திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അരുട്പെരുഞ്ജോതി എന്‍ ആണ്‍ടവര്‍
aruṭperuñjōti eṉ āṇṭavar
ഇറൈ എളിമൈയൈ വിയത്തല്‍
iṟai eḷimaiyai viyattal
Sixth Thirumurai

033. തിരുമുന്‍ വിണ്‍ണപ്പം
tirumuṉ viṇṇappam

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മാഴൈ മാമണിപ് പൊതുനടം പുരികിന്‍റ വള്‍ളലേ അളികിന്‍റ
  വാഴൈ വാന്‍പഴച് ചുവൈഎനപ് പത്തര്‍തം മനത്തുളേ തിത്തിപ്പോയ്
  ഏഴൈ നായിനേന്‍ വിണ്‍ണപ്പം തിരുച്ചെവിക് കേറ്റരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും
  കോഴൈ മാനിടപ് പിറപ്പിതില്‍ ഉന്‍നരുട് കുരുഉരുക് കൊളുമാറേ.
 • 2. പൊന്‍നിന്‍ മാമണിപ് പൊതുനടം പുരികിന്‍റ പുണ്‍ണിയാ കനിത്തോങ്കി
  മന്‍നു വാഴൈയിന്‍ പഴച്ചുവൈ എനപ്പത്തര്‍ മനത്തുളേ തിത്തിപ്പോയ്
  ചിന്‍ന നായിനേന്‍ വിണ്‍ണപ്പം തിരുച്ചെവി ചേര്‍ത്തരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും
  ഇന്‍ന എന്‍നുടൈത് തേകംനല്‍ ലൊളിപെറും ഇയലരുക് കൊളുമാറേ.
 • 3. വിഞ്ചു പൊന്‍നണി അംപലത് തരുള്‍നടം വിളൈത്തുയിര്‍ക് കുയിരാകി
  എഞ്ചു റാതപേ രിന്‍പരുള്‍ കിന്‍റഎന്‍ ഇറൈവനിന്‍ അരുള്‍ഇന്‍റി
  അഞ്ചും നായിനേന്‍ വിണ്‍ണപ്പം തിരുച്ചെവി അമൈത്തരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും
  തുഞ്ചും ഇവ്വുടല്‍ ഇംമൈയേ തുഞ്ചിടാച് ചുകഉടല്‍ കൊളുമാറേ.
 • 4. ഓങ്കു പൊന്‍നണി അംപലത് തരുള്‍നടം ഉയിര്‍ക്കെലാം ഒളിവണ്‍ണപ്
  പാങ്കു മേവനിന്‍ റാടല്‍ചെയ് ഇറൈവനിന്‍ പതമലര്‍ പണിന്തേത്താത്
  തീങ്കു നായിനേന്‍ വിണ്‍ണപ്പം തിരുച്ചെവി ചേര്‍ത്തരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും
  ഈങ്കു വീഴുടല്‍ ഇംമൈയേ വീഴ്ന്തിടാ ഇയലുടല്‍ ഉറുമാറേ.
 • 5. ഇലങ്കു പൊന്‍നണിപ് പൊതുനടം പുരികിന്‍റ ഇറൈവഇവ് വുലകെല്‍ലാം
  തുലങ്കും വണ്‍ണനിന്‍ റരുളുനിന്‍ തിരുവടിത് തുണൈതുണൈ എന്‍നാമല്‍
  കലങ്കു നായിനേന്‍ വിണ്‍ണപ്പം തിരുച്ചെവി കലന്തരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും
  അലങ്കും ഇവ്വുടല്‍ ഇംമൈയേ അഴിവുറാ അരുള്‍ഉടല്‍ ഉറുമാറേ.
 • 6. ചിറന്ത പൊന്‍നണിത് തിരുച്ചിറ്റം പലത്തിലേ തിരുനടം പുരികിന്‍റ
  അറന്ത വാതചേ വടിമലര്‍ മുടിമിചൈ അണിന്തക മകിഴ്ന്തേത്ത
  മറന്ത നായിനേന്‍ വിണ്‍ണപ്പം തിരുച്ചെവി മടുത്തരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും
  പിറന്ത ഇവ്വുടല്‍ ഇംമൈയേ അഴിവുറാപ് പെരുനലം പെറുമാറേ.
 • 7. വിളങ്കു പൊന്‍നണിപ് പൊതുനടം പുരികിന്‍റ വിരൈമലര്‍ത് തിരുത്താളൈ
  ഉളങ്കൊള്‍ അന്‍പര്‍തം ഉളങ്കൊളും ഇറൈവനിന്‍ ഒപ്പിലാപ് പെരുന്തന്‍മൈ
  കളങ്കൊള്‍ നായിനേന്‍ വിണ്‍ണപ്പം തിരുച്ചെവി കലന്തരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും
  തുളങ്കും ഇവ്വുടല്‍ ഇംമൈയേ അഴിവുറാത് തൊല്‍ലുടല്‍ ഉറുമാറേ.
 • 8. വായ്ന്ത പൊന്‍നണിപ് പൊതുനടം പുരികിന്‍റ വള്‍ളലേ മറൈഎല്‍ലാം
  ആയ്ന്തും ഇന്‍നഎന്‍ ററിന്തിലാ നിന്‍തിരു അടിമലര്‍ പണിയാമല്‍
  ചായ്ന്ത നായിനേന്‍ വിണ്‍ണപ്പം തിരുച്ചെവി തരിത്തരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും
  ഏയ്ന്ത ഇവ്വുടല്‍ ഇംമൈയേ തിരുവരുള്‍ ഇയല്‍ഉടല്‍ ഉറുമാറേ.
 • 9. മാറ്റി ലാതപൊന്‍ നംപലത് തരുള്‍നടം വയങ്കനിന്‍ റൊളിര്‍കിന്‍റ
  പേറ്റില്‍ ആരുയിര്‍ക് കിന്‍പരുള്‍ ഇറൈവനിന്‍ പെയറ്കഴല്‍ കണിമാലൈ
  ചാറ്റി ടാതഎന്‍ വിണ്‍ണപ്പം തിരുച്ചെവി തരിത്തരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും
  കാറ്റില്‍ ആകിയ ഇവ്വുടല്‍ ഇംമൈയേ കതിയുടല്‍ ഉറുമാറേ.
 • 10. തീട്ടു പൊന്‍നണി അംപലത് തരുള്‍നടം ചെയ്തുയിര്‍ത് തിരട്കിന്‍പം
  കാട്ടു കിന്‍റതോര്‍ കരുണൈയങ് കടവുള്‍നിന്‍ കഴലിണൈ കരുതാതേ
  നീട്ടു കിന്‍റഎന്‍ വിണ്‍ണപ്പം തിരുച്ചെവി നേര്‍ന്തരുള്‍ ചെയല്‍വേണ്‍ടും
  വാട്ടും249ഇവ്വുടല്‍ ഇംമൈയേ അഴിവുറാ വളമടൈന്‍ തിടുമാറേ.

  • 248. വിളങ്കു പൊന്‍നണിത് തിരുച്ചിറ് റംപലത്തിലേ വിരൈമലര്‍ത് തിരുത്താളൈ - മുതറ്പതിപ്പു. പൊ. ചു., ച. മു. ക.
  • 249. ആട്ടും - പടിവേറുപാടു. ആ. പാ.

திருமுன் விண்ணப்பம் // திருமுன் விண்ணப்பம்

No audios found!