திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இன்பத்திறன்
iṉpattiṟaṉ
அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

093. சிவயோக நிலை
sivayōka nilai

  நேரிசை வெண்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. மதிமண்ட லத்தமுதம் வாயார உண்டே
  பதிமண்ட லத்தரசு பண்ண - நிதிய
  நவநேய மாக்கும் நடராஜ னேயெஞ்
  சிவனே கதவைத் திற.
 • 2. இந்தார் அருளமுதம் யானருந்தல் வேண்டுமிங்கே
  நந்தா மணிவிளக்கே ஞானசபை - எந்தாயே
  கோவே எனது குருவே எனையாண்ட
  தேவே கதவைத் திற.
 • 3. சாகா அருளமுதம் தானருந்தி நான்களிக்க
  நாகா திபர்சூழ் நடராஜா - ஏகா
  பவனே பரனே பராபரனே எங்கள்
  சிவனே கதவைத் திற.
 • 4. அருளோங்கு தண்ணமுதம் அன்பால் அருந்தி
  மருள்நீங்கி நான்களித்து வாழப் - பொருளாந்
  தவநேயர் போற்றும் தயாநிதியே எங்கள்
  சிவனே கதவைத் திற.
 • 5. வானோர்க் கரிதெனவே மாமறைகள் சாற்றுகின்ற
  ஞானோ தயஅமுதம் நானருந்த - ஆனாத்
  திறப்பா வலர்போற்றும் சிற்றம் பலவா
  சிறப்பா கதவைத் திற.
 • 6. எல்லாமும் வல்லசித்தென் றெல்லா மறைகளுஞ்சொல்
  நல்லார் அமுதமது நானருந்த - நல்லார்க்கு
  நல்வாழ் வளிக்கும் நடராயா மன்றோங்கு
  செல்வா கதவைத் திற.
 • 7. ஏழ்நிலைக்கும் மேற்பால் இருக்கின்ற தண்ணமுதம்
  வாழ்நிலைக்க நானுண்டு மாண்புறவே - கேழ்நிலைக்க
  ஆவாஎன் றென்னைஉவந் தாண்டதிரு அம்பலமா
  தேவா கதவைத் திற.
 • 8. ஈன உலகத் திடர்நீங்கி இன்புறவே
  ஞான அமுதமது நானருந்த - ஞான
  உருவே உணர்வே ஒளியே வெளியே
  திருவே கதவைத் திற.
 • 9. திரையோ தசத்தே திகழ்கின்ற என்றே
  வரையோது தண்ணமுதம் வாய்ப்ப - உரைஓது
  வானேஎம் மானேபெம் மானே மணிமன்றில்
  தேனே கதவைத் திற.
 • 10. சோதிமலை மேல்வீட்டில் தூய திருவமுதம்
  மேதினிமேல் நானுண்ண வேண்டினேன் - ஓதரிய
  ஏகா அனேகா எழிற்பொதுவில் வாழ்ஞான
  தேகா கதவைத் திற.

சிவயோக நிலை // சிவயோக நிலை

No audios found!