திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அச்சோப் பத்து
achsōp pattu
பேரானந்தப் பெருநிலை
pērāṉantap perunilai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

046. அருட்ஜோதி நிலை
aruṭjōti nilai