിടും യോകമോര്‍ നാന്‍കും
  പുരിയവും പതങ്കള്‍ പൊരുന്തവും എനതു പുന്തിയില്‍ ആചൈചറ് ററിയേന്‍
  പെരിയതോര്‍ ഞാനം നാന്‍കിനും ആചൈ പെറ്റിലേന്‍ മുത്തിപെറ് റിടവും
  ഉറിയതോര്‍ ഇച്ചൈ എനക്കിലൈ എന്‍റന്‍ ഉള്‍ളംനീ അറിന്തതേ എന്തായ്.
 • 15. ഇറക്കവും ആചൈ ഇല്‍ലൈഇപ് പടിനാന്‍ ഇരുക്കവും ആചൈഇന്‍ റിനിനാന്‍
  പിറക്കവും ആചൈ ഇലൈഉല കെല്‍ലാം പെരിയവര്‍ പെരിയവര്‍ എനവേ
  ചിറക്കവും ആചൈ ഇലൈവിചിത് തിരങ്കള്‍ ചെയ്യവും ആചൈഒന്‍ റില്‍ലൈ
  തുറക്കവും ആചൈ ഇലൈതുയര്‍ അടൈന്തു തൂങ്കവും ആചൈഒന്‍ റിലൈയേ.
 • 16. ചറ്ചപൈക് കുരിയാര്‍ തംമൊടും കൂടിത് തനിത്തപേ രന്‍പുമെയ് അറിവും
  നറ്ചപൈക് കുരിയ ഒഴുക്കമും അഴിയാ നല്‍ലമെയ് വാഴ്ക്കൈയും പെറ്റേ
  ചിറ്ചപൈ നടമും പൊറ്ചപൈ നടമും തിനന്തൊറും പാടിനിന്‍ റാടിത്
  തെറ്ചപൈ ഉലകത് തുയിര്‍ക്കെലാം ഇന്‍പം ചെയ്വതെന്‍ ഇച്ചൈയാം എന്തായ്.
 • 17. ഉരുമലി ഉലകില്‍ ഉന്‍നൈനാന്‍ കലന്തേ ഊഴിതോ റൂഴിയും പിരിയാ
  തൊരുമൈയുറ് റഴിയാപ് പെരുമൈപെറ് റടിയേന്‍ ഉന്‍നൈയേ പാടി നിന്‍റാടി
  ഇരുനിലത് തോങ്കിക് കളിക്കവും പിറരുക്കിടുക്കണുറ് റാല്‍അവൈ തവിര്‍ത്തേ
  തിരുമണിപ് പൊതുവില്‍ അന്‍പുടൈയവരാച് ചെയ്യവും ഇച്ചൈകാണ്‍എന്തായ്.
 • 18. എവ്വുയിര്‍ത് തിരളും എന്‍നുയിര്‍ എനവേ എണ്‍ണിനല്‍ ഇന്‍പുറച് ചെയവും
  അവ്വുയിര്‍ കളുക്കു വരുംഇടൈ യൂറ്റൈ അകറ്റിയേ അച്ചനീക് കിടവും
  ചെവ്വൈയുറ് റുനതു തിരുപ്പതം പാടിച് ചിവചിവ എന്‍റുകൂത് താടി
  ഒവ്വുറു കളിപ്പാല്‍ അഴിവുറാ തിങ്കേ ഓങ്കവും ഇച്ചൈകാണ്‍ എന്തായ്.
 • 19. ഉലകറി വെനക്കിങ് കുറ്റനാള്‍ തൊടങ്കി ഉന്‍അറി വടൈയുംനാള്‍ വരൈയില്‍
  ഇലകിഎന്‍ നോടു പഴകിയും എനൈത്താന്‍ എണ്‍ണിയും നണ്‍ണിയും പിന്‍നര്‍
  വിലകിയ മാന്തര്‍ അനൈവരും ഇങ്കേ മെയ്യുറക് കൂടിനിന്‍ റുനൈയേ
  അലകില്‍പേ രന്‍പില്‍ പോറ്റിവാഴ്ന്‍ തിടവും അടിയനേറ് കിച്ചൈകാണ്‍ എന്തായ്.
