திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
उण्मै कूऱल्
uṇmai kūṟal
वरम्पिल् वियप्पु
varampil viyappu
Sixth Thirumurai

037. अरुळ्विळक्क मालै
aruḷviḷakka mālai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अरुळ्विळक्के अरुट्सुटरे अरुट्सोतिस् सिवमे
  अरुळमुते अरुळ्निऱैवे अरुळ्वटिवप् पॊरुळे
  इरुळ्कटिन्दॆऩ् उळमुऴुतुम् इटङ्कॊण्ट पतिये
  ऎऩ्अऱिवे ऎऩ्उयिरे ऎऩक्किऩिय उऱवे
  मरुळ्कटिन्द मामणिये माऱ्ऱऱियाप् पॊऩ्ऩे
  मऩ्ऱिल्नटम् पुरिकिऩ्ऱ मणवाळा ऎऩक्के
  तॆरुळ्अळित्त तिरुवाळा ञाऩउरु वाळा
  तॆय्वनटत् तरसेनाऩ् सॆय्मॊऴिएऱ् ऱरुळे.
 • 2. कोटैयिले इळैप्पाऱ्ऱिक् कॊळ्ळुम्वकै किटैत्त
  कुळिर्तरुवे तरुनिऴले निऴल्कऩिन्द कऩिये
  ओटैयिले ऊऱुकिऩ्ऱ तीञ्सुवैत्तण्णीरे
  उकन्दतण्­ रिटैमलर्न्द सुकन्दमण मलरे
  मेटैयिले वीसुकिऩ्ऱ मॆल्लियपूङ् काऱ्ऱे
  मॆऩ्काऱ्ऱिल् विळैसुकमे सुकत्तिल्उऱुम् पयऩे
  आटैयिले ऎऩैमणन्द मणवाळा पॊतुविल्
  आटुकिऩ्ऱ अरसेऎऩ् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.
 • 3. इऩ्पुऱनाऩ् ऎय्प्पिटत्ते पॆऱ्ऱपॆरु वैप्पे
  एङ्कियपो तॆऩ्ऱऩ्ऩैत् ताङ्कियनल् तुणैये
  अऩ्पुऱऎऩ् उट्कलन्दे अण्णिक्कुम् अमुते
  अस्समॆलाम् तविर्त्तॆऩ्ऩै आट्कॊण्ट कुरुवे
  ऎऩ्परुवम् कुऱियाते ऎऩैमणन्द पतिये
  इस्सैयुऱ्ऱ पटिऎल्लाम् ऎऩक्करुळुम् तुरैये
  तुऩ्पऱमॆय् अऩ्परुक्के पॊतुनटञ्सॆय् अरसे
  तूयतिरु वटिकळुक्कॆऩ् सॊल्लुम्अणिन् तरुळे.
 • 4. ऒसित्तकॊटि अऩैयेऱ्कुक् किटैत्तपॆरुम् पऱ्ऱे
  उळ्मयङ्कुम् पोतुमयक् कॊऴित्तरुळुम् तॆळिवे
  पसित्तपॊऴु तॆतिर्किटैत्त पाल्सोऱ्ऱुत् तिरळे
  पयन्दपॊऴु तॆल्लाम्ऎऩ् पयन्दविर्त्त तुरैये
  नसित्तवरै ऎऴुप्पिअरुळ् नल्कियमा मरुन्दे
  नाऩ्पुणर नाऩाकि नण्णियमॆय्स् सिवमे
  कसित्तमऩत् तऩ्पर्तॊऴप् पॊतुनटञ्सॆय् अरसे
  कळित्तॆऩतु सॊऩ्मालै कऴलिल्अणिन् तरुळे.
 • 5. मऩम्इळैत्तु वाटियपो तॆऩ्ऎतिरे किटैत्तु
  वाट्टमॆलाम् तविर्त्तॆऩक्कु वाऴ्वळित्त नितिये
  सिऩमुकत्तार् तमैक्कण्टु तिकैत्तपॊऴु तवरैस्
  सिरित्तमुकत् तवराक्कि ऎऩक्कळित्त सिवमे
  अऩम्उकैत्ताऩ् अरिमुतलोर् तुरुविनिऱ्क ऎऩक्के
  अटिमुटिकळ् काट्टुवित्ते अटिमैकॊण्ट पतिये
  इऩम्ऎऩप्पे रऩ्पर्तॊऴप् पॊतुनटञ्सॆय् अरसे
  ऎऩ्ऩुटैय सॊऩ्मालै यावुम्अणिन् तरुळे.
 • 6. कङ्कुलिले वरुन्दियऎऩ् वरुत्तमॆलाम् तविर्त्ते
  कालैयिले ऎऩ्उळत्ते किटैत्तपॆरुङ् कळिप्पे
  सॆङ्कुवळै मालैयॊटु मल्लिकैप्पू मालै
  सेर्त्तणिन्दॆऩ् तऩैमणन्द तॆय्वमण वाळा
  ऎङ्कुम्ऒळि मयमाकि निऩ्ऱनिलै काट्टि
  ऎऩ्अकत्तुम् पुऱत्तुम्निऱैन् तिलङ्कियमॆय्प् पॊरुळे
  तुङ्कमुऱत् तिरुप्पॊतुविल् तिरुनटञ्सॆय् अरसे
  सॊऩ्मालै सूट्टुकिऩ्ऱेऩ् तोळिल्अणिन् तरुळे.
