திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
assoop paththu
achsōp pattu
peeraananthap perun-ilai
pērāṉantap perunilai
Sixth Thirumurai

046. arutjoothi n-ilai
aruṭjōti nilai

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. arutsoothith theyvamenai aaNtukoNta theyvam
  ampalaththee aatukinRa aananthath theyvam
  porutsaarum maRaikaLelaam pooRRukinRa theyvam
  poothaanthath theyvamuyar n-aathaanthath theyvam
  irutpaatu n-iikkioLi iintharuLun- theyvam
  eNNiyan-aan eNNiyavaa RenakkaruLun- theyvam
  therutpaatal uvanthenaiyum sivamaakkum theyvam
  siRsapaiyil viLangkukinRa theyvamathee theyvam.
 • 2. ellaanjsey vallatheyvam engkumn-iRai theyvam
  ennuyiril kalanthenakkee inpan-alkum theyvam
  n-allaarkku n-allatheyvam n-atuvaana theyvam
  n-aRsapaiyil aatukinRa n-ataraajath theyvam
  kallaarkkung kaRRavarkkung kaLipparuLun- theyvam
  kaaraNamaan- theyvamarut puuraNamaan- theyvam
  sellaatha n-ilaikaLelaanj sellukinRa theyvam
  siRsapaiyil viLangkukinRa theyvamathee theyvam.
 • 3. thaayaakith thanthaiyumaayth thaangkukinRa theyvam
  thannain-ikar illaatha thaniththalaimaith theyvam
  vaayaara vaazththukinRoor manaththamarntha theyvam
  malaratien sennimisai vaiththaperun- theyvam
  kaayaathu kaniyaakik kalanthinikkun- theyvam
  karuNain-ithith theyvammuRRung kaattuvikkun- theyvam
  seeyaaka enaivaLarkkun- theyvamakaa theyvam
  siRsapaiyil aatukinRa theyvamathee theyvam.
 • 4. ennithaya kamalaththee iruntharuLun- theyvam
  enniraNtu kaNmaNikkuL ilangkukinRa theyvam
  ponnatien senniyilee porunthavaiththa theyvam
  poyyaatha theyvamitar seyyaatha theyvam
  anniyamal laathatheyvam aRivaana theyvam
  avvaRivuk kaRivaamen anpaana theyvam
  sennilaiyil semporuLaayth thikazkinRa theyvam
  siRsapaiyil viLangkukinRa theyvamathee theyvam.
 • 5. eNNiyavaa viLaiyaaten RenaiaLiththa theyvam
  ellaanjsey vallasiththee enakkiintha theyvam
  n-aNNiyapon nampalaththee n-atampuriyun- theyvam
  n-aanaakith thaanaaki n-aNNukinRa theyvam
  paNNiyaen puusaiyilee paliththaperun- theyvam
  paatukinRa maRaimutiyil aatukinRa theyvam
  thiNNiyanen Renaiulakam seppavaiththa theyvam
  siRsapaiyil viLangkukinRa theyvamathee theyvam.
 • 6. issaielaam enakkaLiththee enaikkalantha theyvam
  iRanthavarkaL anaivaraiyum ezuppukinRa theyvam
  essamayath theyvamunthaan enan-iRaintha theyvam
  ellaanjsey vallatheyvam enathukula theyvam
  pissakaRRum peruntheyvam sivakaami enumoor
  peNkoNta theyvamengkum kaNkaNta theyvam
  sessaimalar267 enaviLangkun- thirumeenith theyvam
  siRsapaiyil viLangkukinRa theyvamathee theyvam.
 • 7. saakaatha varamenakkee thanthathanith theyvam
  sanmaarkka sapaiyilenaith thanikkavaiththa theyvam
  maakaatha laalenakku vaayththaoru theyvam
  maathavaraa thiyarellaam vaazththukinRa theyvam
  eekaatha n-ilaiathanmeel enaieeRRum theyvam
  eNNuthoRum ennuLaththee inikkinRa theyvam
  theekaathi ulakamelaanj seyappaNiththa theyvam
  siRsapaiyil viLangkukinRa theyvamathee theyvam.
 • 8. thuuNtaatha maNiviLakkaayth thulangkukinRa theyvam
  thuriyatheyvam ariyatheyvam periyaperun- theyvam
  maaNtaarai ezuppukinRa marunthaana theyvam
  maaNikka valliyaioor valaththilvaiththa theyvam
  aaNtaarai aaNtatheyvam arutsoothith theyvam
  aakamavee thaathielaam aRivarithaan- theyvam
  thiiNtaatha veLiyilvaLar thiiNtaatha theyvam
  siRsapaiyil viLangkukinRa theyvamathee theyvam.
 • 9. evvakaiththaan- thavanjseyinum eytharithaan- theyvam
  enakkeLithiR kitaiththenmanam itangkoNta theyvam
  avvakaiththaan- theyvamathaR kappaalaan- theyvam
  appaalum peruveLikkee appaalaan- theyvam
  ovvakaththee oLiyaaki oongkukinRa theyvam
  onRaana theyvammika n-anRaana theyvam
  sevvakaiththen RaRinjarelaanj seerperiya theyvam
  siRsapaiyil viLangkukinRa theyvamathee theyvam.
 • 10. saththiyamaan- thaniththeyvam thataiyaRiyaath theyvam
  saththikaLaalel laamviLangkath thaanoongkum theyvam
  n-iththiyathan mayamaaki n-inRatheyvam ellaa
  n-ilaikaLunthan aruLveLiyil n-ilaikkavaiththa theyvam
  paththivalaip patukinRa theyvamenak kellaap
  parisumaLith thaziyaatha pathaththilvaiththa theyvam
  siththielaan- tharutheyvam siththaanthath theyvam
  siRsapaiyil viLangkukinRa theyvamathee theyvam.

  • 267. sessaimalar - vetsimalar. muthaRpathippu.

பரசிவ நிலை // அருட்ஜோதி நிலை