திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
§ÀáÉó¾ô ¦ÀÕ¿¢¨Ä
pērāṉantap perunilai
þ¨ÈÅ¨É ²òÐõ þýÀõ
iṟaivaṉai ēttum iṉpam
Sixth Thirumurai

048. ¬ñ¼ÕǢ «Õ¨Á¨Â Å¢Âò¾ø
āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal

  ±Øº£÷ì ¸Æ¢¦¿ÊÄÊ ¬º¢Ã¢Â Å¢Õò¾õ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. «õÀÄò ¾¡Îõ «Ó¾§Á ±ý§¸¡
  «Ê§Éý ¬Õ¢÷ ±ý§¸¡
  ±õÀÄò ¦¾øÄ¡õ Åøĺ¢ò ¦¾ý§¸¡
  ±ýÉ¢Õ ¸ñÁ½¢ ±ý§¸¡
  ¿õÀ¢Êø «¨½ìÌõ ¿üÚ¨½ ±ý§¸¡
  ¿¡ý¦ÀüÈ ¦ÀÕ了øÅõ ±ý§¸¡
  þõÀ÷þô À¢Èô§À ¦ÁöôÀ¢Èô À¡ì¸¢
  ±ý¨É¬ñ ¼ÕǢ ¿¢¨É§Â.
 • 2. «õ¨Á§Â ±ý§¸¡ «ôÀ§É ±ý§¸¡
  «Õð¦ÀÕï §º¡¾¢§Â ±ý§¸¡
  ¦ºõ¨Á§Â ±øÄ¡õ Åøĺ¢ò ¦¾ý§¸¡
  ¾¢ÕüÈõ ÀÄò¾Ó ¦¾ý§¸¡
  ¾õ¨Á§Â ¯½÷ó¾¡÷ ¯Çò¦¾¡Ç¢ ±ý§¸¡
  ¾Á¢Â§Éý ¾É¢òШ½ ±ý§¸¡
  þõ¨Á§Â «Æ¢Â¡ò ¾¢Õ¯Õ «Ç¢ò¾¢í
  ¦¸ý¨É¬ñ ¼ÕǢ ¿¢¨É§Â.
 • 3. ±öôÀ¢§Ä ¸¢¨¼ò¾ ¨ÅôÀÐ ±ý§¸¡
  ±ýÛ¢÷ì ¸¢ýÀ§Á ±ý§¸¡
  ÐöôÀ¢§Ä ¿¢¨Èó¾ ¦ÀÕí¸Ç¢ô ¦Àý§¸¡
  §º¡¾¢Ô𠧺¡¾¢§Â ±ý§¸¡
  ¾ô¦ÀÄ¡õ ¦À¡Úò¾ ¾Â¡¿¢¾¢ ±ý§¸¡
  ¾É¢ô¦ÀÕó ¾¨ÄÅ§É ±ý§¸¡
  þôÀ¢Èô À¾¢§Ä ¦ÁöôÀÂý «Ç¢ò¾¢í
  ¦¸ý¨É¬ñ ¼ÕǢ ¿¢¨É§Â.
 • 4. «îºõ¿£ì ¸¢Â±ý ¬Ã¢Âý ±ý§¸¡
  «õÀÄò ¦¾õÀ¢Ã¡ý ±ý§¸¡
  ¿¢îºÖõ ±É째 ¸¢¨¼ò¾Å¡ú ¦Åý§¸¡
  ¿£Îõ±ý §¿Â§É ±ý§¸¡
  À¢îº§Éü ¸Ç¢ò¾ À¢îº§É ±ý§¸¡
  ¦ÀâÂâü ¦À̢夃 ±ý§¸¡
  þò ¾Æ¢Â¡ô ¦ÀÕ¿Äõ «Æ¢ò¾¢í
  ¦¸ý¨É¬ñ ¼ÕǢ ¿¢¨É§Â.
 • 5. «ò¾õ§¿÷ ¸¢¨¼ò¾ ͨÅì¸É¢ ±ý§¸¡
  «ýÀ¢§Ä ¿¢¨È«Ó ¦¾ý§¸¡
  º¢ò¦¾Ä¡õ ÅøÄ º¢ò¾§É ±ý§¸¡
  ¾¢ÕüÈõ ÀÄÅõ ±ý§¸¡