 • 7. करैन्दुविटा तॆऩ्ऩुटैय नावकत्ते इरुन्दु
  कऩत्तसुवै तरुकिऩ्ऱ कऱ्कण्टे कऩिवाय्
  विरैन्दुवन्दॆऩ् तुऩ्पमॆलाम् तविर्त्तअरु ळमुते
  मॆय्अरुळे मॆय्याकि विळङ्कुकिऩ्ऱ विळक्के
  तिरैन्दउटल् विरैन्दुटऩे पॊऩ्उटम्पे आकित्
  तिकऴ्न्दऴिया तोङ्कअरुळ् सित्तेमॆय्स् सत्ते
  वरैन्दॆऩ्ऩै मणम्पुरिन्दु पॊतुनटञ्सॆय् अरसे
  मकिऴ्वॊटुनाऩ् पुऩैन्दिटुञ्सॊऩ् मालैअणिन् तरुळे.
 • 8. कतिक्कुवऴि काट्टुकिऩ्ऱ कण्णेऎऩ् कण्णिल्
  कलन्दमणि येमणियिल् कलन्दकतिर् ऒळिये
  वितिक्कुम्उल कुयिर्क्कुयिराय् विळङ्कुकिऩ्ऱ सिवमे
  मॆय्युणर्न्दोर् कैयकत्ते विळङ्कियतीङ् कऩिये
  मतिक्कुमतिक् कप्पुऱम्पोय् वयङ्कुतऩि निलैये
  मऱैमुटिआ कममुटिमेल् वयङ्कुम्इऩ्प निऱैवे
  तुतिक्कुम्अऩ्पर् तॊऴप्पॊतुविल् नटम्पुरियुम् अरसे
  सॊऩ्मालै सूट्टुकिऩ्ऱेऩ् तोळिल्अणिन् तरुळे.
 • 9. अण्टवळ वॆव्वळवो अव्वळवुम् अवऱ्ऱिल्
  अमैन्दसरा सरअळवॆव् वळवोअव् वळवुम्
  कण्टतुवाय् आङ्कवैकळ् तऩित्तऩिये अकत्तुम्
  काण्पुऱत्तुम् अकप्पुऱत्तुम् पुऱप्पुऱत्तुम् विळङ्क
  विण्टकुपे ररुट्सोतिप् पॆरुवॆळिक्कु नटुवे
  विळङ्किऒरु पॆरुङ्करुणैक् कॊटिनाट्टि अरुळाम्
  तण्टकुम्ओर् तऩिस्सॆङ्कोल् नटत्तिमऩ्ऱिल् नटिक्कुम्
  तऩिअरसे ऎऩ्मालै ताळिल्अणिन् तरुळे.
 • 10. नल्लासॊल् योकान्दप् पतिकळ्पल कोटि
  नाट्टियतोर् पोतान्दप् पतिकळ्पल कोटि
  वल्लार्सॊल् कलान्दनिलैप् पतिकळ्पल कोटि
  वऴुत्तुम्ऒरु नातान्दप् पतिकळ्पल कोटि
  इल्लार्न्द वेतान्दप् पतिकळ्पल कोटि
  इलङ्कुकिऩ्ऱ सित्तान्दप् पतिकळ्पल कोटि
  ऎल्लाम्पे ररुट्सोतित् तऩिस्सॆङ्कोल् नटत्तुम्
  ऎऩ्अरसे ऎऩ्मालै इऩितुपुऩैन् तरुळे.
 • 11. नाट्टियतोर् सुत्तपरा सत्तिअण्टम् मुतला
  ञाऩसत्ति अण्टमतु कटैयाक इवऱ्ऱुळ्
  ईट्टियपऱ् पलसत्ति सत्तर्अण्टप् पकुति
  ऎत्तऩैयो कोटिकळुम् तऩ्निऴऱ्कीऴ् विळङ्कस्
  सूट्टियपॊऩ् मुटिइलङ्कस् समरसमॆय्ञ् ञाऩस्
  सुत्तसिव सऩ्मार्क्कप् पॆरुनिलैयिल् अमर्न्दे
  नीट्टियपे ररुट्सोतित् तऩिस्सॆङ्कोल् नटत्तुम्
  नीतिनटत् तरसेऎऩ् नॆटुञ्सॊल्अणिन् तरुळे.
 • 12. तऩ्पॆरुमै ताऩ्अऱियात् तऩ्मैयऩे ऎऩतु
  तऩित्तलैवा ऎऩ्ऩुयिर्क्कुळ् इऩित्ततऩिस् सुवैये
  निऩ्पॆरुमै नाऩ्अऱियेऩ् नाऩ्मट्टो अऱियेऩ्
  नॆटुमाल्नाऩ् मुकऩ्मुतला मूर्त्तिकळुम् अऱियार्
  अऩ्पुऱुम्आ कममऱैकळ् अऱियावे ऎऩिऩुम्
  अवरुम्अवै कळुम्सिलसॊल् अणिकिऩ्ऱार् निऩक्के
  ऎऩ्परुवम् कुऱियाते ऎऩैयाण्ट अरसे
  याऩुम्अवर् पोल्अणिकिऩ् ऱेऩ्अणिन्दिङ् करुळे.
 • 13. उण्णउण्णत् तॆविट्टाते तित्तित्तॆऩ् उटम्पो
  टुयिर्उणर्वुम् कलन्दुकलन् तुळ्ळकत्तुम् पुऱत्तुम्
  तण्णियवण् णम्परवप् पॊङ्किनिऱैन् ताङ्के
  ततुम्पिऎऩ्ऱऩ् मयम्ऎल्लाम् तऩ्मयमे आक्कि
  ऎण्णियऎऩ् ऎण्णमॆलाम् ऎय्तऒळि वऴङ्कि
  इलङ्कुकिऩ्ऱ पेररुळाम् इऩ्ऩमुतत् तिरळे
  पुण्णियमे ऎऩ्पॆरिय पॊरुळेऎऩ् अरसे
  पुऩ्मॊऴिऎऩ् ऱिकऴाते पुऩैन्दुमकिऴ्न् तरुळे.
