திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
वरम्पिल् वियप्पु
varampil viyappu
कण्कॊळाक् काट्सि
kaṇkoḷāk kāṭsi
Sixth Thirumurai

039. तिरुवटिप् पुकऴ्स्सि
tiruvaṭip pukaḻchsi

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. वाऩिरुक्कुम् पिरमर्कळुम् नारणरुम् पिऱरुम्
  मातवम्पऩ् ऩाट्पुरिन्दु मणिमाट नटुवे
  तेऩिरुक्कुम् मलरणैमेल् पळिक्कऱैयि ऩूटे
  तिरुवटिसेर्त् तरुळ्कऎऩस् सॆप्पिवरुन् तिटवुम्
  नाऩिरुक्कुम् कुटिसैयिले वलिन्दुनुऴैन् तॆऩक्के
  नल्लतिरु अरुळमुतम् नल्कियतऩ् ऱियुम्ऎऩ्
  ऊऩिरुक्कुम् कुटिसैयिलुम् उवन्दुनुऴैन् तटियेऩ्
  उळ्ळमॆऩुम् सिऱुकुटिसै युळ्ळुम्नुऴैन् तऩैये.
 • 2. पटिसॆय्पिर मऩ्मुतलोर् पऱ्पलनाळ् वरुन्दिप्
  पऩ्मणिकळ् ऒळिविळङ्कप् पतित्तसिङ्का तऩत्ते
  अटिसॆय्तॆऴुन् तरुळिऎमै आण्टरुळल् वेण्टुम्
  अरसेऎऩ् ऱवरवरुम् आङ्काङ्के वरुन्द
  वटिसॆय्मऱै मुटिनटुवे मऩ्ऱकत्ते नटिक्कुम्
  मलरटिकळ् सिवप्पऒरु वळमुम्इला असुत्तक्
  कुटिसैनुऴैन् तऩैयेऎऩ् ऱेसुवरे अऩ्पर्
  कूसामल् ऎऩ्ऩुळमाम् कुटिसैनुऴैन् तऩैये.
 • 3. उळ्ळपटि उळ्ळतुवाय् उलकमॆलाम् पुकिऩुम्
  ऒरुसिऱितुम् तटैयिलताय् ऒळियतुवे मयमाय्
  वॆळ्ळवॆळि नटुवुळताय् इयऱ्कैयिले विळङ्कुम्
  वेतमुटि इलक्कियमा मेटैयिले अमर्न्द
  वळ्ळऩ्मलर् अटिसिवप्प वन्दॆऩतु करुत्तिऩ्
  वण्णमॆलाम् उवन्दळित्तु वयङ्कियपे रिऩ्पम्
  कॊळ्ळैकॊळक् कॊटुत्ततुताऩ् पोतातो अरसे
  कॊटुम्पुलैयेऩ् कुटिसैयिलुम् कुलविनुऴैन् तऩैये.
 • 4. तटैयऱियात् तकैयिऩताय्त् तऩ्ऩिकरिल् लतुवाय्त्
  तत्तुवङ्कळ् अऩैत्तिऩुक्कुम् तारकमाय् अवैक्कु
  विटैयऱियात् तऩिमुतलाय् विळङ्कुवॆळि नटुवे
  विळङ्कुकिऩ्ऱ सत्तियमा मेटैयिले अमर्न्द
  नटैयऱियात् तिरुवटिकळ् सिवन्दिटवन् तॆऩतु
  नलिवऩैत्तुन् तविर्त्तरुळि ञाऩअमु तळित्ताय्
  कॊटैयितुताऩ् पोतातो ऎऩ्ऩरसे अटियेऩ्
  कुटिसैयिलुम् कोणाते कुलविनुऴैन् तऩैये.
 • 5. इऱैयळवुम् तुरिसिलताय्त् तूय्मैयताय् निऱैवाय्
  इयऱ्कैयताय् अऩुपवङ्कळ् ऎवैक्कुम्मुत लिटमाय्
  मऱैमुटियो टाकमत्तिऩ् मणिमुटिमेल् मुटियाय्
  मऩ्ऩुकिऩ्ऱ मॆय्ञ्ञाऩ मणिमेटै अमर्न्द
  निऱैयरुट्सी रटिमलर्कळ् सिवन्दिटवन् तटियेऩ्
  निऩैत्तऎलाम् कॊटुत्तरुळि निलैपॆऱस्सॆय् तऩैये
  कुऱैविलतिप् पॆरुवरन्दाऩ् पोतातो अरसे
  कॊटुम्पुलैयेऩ् कुटिसैयिलुम् कुलविनुऴैन् तऩैये.
