திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പിരിവാറ്റാമൈ
pirivāṟṟāmai
തിരുവരുട് പേറു
tiruvaruṭ pēṟu
Sixth Thirumurai

030. പിരിയേന്‍ എന്‍റല്‍
piriyēṉ eṉṟal

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അപ്പാനാന്‍ പറ്പലകാല്‍ അറൈവതെന്‍നേ അടിയേന്‍
  അച്ചംഎലാം തുന്‍പംഎലാം അറുത്തുവിരൈന്‍ തുവന്തേ
  ഇപ്പാരില്‍ ഇതുതരുണം എന്‍നൈഅടൈന്‍ തരുളി
  എണ്‍ണംഎലാം മുടിത്തെന്‍നൈ ഏന്‍റുകൊളായ് എനിലോ
  തപ്പാമല്‍ ഉയിര്‍വിടുവേന്‍ ചത്തിയഞ്ചത് തിയംനിന്‍
  താളിണൈകള്‍ അറികഇതു തയവുടൈയോയ് എവര്‍ക്കും
  തുപ്പാകിത് തുണൈയാകിത് തുലങ്കിയമെയ്ത് തുണൈയേ
  ചുത്തചിവാ നന്തഅരുട് ചോതിനടത് തരചേ.
 • 2. ആണൈഉന്‍മേല്‍ ആണൈഉന്‍മേല്‍ ആണൈഉന്‍മേല്‍ ഐയാ
  അരൈക്കണമും നിനൈപ്പിരിന്തേ ഇനിത്തരിക്ക മാട്ടേന്‍
  കോണൈനിലത് തവര്‍പേചക് കേട്ടതുപോല്‍ ഇന്‍നും
  കുറുംപുമൊഴി ചെവികള്‍ഉറക് കൊണ്‍ടിടവും മാട്ടേന്‍
  ഊണൈഉറക് കത്തൈയുംനാന്‍ വിടുകിന്‍റേന്‍ നീതാന്‍
  ഉവന്തുവരായ് എനില്‍എന്‍റന്‍ ഉയിരൈയുംവിട് ടിടുവേന്‍
  മാണൈമണിപ് പൊതുനടഞ്ചെയ് വള്‍ളാല്‍നീ എനതു
  മനംഅറിവായ് ഇനംഉനക്കു വകുത്തുരൈപ്പ തെന്‍നേ.
 • 3. പടമുടിയാ തിനിത്തുയരം പടമുടിയാ തരചേ
  പട്ടതെല്‍ലാം പോതുംഇന്തപ് പയന്തീര്‍ത്തിപ് പൊഴുതെന്‍
  ഉടല്‍ഉയിരാ തിയഎല്‍ലാം നീഎടുത്തുത് കൊണ്‍ടുന്‍
  ഉടല്‍ഉയിരാ തിയഎല്‍ലാം ഉവന്തെനക്കേ അളിപ്പായ്
  വടലുറുചിറ് റംപലത്തേ വാഴ്വായ്എന്‍ കണ്‍ണുള്‍
  മണിയേഎന്‍ കുരുമണിയേ മാണിക്ക മണിയേ
  നടനചികാ മണിയേഎന്‍ നവമണിയേ ഞാന
  നന്‍മണിയേ പൊന്‍മണിയേ നടരാജ മണിയേ.
 • 4. വാഴൈയടി വാഴൈഎന വന്തതിരുക് കൂട്ട
  മരപിനില്‍യാന്‍ ഒരുവന്‍അന്‍റോ വകൈഅറിയേന്‍ ഇന്ത
  ഏഴൈപടും പാടുനക്കുന്‍ തിരുവുളച്ചം മതമോ
  ഇതുതകുമോ ഇതുമുറൈയോ ഇതുതരുമന്‍ താനോ
  മാഴൈമണിപ് പൊതുനടഞ്ചെയ് വള്‍ളാല്‍യാന്‍ ഉനക്കു
  മകന്‍അലനോ നീഎനക്കു വായ്ത്തതന്തൈ അലൈയോ
  കോഴൈഉല കുയിര്‍ത്തുയരം ഇനിപ്പൊറുക്ക മാട്ടേന്‍
  കൊടുത്തരുള്‍നിന്‍ അരുള്‍ഒളിയൈക് കൊടുത്തരുള്‍ഇപ് പൊഴുതേ.