 • 14. नाट्टार्कळ् सूऴ्न्दुमतित् तिटमणिमे टैयिले
  नटुइरुक्क ऎऩ्ऱऩैये नाट्टियपे रिऱैवा
  पाट्टाळर् पाटुतॊऱुम् परिसळिक्कुम् तुरैये
  पऩ्ऩुमऱैप् पाट्टेमॆय्प् पाट्टिऩतु पयऩे
  कूट्टाळा सिवकामक् कॊटिक्किसैन्द कॊऴुना
  कोवेऎऩ् कणवाऎऩ् कुरवाऎऩ्281 कुणवा
  नीट्टाळर् पुकऴ्न्देत्त मणिमऩ्ऱिल् नटिक्कुम्
  नीतिनटत् तरसेऎऩ् नॆटुमॊऴिकॊण् टरुळे.
 • 15. कैक्किसैन्द पॊरुळेऎऩ् करुत्तिसैन्द कऩिवे
  कण्णेऎऩ् कण्कळुक्के कलन्दिसैन्द कणवा
  मॆय्क्किसैन्द अणियेपॊऩ् मेटैयिल्ऎऩ् ऩुटऩे
  मॆय्कलन्द तरुणत्ते विळैन्दपॆरुञ् सुकमे
  नॆय्क्किसैन्द उणवेऎऩ् नॆऱिक्किसैन्द निलैये
  नित्तियमे ऎल्लामाञ् सत्तियमे उलकिल्
  पॊय्क्किसैन्दार् काणाते पॊतुनटञ्सॆय् अरसे
  पुऩ्मॊऴिऎऩ् ऱिकऴाते पुऩैन्दुमकिऴ्न् तरुळे.
 • 16. कॊटुत्तिटनाऩ् ऎटुत्तिटवुम् कुऱैयात नितिये
  कॊल्लात नॆऱियेसित् तॆल्लाञ्सॆय् पतिये
  मटुत्तिटवुम् अटुत्तटुत्ते मटुप्पतऱ्कुळ् ळासै
  वैप्पतऩ्ऱि वॆऱुप्पऱिया वण्णनिऱै अमुते
  ऎटुत्तॆटुत्तुप् पुकऩ्ऱालुम् उलवात ऒळिये
  ऎऩ्उयिरे ऎऩ्उयिरुक् किसैन्दपॆरुन् तुणैये
  तटुत्तिटवल् लवर्इल्लात् तऩिमुतऱ्पे ररसे
  ताऴ्मॊऴिऎऩ् ऱिकऴाते तरित्तुमकिऴ्न् तरुळे.
 • 17. तऩित्तऩिमुक् कऩिपिऴिन्दु वटित्तॊऩ्ऱाक् कूट्टिस्
  सर्क्करैयुङ् कऱ्कण्टिऩ् पॊटियुमिकक् कलन्दे
  तऩित्तनऱुन् तेऩ्पॆय्तु पसुम्पालुन् तेङ्किऩ्
  तऩिप्पालुञ् सेर्त्तॊरुतीम् परुप्पिटियुम् विरवि
  इऩित्तनऱु नॆय्अळन्दे इळञ्सूट्टिऩ् इऱक्कि
  ऎटुत्तसुवैक् कट्टियिऩुम् इऩित्तिटुन्दॆळ् ळमुते
  अऩित्तमऱत् तिरुप्पॊतुविल् विळङ्कुनटत् तरसे
  अटिमलर्क्कॆऩ् सॊल्लणियाम् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.
 • 18. मलैवऱियाप् पॆरुञ्सोति वस्सिरमा मलैये
  माणिक्क मणिप्पॊरुप्पे मरकतप्पेर् वरैये
  विलैअऱिया उयर्आणिप् पॆरुमुत्तुत् तिरळे
  विण्णवरुम् नण्णरुम्ओर् मॆय्प्पॊरुळिऩ् विळैवे
  कॊलैअऱियाक् कुणत्तोर्तङ् कूट्टुऱवे अरुट्सॆङ्
  कोल्नटत्तु किऩ्ऱतऩिक् कोवेमॆय् अऱिवाल्
  निलैअऱिन्दोर् पोऱ्ऱुमणि मऩ्ऱिल्नटत् तरसे
  निऩ्ऩटिप्पॊऩ् मलर्कळुक्कॆऩ् नॆटुञ्सॊल्अणिन् तरुळे.
 • 19. कण्कळिक्कप् पुकैसिऱितुम् काट्टाते पुरुवक्
  कलैनटुवे विळङ्कुकिऩ्ऱ कऱ्पूर विळक्के
  पण्कळिक्कप् पाटुकिऩ्ऱ पाट्टिल्विळै सुकमे
  पत्तरुळे तित्तिक्कप् पऴुत्ततऩिप् पऴमे
  मण्कळिक्क वाऩ्कळिक्क मणन्दसिव काम
  वल्लिऎऩ मऱैकळॆलाम् वाऴ्त्तुकिऩ्ऱ वामप्
  पॆण्कळिक्कप् पॊतुनटञ्सॆय् नटत्तरसे निऩतु
  पॆरुम्पुकऴ्स्से वटिकळुक्कॆऩ् अरुम्पुम्अणिन् तरुळे.
 • 20. उरुवॆळिये उरुवॆळिक्कुळ् उऱ्ऱवॆळि उरुवे
  उरुनटुवुम् वॆळिनटुवुम् ऒऩ्ऱाऩ ऒऩ्ऱे
  पॆरुवॆळिये पॆरुवॆळियिल् पॆरुञ्सोति मयमे
  पॆरुञ्सोति मयनटुवे पिऱङ्कुतऩिप् पॊरुळे
  मरुऒऴिया मलर्अकत्ते वयङ्कुऒळि मणिये
  मन्दिरमे तन्दिरमे मतिप्परिय मरुन्दे
  तिरुऒऴिया तोङ्कुमणि मऩ्ऱिल्नटत् तरसे
  सिऱुमॊऴिऎऩ् ऱिकऴाते सेर्त्तुमकिऴ्न् तरुळे.
