திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തറ്പോത ഇഴപ്പു
taṟpōta iḻappu
അപയത് തിറന്‍
apayat tiṟaṉ
Sixth Thirumurai

027. മായൈയിന്‍ വിളക്കം
māyaiyiṉ viḷakkam

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിടുക്കറ എനൈത്താന്‍ വളര്‍ത്തിടപ് പരൈയാം
  ചെവിലിപാറ് ചേര്‍ത്തനൈ അവളോ
  എടുക്കവും നിനൈയാള്‍ പടുക്കവും ഒട്ടാള്‍
  എന്‍ചെയ്വേന്‍ ഇന്‍നുംഎന്‍ നിടൈപ്പാല്‍
  മടുക്കനറ് റായും വന്തിലള്‍ നീയും
  വന്തെനൈപ് പാര്‍ത്തിലൈ അന്തോ
  തടുക്കരുങ് കരുണൈത് തന്തൈയേ തളര്‍ന്തേന്‍
  തനൈയനേന്‍ തളര്‍ന്തിടല്‍ അഴകോ.
 • 2. തളര്‍ന്തിടേല്‍ മകനേ എന്‍റെനൈ എടുത്തോര്‍
  തായ്കൈയില്‍ കൊടുത്തനൈ അവളോ
  വളര്‍ന്തിടാ വകൈയേ നിനൈത്തനള്‍ പോന്‍റു
  മായമേ പുരിന്തിരുക് കിന്‍റാള്‍
  കിളര്‍ന്തിട എനൈത്താന്‍ പെറ്റനറ് റായും
  കേട്പതറ് കടൈന്തിലന്‍ അന്തോ
  ഉളന്തരു കരുണൈത് തന്തൈയേ നീയും
  ഉറ്റിലൈ പെറ്റവര്‍ക് കഴകോ.
 • 3. താങ്കഎന്‍ തനൈഓര്‍ തായ്കൈയില്‍ കൊടുത്തായ്
  തായവള്‍ നാന്‍തനിത് തുണര്‍ന്തു
  തൂങ്കവും ഒട്ടാള്‍ എടുക്കവും തുണിയാള്‍
  ചൂതൈയേ നിനൈത്തിരുക് കിന്‍റാള്‍
  ഓങ്കുനറ് റായും വന്തിലാള്‍ അന്തോ
  ഉളന്തളര്‍ വുറ്റനന്‍ നീയും
  ഈങ്കുവന്‍ തിലൈയേല്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍ ഇതുതാന്‍
  എന്തൈനിന്‍ തിരുവരുട് കഴകോ.
 • 4. അത്തനീ എനൈഓര്‍ തായ്കൈയില്‍ കൊടുത്തായ്
  ആങ്കവള്‍ മകള്‍കൈയില്‍ കൊടുത്താള്‍
  നിത്തിയ മകള്‍ഓര്‍ നീലിപാറ് കൊടുത്താള്‍
  നീലിയോ തന്‍പുടൈ ആടും
  തത്തുവ മടവാര്‍ തങ്കൈയില്‍ കൊടുത്താള്‍
  തനിത്തനി അവര്‍അവര്‍ എടുത്തേ
  കത്തവെം പയമേ കാട്ടിനര്‍ നാനും
  കലങ്കിനേന്‍ കലങ്കിടല്‍ അഴകോ.
 • 5. വാങ്കിയ ചെവിലി അറിവൊടും തുയിറ്റ
  മകള്‍കൈയില്‍ കൊടുത്തനന്‍ എനൈത്താന്‍
  ഈങ്കിവള്‍ കരുത്തില്‍ എതുനിനൈത് തനളോ
  എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍നൈയേ ഉണര്‍ന്തു
