திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सुत्त सऩ्मार्क्क वेण्टुकोळ्
sutta saṉmārkka vēṇṭukōḷ
सिव तरिसऩम्
siva tarisaṉam
Sixth Thirumurai

022. आऩ्म तरिसऩम्
āṉma tarisaṉam

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिरुऎलाम् तरुम्ओर् तॆय्वमाम् ऒरुवऩ्
  तिरुस्सिऱ्ऱम् पलन्दिकऴ् किऩ्ऱाऩ्
  उरुऎलाम् उणर्स्सि उटल्पॊरुळ् आवि
  उळऎलाम् आङ्कवऩ् तऩक्के
  तॆरुऎलाम् अऱियक् कॊटुत्तऩऩ् वेऱु
  सॆयलिलेऩ् ऎऩनिऩैत् तिरुन्देऩ्
  अरुऎलाम् उटैयाय् नीअऱिन् ततुवे
  अटिक्कटि उरैप्पतॆऩ् निऩक्के.
 • 2. निऩैत्तपो तॆल्लाम् निऩ्ऩैये निऩैत्तेऩ्
  निऩैप्पऱ निऩ्ऱपो तॆल्लाम्
  ऎऩैत्तऩि आक्कि निऩ्कणे निऩ्ऱेऩ्
  ऎऩ्सॆयल् ऎऩ्ऩओर् सॆयलुम्
  तिऩैत्तऩै ऎऩिऩुम् पुरिन्दिलेऩ् ऎल्लाम्
  सिवऩ्सॆय लाम्ऎऩप् पुरिन्देऩ्
  अऩैत्तुम्ऎऩ् अरसे नीअऱिन् ततुवे
  अटिक्कटि उरैप्पतॆऩ् निऩक्के.
 • 3. कळित्तपो तॆल्लाम् निऩ्इयल् उणर्न्दे
  कळित्तऩऩ् कण्कळ्नीर् ततुम्पित्
  तुळित्तपो तॆल्लाम् निऩ्अरुळ् निऩैत्ते
  तुळित्तऩऩ् सूऴ्न्दवर् उळत्तैत्
  तॆळित्तपो तॆल्लाम् निऩ्तिऱम् पुकऩ्ऱे
  तॆळित्तऩऩ् सॆय्कैवे ऱऱियेऩ्
  ऒळित्तिरु वुळमे अऱिन्दतिव् वऩैत्तुम्
  उरैप्पतॆऩ् अटिक्कटि उऩक्के.
 • 4. उण्टतुम् पॊरुन्दि उवन्दतुम् उऱङ्कि
  उणर्न्दतुम् उलकियल् उणर्वाल्
  कण्टतुम् करुतिक् कळित्ततुम् कलैकळ्
  कऱ्ऱतुम् करैन्दतुम् कातल्
  कॊण्टतुम् निऩ्ऩो टऩ्ऱिनाऩ् तऩित्तॆऩ्
  कुऱिप्पिऩिल् कुऱित्ततॊऩ् ऱिलैये
  ऒण्तकुम् उऩतु तिरुवुळम् अऱिन्द
  तुरैप्पतॆऩ् अटिक्कटि उऩक्के.
 • 5. कळविले कळित्त कालत्तुम् नीये
  कळित्तऩै नाऩ्कळित् तऱियेऩ्
  उळविले उवन्द पोतुम्नी ताऩे
  उवन्दऩै नाऩ्उवन् तऱियेऩ्
  कॊळइले समुम्ओर् कुऱिप्पिलेऩ् अऩैत्तुम्
  कुऱित्तऩै कॊण्टऩै नीये
  अळविले ऎल्लाम् अऱिन्दऩै अरसे
  अटिक्कटि उरैप्पतॆऩ् निऩक्के.
 • 6. तिलकवाळ् नुतलार् तमैक्कऩ विटत्तुम्
  सिऱितुम्नाऩ् विऴैन्दिलेऩ् इन्द
  उलकवाऴ् वतिल्ओर् अणुत्तुणै ऎऩिऩुम्
  उवप्पिलेऩ् उलकुऱु मायैक्
  कलकवा तऩैतीर् कालम्ऎऩ् ऱुऱुमो
  कटवुळे ऎऩत्तुयर्न् तिरुन्देऩ्
  अलकिलात् तिऱलोय् नीअऱिन् ततुनाऩ्
  अटिक्कटि उरैप्पतॆऩ् निऩक्के.
 • 7. सातियुम् मतमुम् समयमुम् तविर्न्देऩ्
  सात्तिरक् कुप्पैयुम् तणन्देऩ्
  नीतियुम् निलैयुम् सत्तियप् पॊरुळुम्
  नित्तिय वाऴ्क्कैयुम् सुकमुम्
  आतियुम् नटुवुम् अन्दमुम् इल्ला
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् ऱऱिन्देऩ्
  ओतिय अऩैत्तुम् नीअऱिन् ततुनाऩ्
  उरैप्पतॆऩ् अटिक्कटि उऩक्के.
 • 8. पित्तॆलाम् उटैय उलकर्तङ् कलकप्
  पितऱ्ऱॆलाम् ऎऩ्ऱॊऴिन् तिटुमो
  सत्तॆलाम् ऒऩ्ऱॆऩ् ऱुणर्न्दसऩ् मार्क्क
  सङ्कम्ऎऩ् ऱोङ्कुमो तलैमैस्
  सित्तॆलाम् वल्ल सित्तऩ्ऎऩ् ऱुऱुमो
  तॆरिन्दिलेऩ् ऎऩत्तुयर्न् तिरुन्देऩ्
  ऒत्तॆलाम् उऩतु तिरुवुळम् अऱिन्द
  तुरैप्पतॆऩ् अटिक्कटि उऩक्के.
 • 9. ऒऩ्ऱॆऩक् काणुम् उणर्स्सिऎऩ् ऱुऱुमो
  ऊऴितो ऱुऴिसॆऩ् ऱिटिऩुम्
  ऎऩ्ऱुम्इङ् किऱवा इयऱ्कैऎऩ् ऱुऱुमो
  इयल्अरुट् सित्तिकळ् ऎऩैवन्
  तॊऩ्ऱल्ऎऩ् ऱुऱुमो अऩैत्तुम्ऎऩ् वसत्ते
  उऱुतल्ऎऩ् ऱोऎऩत् तुयर्न्देऩ्
  उऩ्तिरु वुळमे अऱिन्दतिव् वऩैत्तुम्
  उरैप्पतॆऩ् अटिक्कटि उऩक्के.
 • 10. कळ्ळावा तऩैयैक् कळैन्दरुळ् नॆऱियैक्
  कातलित् तॊरुमैयिल् कलन्दे
  उळ्ळवा ऱिन्द उलकॆलाम् कळिप्पुऱ्
  ऱोङ्कुतल् ऎऩ्ऱुवन् तुऱुमो
  वळ्ळले अतुकण् टटियऩेऩ् उळ्ळम्
  मकिऴ्तल्ऎऩ् ऱोऎऩत् तुयर्न्देऩ्
  ऒळ्ळियोय् निऩतु तिरुवुळम् अऱिन्द
  तुरैप्पतॆऩ् अटिक्कटि उऩक्के.

ஆன்ம தரிசனம் // ஆன்ம தரிசனம்

No audios found!