 • 21. नाऩ्ऎऩ्ऱुम् ताऩ्ऎऩ्ऱुम् नाटात निलैयिल्
  ञाऩवटि वाय्विळङ्कुम् वाऩनटु निलैये
  ऊऩ्ऎऩ्ऱुम् उयिर्ऎऩ्ऱुम् कुऱियामे मुऴुतुम्
  ऒरुवटिवाम् तिरुवटिवम् उवन्दळित्त पतिये
  तेऩ्ऎऩ्ऱुम् करुम्पॆऩ्ऱुम् सॆप्परिताय् मऩमुम्
  तेकमुम्उळ् ळुयिर्उणर्वुम् तित्तिक्कुम् सुवैये
  वाऩ्ऎऩ्ऱुम् ऒळिऎऩ्ऱुम् वकुप्परिताम् पॊतुविल्
  वयङ्कुनटत् तरसेऎऩ् मालैयुम्एऱ् ऱरुळे.
 • 22. ऎट्टिरण्टुम् ऎऩ्ऎऩ्ऱाल् मयङ्कियऎऩ् ऱऩक्के
  ऎट्टात निलैऎल्लाम् ऎट्टुवित्त कुरुवे
  सुट्टिरण्टुङ् काट्टाते तुरियनिलै नटुवे
  सुकमयमाय् विळङ्कुकिऩ्ऱ सुत्तपरम् पॊरुळे
  मट्टितुऎऩ् ऱऱिवतऱ्कु माट्टाते मऱैकळ्
  मवुऩम्उऱप् परम्परत्ते वयङ्कुकिऩ्ऱ ऒळिये
  तट्टऱियात् तिरुप्पॊतुविल् तऩिनटञ्सॆय् अरसे
  ताऴ्मॊऴिऎऩ् ऱिकऴाते तरित्तुमकिऴ्न् तरुळे.
 • 23. सातिकुलम् समयमॆलाम् तविर्त्तॆऩैमेल् एऱ्ऱित्
  तऩित्ततिरु अमुतळित्त तऩित्तलैमैप् पॊरुळे
  आतिनटुक् कटैकाट्टा तण्टपकि रण्टम्
  आरुयिर्कळ् अकम्पुऱम्मऱ् ऱऩैत्तुम्निऱै ऒळिये
  ओतिउणर्न् तवर्ऎल्लाम् ऎऩैक्केट्क ऎऩैत्ताऩ्
  ओतामल् उणर्न्दुणर्वाम् उरुवुऱस्सॆय् उऱवे
  सोतिमय माय्विळङ्कित् तऩिप्पॊतुविल् नटिक्कुम्
  तूयनटत् तरसेऎऩ् सॊल्लुम्अणिन् तरुळे.
 • 24. अटिक्कटिऎऩ् अकत्तिऩिलुम् पुऱत्तिऩिलुम् सोति
  अरुळ्उरुवाय्त् तिरिन्दुतिरिन् तरुळ्किऩ्ऱ पॊरुळे
  पटिक्कळविऩ् मऱैमुटिमेल् आकमत्तिऩ् मुटिमेल्
  पतिन्दपतम् ऎऩ्मुटिमेल् पतित्ततऩिप् पतिये
  पॊटिक्कऩकत् तिरुमेऩित् तिरुमणङ्कऱ् पूरप्
  पॊटिमणत्तो टकम्पुऱमुम् पुतुमणञ्सॆय् अमुते
  अटिक्कऩक अम्पलत्ते तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  आटल्पुरि अरसेऎऩ् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.
 • 25. अऱैयात मिकुपॆरुङ्काऱ् ऱटित्तालुम् सिऱितुम्
  असैयाते अवियाते अण्टपकि रण्टत्
  तुऱैयावुम् पिण्टवकैत् तुऱैमुऴुतुम् विळङ्कत्
  तूण्टाते विळङ्कुकिऩ्ऱ जोतिमणि विळक्के
  मऱैयाते कुऱैयाते कळङ्कमुम् इल्लाते
  मयक्काते पऩिक्काते वयङ्कुकिऩ्ऱ मतिये
  इऱैयाय्ऎव् वुयिरकत्तुम् अकप्पुऱत्तुम् पुऱत्तुम्
  इलङ्कुनटत् तरसेऎऩ् इसैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 26. पार्त्तालुम् निऩैत्तालुम् पटित्तालुम् पटिक्कप्
  पक्कम्निऩ्ऱु केट्टालुम् परिन्दुळ्उणर्न् तालुम्
  ईर्त्तालुम् पिटित्तालुम् कट्टिअणैत् तालुम्
  इत्तऩैक्कुम् तित्तिक्कुम् इऩित्तसुवैक् करुम्पे
  वेर्त्तावि मयङ्कातु कऩिन्दनऱुङ् कऩिये
  मॆय्म्मैअऱि वाऩन्दम् विळक्कुम्अरुळ् अमुते
  तीर्त्ताऎऩ् ऱऩ्पर्ऎलाम् तॊऴप्पॊतुविल् नटिक्कुम्
  तॆय्वनटत् तरसेऎऩ् सिऱुमॊऴिएऱ् ऱरुळे.
