திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕುಱೈ ನೇರ್ಂದ ಪತ್ತು
kuṟai nērnta pattu
ನೆಞ್ಸವಲಙ್ ಕೂಱಲ್
neñsavalaṅ kūṟal
Fifth Thirumurai

028. ಮುಱೈಯಿಟ್ಟ ಪತ್ತು
muṟaiyiṭṭa pattu

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೊನ್ನೈಪ್ ಪೊರುಳಾ ನಿನೈಪ್ಪೋರ್ಪಾಲ್ ಪೋಂದು ಮಿಟಿಯಾಲ್ ಇರಂದಲುತ್ತೇನ್
  ನಿನ್ನೈಪ್ ಪೊರುಳ್ಎನ್ ಱುಣರಾತ ನೀಸನ್ ಇನಿಓರ್ ನಿಲೈಕಾಣೇನ್
  ಮಿನ್ನೈಪ್ ಪೊರುವುಂ ಸಟೈಪ್ಪವಳ ವೆಱ್ಪಿಲ್ ವಿಳೈಂದ ವಿಯನ್ಕರುಂಪೇ
  ಮುನ್ನೈಪ್ ಪೊರುಳೇ ತಣಿಕೈಯನೇ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೇಯೋ.
 • 2. ಮಕ್ಕಟ್ ಪಿಱವಿ ಎಟುತ್ತುಂಉನೈ ವೞುತ್ತಾಕ್ ಕೊಟಿಯ ಮರಂಅನೈಯೇನ್
  ತುಕ್ಕಕ್ ಕಟಲಿಲ್ ವೀೞ್ಂದುಮನಂ ಸೋರ್ಕಿನ್ ಱೇನ್ಓರ್ ತುಣೈಕಾಣೇನ್
  ಸೆಕ್ಕರ್ಪ್ ಪೊರುವು ವಟಿವೇಱ್ಕೈತ್ ತೇವೇ ತೆವಿಟ್ಟಾತ್ ತೆಳ್ಳಮುತೇ
  ಮುಕ್ಕಟ್ ಕರುಂಪಿನ್ ಮುೞುಮುತ್ತೇ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೇಯೋ.
 • 3. ಅನ್ಪಿನ್ ಉನತು ತಿರುಅಟಿಕ್ಕೇ ಆಳಾಯ್ತ್ ತೊಣ್ಟೊನ್ ಱಾಱ್ಱಾತೇ
  ತುನ್ಪಿನ್ ಉಟೈಯೋರ್ ಪಾಲ್ಅಣುಕಿಸ್ ಸೋರ್ಂದೇನ್ ಇನಿಓರ್ ತುಣೈಕಾಣೇನ್
  ಎನ್ಪಿಲ್ ಮಲಿಂದ ಮಾಲೈಪುನೈ ಎಂಮಾನ್ ತಂದ ಪೆಂಮಾನೇ
  ಮುನ್ಪಿನ್ ನಟುವಾಯ್ ಮುಳೈತ್ತೋನೇ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೇಯೋ.
 • 4. ಅರುಕಾ ಮಲತ್ತಿನ್ ಅಲೈಂದಿರಕ್ಕಂ ಅಱಿಯಾ ವಞ್ಸ ನೆಞ್ಸಕರ್ಪಾಲ್
  ಉರುಕಾ ವರುಂದಿ ಉೞನ್ಱಲೈಂದೇನ್ ಉನ್ತಾಳ್ ಅನ್ಱಿತ್ ತುಣೈಕಾಣೇನ್
  ಪೆರುಕಾ ತರವಿಲ್ ಸಿವನ್ಪೆಱುಂನಱ್ ಪೇಱೇ ತಣಿಕೈಪ್ ಪೆರುವಾೞ್ವೇ
  ಮುರುಕಾ ಮುಕಂಮೂ ವಿರಣ್ಟುಟೈಯಾಯ್ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೇಯೋ.
 • 5. ಪೊನ್ನಿನ್ ಱೊಳಿರುಂ ಮಾರ್ಪನ್ಅಯನ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ಉನ್ತಾಳ್ ಪುಕೞ್ಮಱಂದೇ
  ಕನ್ನಿನ್ ಱಣಙ್ಕುಂ ಮನತ್ತಾರ್ಪಾಲ್ ಕನಿಂದೇನ್ ಇನಿಓರ್ ತುಣೈಕಾಣೇನ್
  ಮಿನ್ನಿನ್ ಱಿಲಙ್ಕು ಸಟೈಕ್ಕನಿಯುಳ್ ವಿಳೈಂದ ನಱವೇ ಮೆಯ್ಅಟಿಯಾರ್