 • 5. ചെയ്വകൈഎന്‍ എനത്തികൈത്തേന്‍ തികൈയേല്‍എന്‍ റൊരുനാള്‍
  തിരുമേനി കാട്ടിഎനൈത് തെളിവിത്തായ് നീയേ
  പൊയ്വകൈഅന്‍ റിതുനിനതു പുന്തിഅറിന്‍ തതുവേ
  പൊന്‍നടിയേ തുണൈഎനനാന്‍ എന്‍ഉയിര്‍വൈത് തിരുന്തേന്‍
  എയ്വകൈഎന്‍ നംപെരുമാന്‍ അരുള്‍പുരിവാന്‍ എന്‍റേ
  എന്തൈവര വെതിര്‍പാര്‍ത്തേ ഇന്‍നുംഇരുക് കിന്‍റേന്‍
  ഐവകൈഇവ് ഉയിര്‍ത്തുയരം ഇനിപ്പൊറുക്ക മാട്ടേന്‍
  അരുട്ചോതിപ് പെരുംപൊരുളൈ അളിത്തരുള്‍ഇപ് പൊഴുതേ.
 • 6. മുന്‍ഒരുനാള്‍ മയങ്കിനന്‍നീ മയങ്കേല്‍എന്‍ റെനക്കു
  മുന്‍നിന്‍ഉരുക് കാട്ടിനൈനാന്‍ മുകമലര്‍ന്തിങ് കിരുന്തേന്‍
  ഇന്‍നുംവരക് കാണേന്‍നിന്‍ വരവൈഎതിര്‍ പാര്‍ത്തേ
  എണ്‍ണിഎണ്‍ണി വരുന്തുകിന്‍റേന്‍ എന്‍നചെയ്വേന്‍ അന്തോ
  അന്‍നൈയിനും തയവുടൈയായ് നിന്‍തയവൈ നിനൈത്തേ
  ആരുയിര്‍വൈത് തിരുക്കിന്‍റേന്‍ ആണൈഇതു കണ്‍ടായ്
  എന്‍ഇരുകണ്‍ മണിയേഎന്‍ അറിവേഎന്‍ അന്‍പേ
  എന്‍നുയിര്‍ക്കുപ് പെരുന്തുണൈയേ എന്‍നുയിര്‍നാ യകനേ.
 • 7. ഉന്‍നൈമറന്‍ തിടുവേനോ മറപ്പറിയേന്‍ മറന്താല്‍
  ഉയിര്‍വിടുവേന്‍ കണന്തരിയേന്‍ ഉന്‍ആണൈ ഇതുനീ
  എന്‍നൈമറന്‍ തിടുവായോ മറന്തിടുവായ് എനില്‍യാന്‍
  എന്‍നചെയ്വേന്‍ എങ്കുറുവേന്‍ എവര്‍ക്കുരൈപ്പേന്‍ എന്തായ്
  അന്‍നൈയിനും തയവുടൈയായ് നീമറന്തായ് എനിനും
  അകിലംഎലാം അളിത്തിടുംനിന്‍ അരുള്‍മറവാ തെന്‍റേ
  ഇന്‍നുമികക് കളിത്തിങ്കേ ഇരുക്കിന്‍റേന്‍ മറവേല്‍
  ഇതുതരുണം അരുട്ചോതി എനക്കുവിരൈന്‍ തരുളേ.