  തൂങ്കവും ഒട്ടാള്‍ അടിക്കടി കിള്‍ളിത്
  തൊട്ടിലും ആട്ടിടു കിന്‍റാള്‍
  ഏങ്കുറു കിന്‍റേന്‍ പിള്‍ളൈതന്‍ അരുമൈ
  ഈന്‍റവര്‍ അറിവരേ എന്തായ്.
 • 6. വലത്തിലേ ചെവിലി എടുത്തിടച് ചോംപി
  മക്കള്‍പാല്‍ കാട്ടിവിട് ടിരുന്താള്‍
  മലത്തിലേ ഉഴൈത്തുക് കിടന്തഴല്‍ കേട്ടും
  വന്തെനൈ എടുത്തിലാര്‍ അവരും
  ഇലത്തിലേ കൂടി ആടുകിന്‍ റനര്‍നാന്‍
  എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍നുടൈ അരുമൈ
  നിലത്തിലേ അവര്‍കള്‍ അറിന്തിലാര്‍ പെറ്റോയ്
  നീയുംഇങ് കറിന്തിലൈ യേയോ.
 • 7. തുംമിനേന്‍ വെതുംപിത് തൊട്ടിലിറ് കിടന്തേ
  ചോര്‍ന്തഴു തിളൈത്തുമെന്‍ കുരലും
  കംമിനേന്‍ ചെവിലി അംമിപോല്‍ അചൈയാള്‍
  കാതുറക് കേട്ടിരുക് കിന്‍റാള്‍
  ചെംമിയേ മടവാര്‍ കൊംമിയേ പാടിച്
  ചിരിത്തിരുക് കിന്‍റനര്‍ അന്തോ
  ഇംമിയേ എനിനും ഈന്തിടാര്‍ പോല
  ഇരുപ്പതോ നീയുംഎന്‍ തായേ.
 • 8. തുരുവിലാ വയിരത് തൊട്ടിലേ തങ്കത്
  തൊട്ടിലേ പലഇരുന്‍ തിടവും
  തിരുവിലാപ് പൊത്തൈത് തൊട്ടിലിറ് ചെവിലി
  ചിറിയനൈക് കിടത്തിനള്‍ എന്തായ്
  പിരിവിലാത് തനിമൈത് തലൈവനീ പെറ്റ
  പിള്‍ളൈനാന്‍ എനക്കിതു പെറുമോ
  കരുവിലായ് നീഇത് തരുണംവന്‍ തിതനൈക്
  കണ്‍ടിടില്‍ ചകിക്കുമോ നിനക്കേ.
 • 9. കായ്ന്തിടു മനത്താള്‍ പോന്‍റനള്‍ ചിറിതും
  കനിവിലാള്‍ കാമമാ തികളാം
  പായ്ന്തിടു വേടപ് പയല്‍കളാല്‍ എനക്കുപ്
  പയംപുരി വിത്തനള്‍ പലകാല്‍
  തേയ്ന്തിടു മതിഎന്‍ റെണ്‍ണിനാള്‍ കുറൈയാത്
  തിരുമതി എനനിനൈന്‍ തറിയാള്‍
  ചായ്ന്തഇച് ചെവിലി കൈയിലേ എന്‍നൈത്
  തന്തതു ചാലുംഎന്‍ തായേ.
 • 10. ഞാനആ നന്ത വല്‍ലിയാം പിരിയാ
  നായകി യുടന്‍എഴുന്‍ തരുളി
  ഈനംആര്‍ ഇടര്‍നീത് തെടുത്തെനൈ അണൈത്തേ
  ഇന്‍നമു തനൈത്തൈയും അരുത്തി
  ഊനംഒന്‍ റില്‍ലാ തോങ്കുമെയ്ത് തലത്തില്‍
  ഉറപ്പുരിന്‍ തെനൈപ്പിരി യാമല്‍
  വാനമും പുവിയും മതിക്കവാഴ്ന്‍ തരുള്‍ക
  മാമണി മന്‍റില്‍എന്‍ തായേ.

மாயையின் விளக்கம் // மாயையின் விளக்கம்