  ಮುನ್ನಿನ್ ಱರುಳುಂ ತಣಿಕೈಯನೇ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೇಯೋ.
 • 6. ವೆತಿರ್ಉಳ್ ಳವರಿನ್ ಮೊೞಿಕೇಳಾ ವೀಣ ರಿಟಂಪೋಯ್ ಮಿಕಮೆಲಿಂದೇ
  ಅತಿರುಂ ಕೞಱ್ಸೇ ವಟಿಮಱಂದೇನ್ ಅಂದೋ ಇನಿಓರ್ ತುಣೈಕಾಣೇನ್
  ಎತಿರುಂ ಕುಯಿಲ್ಮೇಲ್ ತವೞ್ತಣಿಕೈ ಇಱೈಯೇ ಮುಕ್ಕಣ್ ಇಯಱ್ಕನಿಯಿನ್
  ಮುತಿರುಂ ಸುವೈಯೇ ಮುತಱ್ಪೊರುಳೇ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೇಯೋ.
 • 7. ಈನತ್ ತಿವಱುಂ ಮನಕ್ಕೊಟಿಯೋರ್ ಇಟಂಪೋಯ್ ಮೆಲಿಂದು ನಾಳ್ತೋಱುಂ
  ಞಾನತ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ ತುಣೈಸಿಱಿತುಂ ನಾಟೇನ್ ಇನಿಓರ್ ತುಣೈಕಾಣೇನ್
  ತಾನತ್ ತಱುಕಣ್ ಮಲೈಉರಿಯಿನ್ ಸಟ್ಟೈ ಪುನೈಂದೋನ್ ತರುಂಪೇಱೇ
  ಮೋನತ್ ತವರ್ತ್ಂ ಅಕವಿಳಕ್ಕೇ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೇಯೋ.
 • 8. ತೇವೇ ಎನನಿಱ್ ಪೋಱ್ಱಾತ ಸಿಱಿಯ ರಿಟಂಪೋಯ್ತ್ ತಿಯಙ್ಕಿಎನ್ಱನ್
  ಕೋವೇ ನಿನ್ಱನ್ ತಿರುತ್ತಾಳೈಕ್ ಕುಱಿಕ್ಕ ಮಱಂದೇನ್ ತುಣೈಕಾಣೇನ್
  ಮಾವೇ ೞತ್ತಿನ್ ಉರಿಪುನೈಂದ ವಳ್ಳಱ್ ಕಿನಿಯ ಮಕಪ್ಪೇಱೇ
  ಮೂವೇ ತನೈಯೈ ಅಱುತ್ತರುಳ್ವೋಯ್ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೇಯೋ.
 • 9. ವೇತಾ ನಂದ ನೊಟುಪೋಱ್ಱಿ ಮೇವಪ್ ಪಟುಂನಿನ್ ಪತಂಮಱಂದೇ
  ಈತಾ ನಂತನ್ ತಿಟುವೀರ್ಎನ್ ಱೀನ ರಿಟಂಪೋಯ್ ಇರಂದಲೈಂದೇನ್
  ಪೋತಾ ನಂದಪ್ ಪರಸಿವತ್ತಿಲ್ ಪೋಂದ ಪೊರುಳೇ ಪೂರಣಮೇ.
  ಮೂತಾ ನಂದ ವಾರಿತಿಯೇ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೇಯೋ.
 • 10. ವಟಿಯಾಕ್ ಕರುಣೈ ವಾರಿತಿಯಾಂ ವಳ್ಳಲ್ ಉನ್ತಾಳ್ ಮಲರ್ಮಱಂದೇ
  ಕೊಟಿಯಾ ರಿಟಂಪೋಯ್ಕ್ಕುಱೈಯಿರಂದೇನ್ ಕೊಟಿಯೇನ್ ಇನಿಓರ್ ತುಣೈಕಾಣೇನ್
  ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕೆಳಿಯ ಮುಕ್ಕಣುಟೈ ಅಂಮಾನ್ ಅಳಿತ್ತ ಅರುಮರುಂದೇ
  ಮುಟಿಯಾ ಮುತನ್ಮೈಪ್ ಪೆರುಂಪೊರುಳೇ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೋ ಮುಱೈಯೇಯೋ.

முறையிட்ட பத்து // முறையிட்ட பத்து