 • 27. पऱ्ऱुतलुम् विटुतलुम्उळ् अटङ्कुतलुम् मीट्टुम्
  पटुतलॊटु सुटुतलुम्पुण् पटुत्तलुम्इल् लाते
  उऱ्ऱॊळिकॊण् टोङ्किऎङ्कुम् तऩ्मयमाय् ञाऩ
  उरुवाकि उयिर्क्कुयिराय् ओङ्कुकिऩ्ऱ नॆरुप्पे
  सुऱ्ऱुतलुम् तोऩ्ऱुतलुम् मऱैतलुम्वॆस् सॆऩ्ऱे
  सुटुतलुम्इल् लातॆऩ्ऱुम् तुलङ्कुकिऩ्ऱ सुटरे
  मुऱ्ऱुम्उणर्न् तवर्उळत्ते तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  मुयङ्कुम्नटत् तरसेऎऩ् मॊऴियुम्अणिन् तरुळे.
 • 28. ऐम्पूत परङ्कळ्मुतल् नाऩ्कुम्अवऱ् ऱुळ्ळे
  अटुत्तिटुनन् नाऩ्कुम्अवै अकम्पुऱमेल् नटुक्कीऴ्
  कम्पूत पक्कमुतल् ऎल्लान्दऩ् मयमाय्क्
  काणुम्अवऱ् ऱप्पुऱमुम् कलन्दतऩिक् कऩले
  सॆम्पूत उलकङ्कळ् पूताण्ट वकैकळ्
  सॆऴित्तिटनऱ् कतिर्परप्पित् तिकऴ्किऩ्ऱ सुटरे
  वॆम्पूतत् तटैतविर्न्दार् एत्तमणि मऩ्ऱिल्
  विळङ्कुम्नटत् तरसेऎऩ् विळम्पुम्अणिन् तरुळे.
 • 29. वातुऱुम्इन् तियकरण परङ्कळ्मुतल् नाऩ्कुम्
  वकुत्तिटुनन् नाऩ्कुम्अकम् पुऱमेल्कीऴ् नटुप्पाल्
  ओतुऱुम्मऱ् ऱॆल्लान्दऩ् मयमाकक् कलन्दे
  ओङ्कवऱ्ऱिऩ् अप्पुऱमुम् ऒळिर्किऩ्ऱ ऒळिये
  सूतुऱुमिन् तियकरण लोकाण्टम् अऩैत्तुम्
  सुटर्परप्पि विळङ्कुकिऩ्ऱ सुयञ्सोतिस् सुटरे
  पोतुऱुवार् पलर्निऩ्ऱु पोऱ्ऱनटम् पॊतुविल्
  पुरियुम्नटत् तरसेऎऩ् पुकलुम्अणिन् तरुळे.
 • 30. पकुतिपर मुतल्नाऩ्कुम् अवऱ्ऱुऱुनन् नाऩ्कुम्
  परविऎलाम् तऩ्मयमाम् पटिनिऱैन्दु विळङ्कित्
  तकुतिपॆऱुम् अप्पकुतिक् कप्पुऱमुम् सॆऩ्ऱे
  तऩिऒळिस्सॆङ् कोल्नटत्तित् तऴैक्किऩ्ऱ ऒळिये
  मिकुतिपॆऱु पकुतिउल कम्पकुति अण्टम्
  विळङ्कअरुट् सुटर्परप्पि विळङ्कुकिऩ्ऱ सुटरे
  तॊकुतिपॆऱु कटवुळर्कळ् एत्तमऩ्ऱिल् नटिक्कुम्
  तुरियनटत् तरसेऎऩ् सॊल्लुम्अणिन् तरुळे.
 • 31. मामायैप् परमाति नाऩ्कुम्अवऱ् ऱुळ्ळे
  वयङ्कियनन् नाऩ्कुन्दऩ् मयत्ताले विळक्कि
  आमाऱम् मामायैक् कप्पुऱत्तुम् निऱैन्दे
  अऱिवॊऩ्ऱे वटिवाकि विळङ्कुकिऩ्ऱ ऒळिये
  तामाया पुवऩङ्कळ् मामायै अण्टम्
  तऴैत्तुविळङ् किटक्कतिर्सॆय् तऩित्तपॆरुञ् सुटरे
  तेमालुम् पिरमऩुम्निऩ् ऱेत्तमऩ्ऱिल् नटिक्कुम्
  तॆय्वनटत् तरसेऎऩ् सिऱुमॊऴिएऱ् ऱरुळे.
 • 32. सुत्तपर मुतल्नाऩ्कुम् अवऱ्ऱुऱुनन् नाऩ्कुम्
  तूयऒळि वटिवाकत् तुलङ्कुम्ऒळि अळित्ते
  नित्तपरम् परनटुवाय् मुतलाय्अन् तमताय्
  नीटियओर् पॆरुनिलैमेल् आटियपे रॊळिये
  वित्तमुऱुम् सुत्तपर लोकाण्टम् अऩैत्तुम्
  विळक्कमुऱस् सुटर्परप्पि विळङ्कुकिऩ्ऱ सुटरे
  सत्तियञा ऩाऩन्दस् सित्तर्पुकऴ् पॊतुविल्
  तऩित्तनटत् तरसेऎऩ् साऱ्ऱुम्अणिन् तरुळे.
 • 33. साऱ्ऱुकिऩ्ऱ कलैऐन्दिल् परमाति नाऩ्कुम्
  तक्कअवऱ् ऱूटिरुन्द नन्नाऩ्कुम् निऱैन्दे
  ऊऱ्ऱुकिऩ्ऱ अकम्पुऱमेल् नटुक्कीऴ्मऱ् ऱऩैत्तुम्
  उऱ्ऱिटुन्दऩ् मयमाकि ऒळिर्किऩ्ऱ ऒळिये
  तोऱ्ऱुकिऩ्ऱ कलैउलकम् कलैअण्ट मुऴुतुम्
  तुलङ्कुकिऩ्ऱ सुटर्परप्पिस् सूऴ्किऩ्ऱ सुटरे
  पोऱ्ऱुकिऩ्ऱ मॆय्अटियर् कळिप्पनटित् तरुळुम्
  पॊतुविल्नटत् तरसेऎऩ् पुकलुम्अणिन् तरुळे.