 • 20. തിരുവളര്‍ തിരുച്ചിറ് റംപലം ഓങ്കും ചിതംപരം എനുംപെരുങ് കോയില്‍
  ഉരുവളര്‍ മറൈയും ആകമക് കലൈയും ഉരൈത്തവാ റിയല്‍പെറപ് പുതുക്കി
  മരുവളര്‍ മലരിന്‍ വിളക്കിനിന്‍ മേനി വണ്‍ണങ്കണ്‍ ടുളങ്കളിത് തിടവും
  കരുവളര്‍ ഉലകില്‍ തിരുവിഴാക് കാട്ചി കാണവും ഇച്ചൈകാണ്‍ എന്തായ്.
 • 21. തങ്കമേ അനൈയാര്‍ കൂടിയ ഞാന ചമരച ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കച്
  ചങ്കമേ കണ്‍ടു കളിക്കവും ചങ്കം ചാര്‍തിരുക് കോയില്‍കണ്‍ ടിടവും
  തുങ്കമേ പെറുഞ്ചറ് ചങ്കംനീ ടൂഴി തുലങ്കവും ചങ്കത്തില്‍ അടിയേന്‍
  അങ്കമേ കുളിര നിന്‍റനൈപ് പാടി ആടവും ഇച്ചൈകാണ്‍ എന്തായ്.
 • 22. കരുണൈയേ വടിവായ്പ് പിറര്‍കളുക് കടുത്ത കടുന്തുയര്‍ അച്ചമാ തികളൈത്
  തരുണനിന്‍ അരുളാല്‍ തവിര്‍ത്തവര്‍ക് കിന്‍പം തരവുംവന്‍ പുലൈകൊലൈ ഇരണ്‍ടും
  ഒരുവിയ നെറിയില്‍ ഉലകെലാം നടക്ക ഉഞറ്റവും അംപലന്‍ തനിലേ
  മരുവിയ പുകഴൈ വഴുത്തവും നിന്‍നൈ വാഴ്ത്തവും ഇച്ചൈകാണ്‍എന്തായ്.
 • 23. മണ്‍ണുല കതിലേ ഉയിര്‍കള്‍താം വരുന്തും വരുത്തത്തൈ ഒരുചിറി തെനിനും
  കണ്‍ണുറപ് പാര്‍ത്തും ചെവിയുറക് കേട്ടും കണമുംനാന്‍ ചകിത്തിടമാട്ടേന്‍
  എണ്‍ണുറും എനക്കേ നിന്‍നരുള്‍ വലത്താല്‍ ഇചൈത്തപോ തിചൈത്തപോ തെല്‍ലാം
  നണ്‍ണുംഅവ് വരുത്തം തവിര്‍ക്കുംനല്‍ വരന്താന്‍ നല്‍കുതല്‍ എനക്കിച്ചൈ എന്തായ്.
 • 24. ഇവൈയലാല്‍ പിറിതോര്‍ വിടയത്തില്‍ ഇച്ചൈ എനക്കിലൈ ഇവൈഎലാം എന്‍നുള്‍
  ചിവൈയൊടും അമര്‍ന്ത പെരുന്തയാ നിതിനിന്‍ തിരുവുളത് തറിന്തതു താനേ
  തവംഇലേന്‍ എനിനും ഇച്ചൈയിന്‍ പടിനീ തരുതലേ വേണ്‍ടുംഇവ് വിച്ചൈ
  നവൈഇലാ ഇച്ചൈ എനഅറി വിക്ക അറിന്തനന്‍ നവിന്‍റനന്‍ എന്തായ്.

  • 204. അപ്പണിചടൈ - ച. മു. ക. പതിപ്പു.
  • 205. ചങ്കം ചാര്‍തിരുക്കോയില്‍ - വടലൂര്‍ ഞാനചപൈ. ച . മു. ക.

பிள்ளைச் சிறு விண்ணப்பம் // பிள்ளைச் சிறு விண்ணப்பம்