 • 6. उरुविऩताय् अरुविऩताय् उरुअरुवाय् उणर्वाय्
  उळ्ळतुवाय् ऒरुतऩ्मै उटैयपॆरुम् पतियाय्
  मरुवियवे तान्दमुतल् वकुत्तिटुङ्क लान्द
  वरैअतऩ्मेल् अरुळ्वॆळियिल् वयङ्कियमे टैयिले
  तिरुवुऱवे अमर्न्दरुळुम् तिरुवटिकळ् पॆयर्त्ते
  सिऱियेऩ्कण् अटैन्दरुळित् तिरुवऩैत्तुम् कॊटुत्ताय्
  कुरुवेऎऩ् अरसेई तमैयातो अटियेऩ्
  कुटिसैयिलुम् कोणाते कुलविनुऴैन् तऩैये.
 • 7. मणमुळताय् ऒळियिऩताय् मन्दिरआ तरमाय्
  वल्लतुवाय् नल्लतुवाय् मतङ्कटन्द वरैप्पाय्
  वणमुळताय् वळमुळताय् वयङ्कुम्ओरु वॆळियिल्
  मणिमेटै अमर्न्दतिरु अटिमलर्कळ् पॆयर्त्ते
  ऎणमुळऎऩ् पाल्अटैन्दॆऩ् ऎण्णमॆलाम् अळित्ताय्
  इङ्कितुताऩ् पोतातो ऎऩ्ऩरसे ञाऩक्
  कुणमलैये अरुळमुते कुरुवेऎऩ् पतिये
  कॊटुम्पुलैयेऩ् कुटिसैयिलुम् कुलविनुऴैन् तऩैये.
 • 8. सिरम्पॆऱुवे ताकमत्तिऩ् अटिनटुवुम् मुटियुम्
  सॆल्लात निलैअतुवाय् ऎल्लाम्वल् लतुवाय्
  परम्परमाय्प् परम्परमेऱ् परवुसितम् परमाय्प्
  पतिवॆळियिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ मतिसिवमे टैयिले
  तरङ्कुलव अमर्न्दतिरु वटिकळ्पॆयर्त् तॆऩतु
  सार्पटैन्दॆऩ् ऎण्णमॆलाम् तन्दऩैऎऩ् अरसे
  कुरङ्कुमऩस् सिऱियेऩुक् किङ्कितुपो तातो
  कॊटुम्पुलैयेऩ् कुटिसैयिलुम् कुलविनुऴैन् तऩैये.
 • 9. पऱ्ऱियपऱ् ऱऩैत्तिऩैयुम् पऱ्ऱऱविट् टऱिवाम्
  पाऩ्मैऒऩ्ऱे वटिवाकिप् पऴुत्तपॆरि यवरुम्
  उऱ्ऱऱितऱ्273 करियऒरु पॆरुवॆळिमेल् वॆळियिल्
  ओङ्कुमणि मेटैअमर्न् तोङ्कियसे वटिकळ्
  पॆऱ्ऱऱियप् पॆयर्त्तुवन्दॆऩ् करुत्तऩैत्तुङ् कॊटुत्ते
  पिऱवामल् इऱवामल् पिऱङ्कवैत्ताय्274 अरसे
  कॊऱ्ऱमुळेऩ् तऩक्कितुताऩ् पोतातो कॊटियेऩ्
  कुटिसैयिलुम् कोणाते कुलविनुऴैन् तऩैये.
 • 10. करुवियॊटु करणमॆलाम् कटन्दुकटन् ततऩ्मेल्
  काट्सियॆलाम् कटन्दतऩ्मेल् काणातु कटन्दु
  ऒरुनिलैयिऩ् अऩुपवमे उरुवाकिप् पऴुत्त
  उणर्स्सियिऩुम् काणामल् ओङ्कुम्ऒरु वॆळियिल्
  मरुवियतोर् मेटैयिले वयङ्कियसे वटिकळ्
  मलर्त्तिवन्दॆऩ् करुत्तऩैत्तुम् वऴङ्किऩैइऩ् पुऱवे
  कुरुमणिये ऎऩ्ऩरसे ऎऩक्कितुपो तातो
  कॊटुम्पुलैयेऩ् कुटिसैयिलुम् कुलविनुऴैन् तऩैये.

  • 273. उऱ्ऱिटुतऱ् - पटिवेऱुपाटु. आ. पा.
  • 274. पिऱङ्कवैत्त - मुतऱ्पतिप्पु. पॊ. सु., स. मु. क.

உளம் புகுந்த திறம் வியத்தல் // திருவடிப் புகழ்ச்சி

No audios found!