 • 34. नाट्टियओङ् कारम्ऐन्दिल् परमुतल्ओर् नाऩ्कुम्
  नन्नाऩ्कु माऱिटत्तुम् नयन्दुनिऱैन् तरुळि
  ईट्टियसॆम् पॊरुळ्निलैयो टिलक्कियमुम् विळङ्क
  इऩितुनिऩ्ऱु विळङ्कुकिऩ्ऱ इऩ्पमय ऒळिये
  कूट्टियओङ् कारउल कोङ्कार अण्टम्
  कुटिविळङ्कक् कतिर्परप्पिक् कुलवुपॆरुञ् सुटरे
  पाट्टियल्कॊण् टऩ्परॆलाम् पोऱ्ऱमऩ्ऱिल् नटिक्कुम्
  परमनटत् तरसेऎऩ् पाट्टुम्अणिन् तरुळे.
 • 35. मऩ्ऩुकिऩ्ऱ अपरसत्तिप् परमाति अवऱ्ऱुळ्
  वकुत्तनिलै यातिऎलाम् वयङ्कवयिऩ् ऎल्लाम्
  पऩ्ऩुकिऩ्ऱ पऱ्पलवाम् विसित्तिरसित् तिरङ्कळ्
  परविविळङ् किटविळङ्किप् पतिन्दरुळुम् ऒळिये
  तुऩ्अपर सत्तिउल कपरसत्ति अण्टम्
  सुकम्पॆऱवे कतिर्परप्पित् तुलङ्कुकिऩ्ऱ सुटरे
  उऩ्ऩुम्अऩ्पर् उळङ्कळिक्कत् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  ओङ्कुम्नटत् तरसेऎऩ् उरैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 36. विळङ्कुपर सत्तिकळिऩ् परमाति अवऱ्ऱुळ्
  विरिन्दनिलै यातिऎलाम् विळङ्किऒळि वऴङ्किक्
  कळङ्कमिलाप् परवॆळियिल् अन्दम्मुतल् नटुत्ताऩ्
  काट्टाते निऱैन्दॆङ्कुम् कलन्दिटुम्पे रॊळिये
  उळङ्कुलवु परसत्ति उलकमण्ट मुऴुतुम्
  ऒळिविळङ्कस् सुटर्परप्पि ओङ्कुतऩिस् सुटरे
  वळङ्कुलवु तिरुप्पॊतुविल् मानटञ्सॆय् अरसे
  मकिऴ्न्दॆऩतु सॊल्ऎऩुम्ओर् मालैअणिन् तरुळे.
 • 37. तॆरिन्दमका सुत्तपर मुतलुम्अवऱ् ऱुळ्ळे
  सिऱन्दनिलै यातिकळुम् तॆळिन्दुविळङ् कुऱवे
  परिन्दऒरु सिववॆळियिल् नीक्कमऱ निऱैन्दे
  परमसुक मयमाकिप् परवियपे रॊळिये
  विरिन्दमका सुत्तपर लोकाण्ट मुऴुतुम्
  मॆय्अऱिवा ऩन्दनिलै विळक्कुकिऩ्ऱ सुटरे
  पुरिन्दतवप् पयऩाकुम् पॊतुविल्नटत् तरसे
  पुऩ्मॊऴिऎऩ् ऱिकऴाते पुऩैन्दुमकिऴ्न् तरुळे.
 • 38. वाय्न्दपर नातम्ऐन्दिल् परमुतलुम् अवऱ्ऱुळ्
  मऩ्ऩुनिलै यातिकळुम् वयङ्कियिट निऱैन्दे
  आय्न्दपर सिववॆळियिल् वॆळिउरुवाय् ऎल्लाम्
  आकियतऩ् इयल्विळक्कि अलर्न्दिटुम्पे रॊळिये
  तोय्न्दपर नातउल कण्टमॆलाम् विळङ्कस्
  सुटर्परप्पि विळङ्कुकिऩ्ऱ तूयतऩिस् सुटरे
  वेय्न्दमणि मऩ्ऱिटत्ते नटम्पुरियुम् अरसे
  विळम्पुऱुम्ऎऩ् सॊऩ्मालै विळङ्कअणिन् तरुळे.
 • 39. कल्लार्क्कुम् कऱ्ऱवर्क्कुम् कळिप्परुळुम् कळिप्पे
  काणार्क्कुम् कण्टवर्क्कुम् कण्णळिक्कुम् कण्णे
  वल्लार्क्कुम् माट्टार्क्कुम् वरमळिक्कुम् वरमे
  मतियार्क्कुम् मतिप्पवर्क्कुम् मतिकॊटुक्कुम् मतिये
  नल्लार्क्कुम् पॊल्लार्क्कुम् नटुनिऩ्ऱ नटुवे
  नरर्कळुक्कुम् सुरर्कळुक्कुम् नलङ्कॊटुक्कुम् नलमे
  ऎल्लार्क्कुम् पॊतुविल्नटम् इटुकिऩ्ऱ सिवमे
  ऎऩ्अरसे याऩ्पुकलुम् इसैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 40. काट्सियुऱक् कण्कळुक्कुक् कळिक्कुम् वण्णम् उळताय्क्
  कैयुम्मॆय्युम् परिसिक्कस् सुकपरिसत् ततुवाय्स्
  सूऴ्स्सियुऱ नासिक्कुस् सुकन्दञ्सॆय् कुवताय्त्
  तूयसॆविक् किऩियतॊरु सुकनातत् ततुवाय्
  माट्सियुऱ वाय्क्किऩिय पॆरुञ्सुवैई कुवताय्
  मऱैमुटिमेल् पऴुत्तॆऩक्कु वाय्त्तपॆरुम् पऴमे
  आट्सियुऱ अरुळ्ऒळियाल् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  आटल्पुरि अरसेऎऩ् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.