  Áò¾§Éý ¦ÀüÈ ¦ÀâÂÅ¡ú ¦Åý§¸¡
  ÁýÛõ±ý Å¡úÓ¾ø ±ý§¸¡
  þò¾É¢ô À¢Èô¨À ¿¢ò¾¢Âõ ¬ì¸¢
  ±ý¨É¬ñ ¼ÕǢ ¿¢¨É§Â.
 • 6. ÁÈô¦ÀÄ¡õ ¾Å¢÷ò¾ Á¾¢«Ó ¦¾ý§¸¡
  ÁÂ츿£ò ¾ÕûÁÕó ¦¾ý§¸¡
  ÀÈô¦ÀÄ¡õ ´Æ¢ò¾ À¾¢À¾õ ±ý§¸¡
  À¾îͨŠ«ÛÀÅõ ±ý§¸¡
  º¢Èô¦ÀÄ¡õ ±É째 ¦ºö¾¾¡ö ±ý§¸¡
  ¾¢ÕüÈõ ÀÄò¾ó¨¾ ±ý§¸¡
  þÈôÀ¢Ä¡ ÅÊÅõ þõ¨Á§Â «Ç¢ò¾¢í
  ¦¸ý¨É¬ñ ¼ÕǢ ¿¢¨É§Â.
 • 7. «ýÀ¢§Ä ÀØò¾ ¾É¢ôÀÆõ ±ý§¸¡
  «È¢Å¢§Ä «È¢ÅÈ¢ ¦Åý§¸¡
  þýÀ¢§Ä ¿¢¨Èó¾ º¢ÅÀ¾õ ±ý§¸¡
  ±ýÛ¢÷ò Ш½ôÀ¾¢ ±ý§¸¡
  ÅýÀ¢Ä¡ ÁÉò§¾ ÅÂí¦¸¡Ç¢ ±ý§¸¡
  ÁýÛõ«õ ÀÄò¾Ã ¦ºý§¸¡
  ±ýÒ⠫Ƣ¡ô ¦À¡ýÒ⠬츢
  ±ý¨É¬ñ ¼ÕǢ ¿¢¨É§Â.
 • 8. ¾¨¼Â¢Ä¡ ¦¾Îò¾ «ÕÇÓ ¦¾ý§¸¡
  º÷츨Ãì ¸ðʧ ±ý§¸¡
  «¨¼×Ú Å¢Ãì ¸ðʧ ±ý§¸¡
  «õÀÄò ¾¡½¢ô¦À¡ý ±ý§¸¡
  ¯¨¼Â Á¡½¢ì¸ô ¦ÀÕÁ¨Ä ±ý§¸¡
  ¯û¦Ç¡Ç¢ì Ìû¦Ç¡Ç¢ ±ý§¸¡
  þ¨¼¾ø«ü §È¡íÌõ ¾¢Õ«Ç¢ò ¾¢í§¸
  ±ý¨É¬ñ ¼ÕǢ ¿¢¨É§Â.
 • 9. Á¨ÈÓÊ Å¢ÇíÌ ¦ÀÕõ¦À¡Õû ±ý§¸¡
  ÁýÛõ¬ ¸Áô¦À¡Õû ±ý§¸¡
  ̨ÈÓÊò ¾Õû¦ºö ¦¾öŧÁ ±ý§¸¡
  ̽ô¦ÀÕí ÌýȧÁ ±ý§¸¡
  À¢¨ÈÓÊì ¸½¢ó¾ ¦ÀÕ󾨸 ±ý§¸¡
  ¦Àâ«õ ÀÄò¾Ã ¦ºý§¸¡
  þ¨ÈÓÊô ¦À¡Õû±ý ¯Çõ¦ÀÈ «Ç¢ò¾¢í
  ¦¸ý¨É¬ñ ¼ÕǢ ¿¢¨É§Â.
 • 10. ±ý¯Çõ À¢Ã¢Â¡ô §À¦Ã¡Ç¢ ±ý§¸¡
  ±ý¯Â¢÷ò ¾ó¨¾§Â ±ý§¸¡
  ±ý¯Â¢÷ò ¾¡§Â þýÀ§Á ±ý§¸¡
  ±ý¯Â¢÷ò ¾¨ÄÅ§É ±ý§¸¡
  ±ý¯Â¢÷ ÅÇ÷ìÌõ ¾É¢«Ó ¦¾ý§¸¡
  ±ýÛ¨¼ ¿ñÀ§É ±ý§¸¡
  ±ý´Õ275 Å¡úÅ¢ý ¾É¢Ó¾ø ±ý§¸¡
  ±ý¨É¬ñ ¼ÕǢ ¿¢¨É§Â.

  • 275. ±ý¦ÀÕ - À¢. þá. À¾¢ôÒ.

ஆண்டருளிய அருமையை வியத்தல் // ஆண்டருளிய அருமையை வியத்தல்

No audios found!