திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പേരാനന്തപ് പെരുനിലൈ
pērāṉantap perunilai
ഇറൈവനൈ ഏത്തും ഇന്‍പം
iṟaivaṉai ēttum iṉpam
Sixth Thirumurai

048. ആണ്‍ടരുളിയ അരുമൈയൈ വിയത്തല്‍
āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അംപലത് താടും അമുതമേ എന്‍കോ
  അടിയനേന്‍ ആരുയിര്‍ എന്‍കോ
  എംപലത് തെല്‍ലാം വല്‍ലചിത് തെന്‍കോ
  എന്‍നിരു കണ്‍മണി എന്‍കോ
  നംപിടില്‍ അണൈക്കും നറ്റുണൈ എന്‍കോ
  നാന്‍പെറ്റ പെരുഞ്ചെല്‍വം എന്‍കോ
  ഇംപര്‍ഇപ് പിറപ്പേ മെയ്പ്പിറപ് പാക്കി
  എന്‍നൈആണ്‍ ടരുളിയ നിനൈയേ.
 • 2. അംമൈയേ എന്‍കോ അപ്പനേ എന്‍കോ
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയേ എന്‍കോ
  ചെംമൈയേ എല്‍ലാം വല്‍ലചിത് തെന്‍കോ
  തിരുച്ചിറ്റം പലത്തമു തെന്‍കോ
  തംമൈയേ ഉണര്‍ന്താര്‍ ഉളത്തൊളി എന്‍കോ
  തമിയനേന്‍ തനിത്തുണൈ എന്‍കോ
  ഇംമൈയേ അഴിയാത് തിരുഉരു അളിത്തിങ്
  കെന്‍നൈആണ്‍ ടരുളിയ നിനൈയേ.
 • 3. എയ്പ്പിലേ കിടൈത്ത വൈപ്പതു എന്‍കോ
  എന്‍നുയിര്‍ക് കിന്‍പമേ എന്‍കോ
  തുയ്പ്പിലേ നിറൈന്ത പെരുങ്കളിപ് പെന്‍കോ
  ചോതിയുട് ചോതിയേ എന്‍കോ
  തപ്പെലാം പൊറുത്ത തയാനിതി എന്‍കോ
  തനിപ്പെരുന്‍ തലൈവനേ എന്‍കോ
  ഇപ്പിറപ് പതിലേ മെയ്പ്പയന്‍ അളിത്തിങ്
  കെന്‍നൈആണ്‍ ടരുളിയ നിനൈയേ.
 • 4. അച്ചംനീക് കിയഎന്‍ ആരിയന്‍ എന്‍കോ
  അംപലത് തെംപിരാന്‍ എന്‍കോ
  നിച്ചലും എനക്കേ കിടൈത്തവാഴ് വെന്‍കോ
  നീടുംഎന്‍ നേയനേ എന്‍കോ
  പിച്ചനേറ് കളിത്ത പിച്ചനേ എന്‍കോ
  പെരിയരിറ് പെരിയനേ എന്‍കോ
  ഇച്ചകത് തഴിയാപ് പെരുനലം അഴിത്തിങ്
  കെന്‍നൈആണ്‍ ടരുളിയ നിനൈയേ.
 • 5. അത്തംനേര്‍ കിടൈത്ത ചുവൈക്കനി എന്‍കോ
  അന്‍പിലേ നിറൈഅമു തെന്‍കോ
  ചിത്തെലാം വല്‍ല ചിത്തനേ എന്‍കോ
  തിരുച്ചിറ്റം പലച്ചിവം എന്‍കോ
  മത്തനേന്‍ പെറ്റ പെരിയവാഴ് വെന്‍കോ