 • 41. तिरैइलताय् अऴिविलताय्त् तोलिलताय्स् सिऱितुम्
  सिऩैप्पिलताय्प् पऩिप्पिलताय्स् सॆऱिन्दिटुको तिलताय्
  विरैइलताय्प् पुरैइलताय् नार्इलताय् मॆय्ये
  मॆय्याकि अरुळ्वण्णम् विळङ्किइऩ्प मयमाय्प्
  परैवॆळिक्कप् पाल्विळङ्कु तऩिवॆळियिल् पऴुत्ते
  पटैत्तऎऩ तुळत्तिऩिक्कक् किटैत्ततऩिप् पऴमे
  उरैवळर्मा मऱैकळॆलाम् पोऱ्ऱमणिप् पॊतुविल्
  ओङ्कुम्नटत् तरसेऎऩ् उरैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 42. कार्प्पिलताय्त् तुवर्प्पिलताय् उवर्प्पिलताय्स् सिऱितुम्
  कसप्पिलताय्प् पुळिप्पिलताय्क् काय्प्पिलताय्प् पिऱविल्
  सेर्प्पिलताय् ऎञ्ञाऩ्ऱुम् तिरिपिलताय् उयिर्क्के
  तिऩैत्तऩैयुम् नोय्तरुम्अत् तीमैऒऩ्ऱुम् इलताय्प्
  पार्प्पऩैयेऩ् उळ्ळकत्ते विळङ्किअऱि विऩ्पम्
  पटैत्तिटमॆय्त् तवप्पयऩाल् किटैत्ततऩिप् पऴमे
  ओर्प्पुटैयार् पोऱ्ऱमणि मऩ्ऱिटत्ते वॆळियाय्
  ओङ्कियपे ररसेऎऩ् उरैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 43. तॆऱ्ऱियिले नाऩ्पसित्तुप् पटुत्तिळैत्त तरुणम्
  तिरुअमुतोर् तिरुक्करत्ते तिकऴ्वळ्ळत् तॆटुत्ते
  ऒऱ्ऱियिऱ्पोय्प् पसित्तऩैयो ऎऩ्ऱॆऩैयङ् कॆऴुप्पि
  उवन्दुकॊटुत् तरुळियऎऩ् उयिर्क्किऩितान् ताये
  पऱ्ऱियऎऩ् पऱ्ऱऩैत्तुम् तऩ्अटिप्पऱ् ऱाकप्
  परिन्दरुळि ऎऩैईऩ्ऱ पण्पुटैऎन् ताये
  पॆऱ्ऱियुळार् सुऱ्ऱिनिऩ्ऱु पोऱ्ऱमणिप् पॊतुविल्
  पॆरुनटञ्सॆय् अरसेऎऩ् पितऱ्ऱुम्उवन् तरुळे.
 • 44. ताय्मुतलो रॊटुसिऱिय परुवमतिल्282 तिल्लैत्
  तलत्तिटैये तिरैतूक्कत् तरिसित्त पोतु
  वेय्वकैमेल् काट्टाते ऎऩ्ऱऩक्के ऎल्लाम्
  वॆळियाकक् काट्टियऎऩ् मॆय्उऱवाम् पॊरुळे
  काय्वकैइल् लातुळत्ते कऩिन्दनऱुङ् कऩिये
  कऩविटत्तुम् नऩविटत्तुम् ऎऩैप्पिरियाक् कळिप्पे
  तूय्वकैयोर् पोऱ्ऱमणि मऩ्ऱिल्नटम् पुरियुम्
  सोतिनटत् तरसेऎऩ् सॊल्लुम्अणिन् तरुळे.
 • 45. ओङ्कियओर् तुणैइऩ्ऱिप् पातिइर वतिले
  उयर्न्दओट्टुत् तिण्णैयिले पटुत्तकटैस् सिऱियेऩ्
  तूङ्किमिकप् पुरण्टुविऴत् तरैयिल्विऴा तॆऩैये
  तूक्किऎटुत् तणैत्तुक्कीऴ्क् किटत्तियमॆय्त् तुणैये
  ताङ्कियऎऩ् उयिर्क्किऩ्पम् तन्दपॆरुन् तकैये
  सऱ्कुरुवे नाऩ्सॆय्पॆरुन् तवप्पयऩाम् पॊरुळे
  एङ्कियऎऩ् एक्कमॆलाम् तविर्त्तरुळिप् पॊतुविल्
  इलङ्कुनटत् तरसेऎऩ् इसैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 46. तऩिस्सिऱियेऩ् सिऱितिङ्के वरुन्दियपो ततऩैत्
  तऩ्वरुत्तम् ऎऩक्कॊण्टु तरियातक् कणत्ते
  पऩिप्पुऱुम्अव् वरुत्तमॆलाम् तविर्त्तरुळि मकऩे
  पयम्उऩक्कॆऩ् ऎऩ्ऱॆऩ्ऩैप् परिन्दणैत्त कुरुवे
  इऩिप्पुऱुनऩ् मॊऴिपुकऩ्ऱॆऩ् मुटिमिसैये मलर्क्काल्
  इणैअमर्त्ति ऎऩैयाण्ट ऎऩ्ऩुयिर्नऱ् ऱुणैये
  कऩित्तनऱुङ् कऩियेऎऩ् कण्णेसिऱ् सपैयिल्
  कलन्दनटत् तरसेऎऩ् करुत्तुम्अणिन् तरुळे.