 • 8. നാന്‍മറന്തേന്‍ എനിനുംഎനൈത് താന്‍മറവാന്‍ എനതു
  നായകന്‍എന്‍ റാടുകിന്‍റേന്‍ എനിനുംഇതു വരൈയും
  വാന്‍മറന്തേന്‍ വാനവരൈ മറന്തേന്‍മാല്‍ അയനൈ
  മറന്തേന്‍നം ഉരുത്തിരരൈ മറന്തേന്‍എന്‍ നുടൈയ
  ഊന്‍മറന്തേന്‍ ഉയിര്‍മറന്തേന്‍ ഉണര്‍ച്ചിഎലാം മറന്തേന്‍
  ഉലകംഎലാം മറന്തേന്‍ഇങ് കുന്‍നൈമറന്‍ തറിയേന്‍
  പാന്‍മറന്ത കുഴവിയൈപ്പോല്‍ പാരേല്‍ഇങ് കെനൈയേ
  പരിന്തുനിന തരുട്ചോതി പുരിന്തുമകിഴ്ന്‍ തരുളേ.
 • 9. തെരുവിടത്തേ വിളൈയാടിത് തിരിന്തഎനൈ വലിന്തേ
  ചിവമാലൈ അണിന്തനൈഅച് ചിറുവയതില്‍ ഇന്ത
  ഉരുവിടത്തേ നിനക്കിരുന്ത ആചൈഎലാം ഇന്‍നാള്‍
  ഓടിയതോ പുതിയഒരു ഉരുവുവിഴൈന്‍ തതുവോ
  കരുവിടത്തേ എനൈക്കാത്ത കാവലനേ ഉനതു
  കാല്‍പിടിത്തേന്‍ വിടുവേനോ കൈപ്പിടിഅന്‍ റതുതാന്‍
  വെരുവിടത്തെന്‍ ഉയിര്‍പ്പിടികാണ്‍ ഉയിര്‍അകന്‍റാല്‍ അന്‍റി
  വിടമാട്ടേന്‍ വിടമാട്ടേന്‍ വിടമാട്ടേന്‍ നാനേ.
 • 10. പെരിയന്‍അരുട് പെരുഞ്ചോതിപ് പെരുങ്കരുണൈപ് പെരുമാന്‍
  പെരുംപുകഴൈപ് പേചുതലേ പെരുംപേറെന്‍ റുണര്‍ന്തേ
  തുരിയനിലത് തവര്‍എല്‍ലാം തുതിക്കിന്‍റാര്‍ ഏഴൈ
  തുതിത്തല്‍പെരി തലഇങ്കേ തുതിത്തിടഎന്‍ റെഴുന്ത
  അരിയപെരും പേരാചൈക് കടല്‍പെരിതേ അതുഎന്‍
  അളവുകടന്‍ തിഴുക്കിന്‍റ താതലിനാല്‍ വിരൈന്തേ
  ഉരിയഅരുള്‍ അമുതളിത്തേ നിനൈത്തുതിപ്പിത് തരുള്‍വായ്
  ഉലകമെലാം കളിത്തോങ്ക ഓങ്കുനടത് തരചേ.
 • 11. കവലൈഎലാം തവിര്‍ന്തുമികക് കളിപ്പിനൊടു നിനൈയേ
  കൈകുവിത്തുക് കണ്‍കളില്‍നീര്‍ കനിന്തുചുരന്‍ തിടവേ
  ചവലൈമനച് ചലനംഎലാം തീര്‍ന്തുചുക മയമായ്ത്
  താനേതാന്‍ ആകിഇന്‍പത് തനിനടഞ്ചെയ് ഇണൈത്താള്‍
  തവലരുഞ്ചീര്‍ച് ചൊന്‍മാലൈ വനൈന്തുവനൈന്‍ തണിന്തു
  താനാകി നാനാടത് തരുണംഇതു താനേ
  കുവലൈയത്താര്‍ അതിചയിക്ക എഴുന്തരുളി വരുവായ്
  കുരുവേഎന്‍ കുറ്റമെലാം കുണമാകക്കൊണ്‍ ടവനേ.

பிரியேன் என்றல் // பிரியேன் என்றல்