திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അപയം ഇടുതല്‍
apayam iṭutal
അരുള്‍വിളക്ക മാലൈ
aruḷviḷakka mālai
Sixth Thirumurai

036. ഉണ്‍മൈ കൂറല്‍
uṇmai kūṟal

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തനിപ്പെരുന്‍ തലൈവരേ തായവ രേഎന്‍
  തന്തൈയ രേപെരുന്‍ തയവുടൈ യവരേ
  പനിപ്പറുത് തെനൈയാണ്‍ട പരംപര രേഎം
  പാര്‍വതി പുരഞാനപ് പതിചിതം പരരേ
  ഇനിച്ചിറു പൊഴുതേനുന്‍ താഴ്ത്തിടല്‍ വേണ്‍ടാ
  ഇറൈയവ രേഉമൈ ഇങ്കുകണ്‍ ടല്‍ലാല്‍
  അനിച്ചയ ഉലകിനൈപ് പാര്‍ക്കവും മാട്ടേന്‍
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയീര്‍ ആണൈനും മീതേ.
 • 2. പെറുവതു നുമൈഅന്‍റിപ് പിറിതൊന്‍റും വിരുംപേന്‍
  പേചല്‍നും പേച്ചന്‍റിപ് പിറിതൊന്‍റും പേചേന്‍
  ഉറുവതുനും അരുള്‍അന്‍റിപ് പിരിതൊന്‍റും ഉവവേന്‍
  ഉന്‍നല്‍ഉം തിറന്‍അന്‍റിപ് പിരിതൊന്‍റും ഉന്‍നേന്‍
  മറുനെറി തീര്‍ത്തെനൈ വാഴ്വിത്തുക് കൊണ്‍ടീര്‍
  വള്‍ളലേ നുംതിരു വരവുകണ്‍ ടല്‍ലാല്‍
  അറുചുവൈ ഉണ്‍ടികൊണ്‍ ടരുന്തവും മാട്ടേന്‍
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയീര്‍ ആണൈനും മീതേ.
 • 3. കരുംപിടൈ ഇരതമും കനിയില്‍ഇന്‍ ചുവൈയും
  കാട്ടിഎന്‍ ഉള്‍ളം കലന്തിനിക് കിന്‍റീര്‍
  വിരുംപിനും പൊന്‍നടിക് കാട്പട്ടു നിന്‍റേന്‍
  മേല്‍വിളൈ വറികിലന്‍ വിച്ചൈഒന്‍ റില്‍ലേന്‍
  തുരുംപിനും ചിറിയനൈ അന്‍റുവന്‍ താണ്‍ടീര്‍
  തൂയനും പേരരുട് ചോതികണ്‍ ടല്‍ലാല്‍
  അരുംപെറല്‍ ഉണ്‍ടിയൈ വിരുംപവും മാട്ടേന്‍
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയീര്‍ ആണൈനും മീതേ.
 • 4. തടുത്തെനൈ ആട്കൊണ്‍ട തന്തൈയ രേഎന്‍
  തനിപ്പെരുന്‍ തലൈവരേ ചപൈനടത് തവരേ
  തൊടുത്തൊന്‍റു ചൊല്‍കിലേന്‍ ചൊപ്പനത് തേനും
  തൂയനും തിരുവരുള്‍ നേയംവിട് ടറിയേന്‍
  വിടുത്തിടില്‍ എന്‍നൈനീര്‍ വിടുപ്പന്‍എന്‍ ഉയിരൈ
  വെരുവുളക് കരുത്തെല്‍ലാം തിരുവുളത് തറിവീര്‍
  അടുത്തിനിപ് പായലില്‍ പടുക്കവും മാട്ടേന്‍
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയീര്‍ ആണൈനും മീതേ.
 • 5. കാചൈയും പണത്തൈയും കന്‍നിയര്‍ തമൈയും
  കാണിയിന്‍ ആട്ചിയും കരുതിലേന്‍ കണ്‍ടീര്‍
  നേചനും തിരുവരുള്‍ നേചംഒന്‍ റല്‍ലാല്‍
  നേചംമറ് റിലൈഇതു നീര്‍അറി യീരോ
  ഏചറല്‍ അകറ്റിവന്‍ തെന്‍നൈമുന്‍ ആണ്‍ടീര്‍
  ഇറൈയവ രേഉമൈ ഇന്‍റുകണ്‍ ടല്‍ലാല്‍
