திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சவலங் கூறல்
neñsavalaṅ kūṟal
திருவருள் விழைதல்
tiruvaruḷ viḻaital
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

030. ஆற்றாப் புலம்பல்
āṟṟāp pulampal

  கொச்சகக் கவிப்பா
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. அண்ணாவோ என் அருமை ஐயாவோ பன்னிரண்டு
  கண்ணாவோ வேல்பிடித்த கையாவோ செம்பவள
  வண்ணாவோ நற்றணிகை மன்னாவோஎன்றென்றே
  எண்ணாவோ துன்பத் திருங்கடற்குள் மன்னினனே.
 • 2. மன்னப்பார் போற்று மணியேநின் பொன்னருளைத்
  துன்னப்பா ராது சுழன்றேன் அருணைகிரி
  தன்னப்பா நற்றணிகை தன்னில் அமர்ந்தருளும்
  என்னப்பா இன்னும் இந்த ஏழைக் கிரங்காயோ.
 • 3. காய்நின்ற நெஞ்சக் கடையேன் திருத்தணிகை
  வாய்நின் றுனதுபுகழ் வாய்பாடக் கைகுவித்துத்
  தூய்நின்றே தாளைத்தொழுதாடித் துன்பம்எலாம்
  போய்நின் றடைவேனோ புண்ணியநின் பொன்னருளே.
 • 4. பொன்பிணிக்கும் நெஞ்சப் புலையேனை இவ்வுலகில்
  வன்பிணிக்கோ பெற்று வளர்த்தாய் அறியேனே
  என்பிணைத்தார் வள்ளற் கினிமை பெறும்மணியே
  அன்பிணைத்தோர் போற்றும் அருட்டணிகை மன்னவனே.
 • 5. வன்நோயும் வஞ்சகர்தம் வன்சார்பும் வன்துயரும்
  என்னோயுங் கொண்டதனை எண்ணி இடிவேனோ
  அன்னோ முறைபோகி ஐயா முறையேயோ
  மன்னோ முறைதணிகை வாழ்வே முறையேயோ.

ஆற்றாப் புலம்பல் // ஆற்றாப் புலம்பல்