  മന്‍നുംഎന്‍ വാഴ്മുതല്‍ എന്‍കോ
  ഇത്തനിപ് പിറപ്പൈ നിത്തിയം ആക്കി
  എന്‍നൈആണ്‍ ടരുളിയ നിനൈയേ.
 • 6. മറപ്പെലാം തവിര്‍ത്ത മതിഅമു തെന്‍കോ
  മയക്കനീത് തരുള്‍മരുന്‍ തെന്‍കോ
  പറപ്പെലാം ഒഴിത്ത പതിപതം എന്‍കോ
  പതച്ചുവൈ അനുപവം എന്‍കോ
  ചിറപ്പെലാം എനക്കേ ചെയ്തതായ് എന്‍കോ
  തിരുച്ചിറ്റം പലത്തന്തൈ എന്‍കോ
  ഇറപ്പിലാ വടിവം ഇംമൈയേ അളിത്തിങ്
  കെന്‍നൈആണ്‍ ടരുളിയ നിനൈയേ.
 • 7. അന്‍പിലേ പഴുത്ത തനിപ്പഴം എന്‍കോ
  അറിവിലേ അറിവറി വെന്‍കോ
  ഇന്‍പിലേ നിറൈന്ത ചിവപതം എന്‍കോ
  എന്‍നുയിര്‍ത് തുണൈപ്പതി എന്‍കോ
  വന്‍പിലാ മനത്തേ വയങ്കൊളി എന്‍കോ
  മന്‍നുംഅം പലത്തര ചെന്‍കോ
  എന്‍പുരി അഴിയാപ് പൊന്‍പുരി ആക്കി
  എന്‍നൈആണ്‍ ടരുളിയ നിനൈയേ.
 • 8. തടൈയിലാ തെടുത്ത അരുളമു തെന്‍കോ
  ചര്‍ക്കരൈക് കട്ടിയേ എന്‍കോ
  അടൈവുറു വയിരക് കട്ടിയേ എന്‍കോ
  അംപലത് താണിപ്പൊന്‍ എന്‍കോ
  ഉടൈയ മാണിക്കപ് പെരുമലൈ എന്‍കോ
  ഉള്‍ളൊളിക് കുള്‍ളൊളി എന്‍കോ
  ഇടൈതല്‍അറ് റോങ്കും തിരുഅളിത് തിങ്കേ
  എന്‍നൈആണ്‍ ടരുളിയ നിനൈയേ.
 • 9. മറൈമുടി വിളങ്കു പെരുംപൊരുള്‍ എന്‍കോ
  മന്‍നുംആ കമപ്പൊരുള്‍ എന്‍കോ
  കുറൈമുടിത് തരുള്‍ചെയ് തെയ്വമേ എന്‍കോ
  കുണപ്പെരുങ് കുന്‍റമേ എന്‍കോ
  പിറൈമുടിക് കണിന്ത പെരുന്തകൈ എന്‍കോ
  പെരിയഅം പലത്തര ചെന്‍കോ
  ഇറൈമുടിപ് പൊരുള്‍എന്‍ ഉളംപെറ അളിത്തിങ്
  കെന്‍നൈആണ്‍ ടരുളിയ നിനൈയേ.
 • 10. എന്‍ഉളം പിരിയാപ് പേരൊളി എന്‍കോ
  എന്‍ഉയിര്‍ത് തന്തൈയേ എന്‍കോ
  എന്‍ഉയിര്‍ത് തായേ ഇന്‍പമേ എന്‍കോ
  എന്‍ഉയിര്‍ത് തലൈവനേ എന്‍കോ
  എന്‍ഉയിര്‍ വളര്‍ക്കും തനിഅമു തെന്‍കോ
  എന്‍നുടൈ നണ്‍പനേ എന്‍കോ
  എന്‍ഒരു275 വാഴ്വിന്‍ തനിമുതല്‍ എന്‍കോ
  എന്‍നൈആണ്‍ ടരുളിയ നിനൈയേ.

  • 275. എന്‍പെരു - പി. ഇരാ. പതിപ്പു.

ஆண்டருளிய அருமையை வியத்தல் // ஆண்டருளிய அருமையை வியத்தல்

No audios found!