  ആചൈയിറ് പിറരൊടു പേചവും മാട്ടേന്‍
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയീര്‍ ആണൈനും മീതേ.
 • 6. എന്‍പൊരുള്‍ എന്‍ഉടല്‍ എന്‍ഉയിര്‍ എല്‍ലാം
  ഈന്തനന്‍ ഉംമിടത് തെംപെരു മാനീര്‍
  ഇന്‍പൊടു വാങ്കിക്കൊണ്‍ ടെന്‍നൈയാട് കൊണ്‍ടീര്‍
  എന്‍ചെയല്‍ ഒന്‍റിലൈ യാവുംനും ചെയലേ
  വന്‍പൊടു നിറ്കിലീര്‍ എന്‍പൊടു കലന്തീര്‍
  വള്‍ളലേ നുംതിരു വരവുകണ്‍ ടല്‍ലാല്‍
  അന്‍പൊടു കാണ്‍പാരൈ മുന്‍പിട മാട്ടേന്‍
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയീര്‍ ആണൈനും മീതേ.
 • 7. തിരുന്തുംഎന്‍ ഉള്‍ളത് തിരുക്കോയില്‍ ഞാന
  ചിത്തി പുരംഎനച് ചത്തിയം കണ്‍ടേന്‍
  ഇരുന്തരുള്‍ കിന്‍റനീര്‍ എന്‍നിരു കണ്‍കള്‍
  ഇന്‍പുറ അന്‍റുവന്‍ തെഴില്‍ഉരുക് കാട്ടി
  വരുന്തലൈ എന്‍റെനൈത് തേറ്റിയ വാറേ
  വള്‍ളലേ ഇന്‍റുനും വരവുകണ്‍ ടല്‍ലാല്‍
  അരുന്തവര്‍ നേരിനും പൊരുന്തവും മാട്ടേന്‍
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയീര്‍ ആണൈനും മീതേ.
 • 8. കരൈക്കണം ഇന്‍റിയേ കടല്‍നിലൈ ചെയ്തീര്‍
  കരുണൈക് കടറ്കുക് കരൈക്കണഞ് ചെയ്യീര്‍
  ഉരൈക്കണ വാത ഉയര്‍വുടൈ യീര്‍എന്‍
  ഉരൈക്കണ വിപ്പല ഉതവിചെയ് കിന്‍റീര്‍
  വരൈക്കണ എണ്‍കുണ മാനിതി ആനീര്‍
  വായ്മൈയില്‍ കുറിത്തനും വരവുകണ്‍ ടല്‍ലാല്‍
  അരൈക്കണം ആയിനും തരിത്തിട മാട്ടേന്‍
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയീര്‍ ആണൈനും മീതേ.
 • 9. മടുക്കനും പേരരുള്‍ തണ്‍അമു തെനക്കേ
  മാലൈയും കാലൈയും മത്തിയാ നത്തും
  കടുക്കും ഇരവിനും യാമത്തും വിടിയറ്
  കാലൈയി നുന്തന്തെന്‍ കടുംപചി തീര്‍ത്തു
  എടുക്കുനറ് റായൊടും ഇണൈന്തുനിറ് കിന്‍റീര്‍
  ഇറൈയവ രേഉംമൈ ഇങ്കുകണ്‍ ടല്‍ലാല്‍
  അടുക്കവീഴ് കലൈഎടുത് തുടുക്കവും മാട്ടേന്‍
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയീര്‍ ആണൈനും മീതേ.
 • 10. കറുത്തുരൈക് കിന്‍റവര്‍ കളിത്തുരൈക് കിന്‍റ
  കാലൈഈ തെന്‍റേ കരുത്തുള്‍ അറിന്തേന്‍
  നിറുത്തുരൈക് കിന്‍റപല്‍ നേര്‍മൈകള്‍ ഇന്‍റി
  നീടൊളിപ് പൊറ്പൊതു നാടകം പുരിവീര്‍
  ചെറുത്തുരൈക് കിന്‍റവര്‍ തേര്‍വതറ് കരിയീര്‍
  ചിറ്ചപൈ യീര്‍എനൈച് ചേര്‍ന്തിടല്‍ വേണ്‍ടും
  അറുത്തുരൈക് കിന്‍റേന്‍നാന്‍ പൊറുത്തിട മാട്ടേന്‍
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയീര്‍ ആണൈനും മീതേ.

உண்மை கூறல் // உண்மை கூறல்

No audios found!