திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
செய்பணி வினவல்
seypaṇi viṉaval
திருப்பள்ளி எழுச்சி
tiruppaḷḷi eḻuchsi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

062. ஆற்ற மாட்டாமை
āṟṟa māṭṭāmai

No audios found!