 • 47. ऒरुमटन्दै वलिन्दणैन्दु कलन्दकऩ्ऱ पिऩ्ऩर्
  उळम्वरुन्दि ऎऩ्सॆय्तोम् ऎऩ्ऱयर्न्द पोतु
  पॆरुमटञ्सेर् पिळ्ळाय्ऎऩ् कॆट्टतॊऩ्ऱुम् इलैनम्
  पॆरुञ्सॆयल्ऎऩ् ऱॆऩैत्तेऱ्ऱिप् पिटित्तपॆरुन् तकैये
  तिरुमटन्दै मार्इरुवर् ऎऩ्ऎतिरे नटिक्कस्
  सॆय्तरुळिस् सिऱुमैऎलाम् तीर्त्ततऩिस् सिवमे
  करुमटम्तीर्न् तवर्ऎल्लाम् पोऱ्ऱमणि मऩ्ऱिल्
  काट्टुम्नटत् तरसेऎऩ् पाट्टुम्अणिन् तरुळे.
 • 48. इरुळ्इरविल् ऒरुमूलैत् तिण्णैयिल्नाऩ् पसित्ते
  इळैप्पुटऩे पटुत्तिरुक्क ऎऩैत्तेटि वन्दे
  पॊरुळ्उणवु कॊटुत्तुण्णस् सॆय्वित्ते पसियैप्
  पोक्किअरुळ् पुरिन्दऎऩ्ऱऩ् पुण्णियनऱ् ऱुणैये
  मरुळ्इरवु नीक्किऎल्ला वाऴ्वुम्ऎऩक् करुळि
  मणिमेटै नटुइरुक्क वैत्तऒरु मणिये
  अरुळ्उणवुम् अळित्तॆऩ्ऩै आट्कॊण्ट सिवमे
  अम्पलत्तॆऩ् अरसेऎऩ् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.
 • 49. नाऩ्पसित्त पोतॆल्लाम् ताऩ्पसित्त ताकि
  नल्उणवु कॊटुत्तॆऩ्ऩैस् सॆल्वम्उऱ वळर्त्ते
  ऊऩ्पसित्त इळैप्पॆऩ्ऱुम् तोऱ्ऱात वकैये
  ऒळ्ळियतॆळ् ळमुतॆऩक्किङ् कुवन्दळित्त ऒळिये
  वाऩ्पतिक्कुम् नॆटुमाऱ्कुम् नाऩ्मुकऱ्कुम् अरिताम्
  वाऴ्वॆऩक्के आकियुऱ वरम्अळित्त पतिये
  तेऩ्परित्त मलर्मणमे तिरुप्पॊतुविल् ञाऩत्
  तिरुनटञ्सॆय् अरसेऎऩ् सिऱुमॊऴिएऱ् ऱरुळे.
 • 50. नटैक्कुरिय उलकिटैओर् नल्लनण्पऩ् आकि
  नाऩ्कुऱित्त पॊरुळ्कळ्ऎलाम् नाऴिकैऒऩ् ऱतिले
  किटैक्कऎऩक् कळित्तकत्तुम् पुऱत्तुम्अकप् पुऱत्तुम्
  किळर्न्दॊळिकॊण् टोङ्कियमॆय्क् किळैऎऩुम्पे रॊळिये
  पटैप्पुमुतल् ऐन्दॊऴिलुम् कॊळ्कऎऩक् कुऱित्ते
  पयन्दीर्त्तॆऩ् उळ्ळकत्ते अमर्न्दतऩिप् पतिये
  कटैप्पटुम्ऎऩ् करत्तिल्ऒरु कङ्कणमुम् तरित्त
  ककऩनटत् तरसेऎऩ् करुत्तुम्अणिन् तरुळे.
 • 51. नीनिऩैत्त नऩ्मैऎलाम् याम्अऱिन्दोम् निऩैये
  नेर्काण वन्दऩम्ऎऩ् ऱॆऩ्मुटिमेल्283 मलर्क्काल्
  ताऩ्निलैक्क वैत्तरुळिप् पटुत्तिटनाऩ् सॆरुक्कित्
  ताळ्कळॆटुत् तप्पुऱत्ते वैत्तिटत्ताऩ् नकैत्ते
  एऩ्निऩैत्ताय् इव्वळवु सुतन्दरम्ऎऩ् मकऩे
  ऎऩक्किलैयो ऎऩ्ऱरुळि ऎऩैयाण्ट कुरुवे
  तेऩ्निलैत्त तीम्पाके सर्क्करैये कऩिये
  तॆय्वनटत् तरसेऎऩ् सिऱुमॊऴिएऱ् ऱरुळे.
 • 52. मूर्त्तिकळुम् नॆटुङ्कालम् मुयऩ्ऱालुम् अऱिय
  मुटियात मुटिवॆल्लाम् मुऩ्ऩियओर् तिऩत्ते
  आर्त्तियुटऩ् अऱियऎऩक् कळित्तरुळि अटियेऩ्
  अकत्तिऩैत्तऩ् इटमाक्कि अमर्न्दअरुट् कुरुवे
  पार्त्तिपरुम् विण्णवरुम् पणिन्दुमकिऴ्न् तेत्तप्
  परनात नाट्टरसु पालित्त पतिये
  एर्त्तिकऴुम् तिरुप्पॊतुविल् इऩ्पनटत् तरसे
  ऎऩ्ऩुटैय सॊऩ्मालै इलङ्कअणिन् तरुळे.
 • 53. इस्सैऒऩ्ऱुम् इल्लाते इरुन्दऎऩक् किङ्के
  इयलुऱुसऩ् मार्क्कनिलैक् किस्सैयैउण् टाक्कित्
  तस्सुऱवे पिऱमुयऱ्सि सॆयुन्दोऱुम् अवऱ्ऱैत्
  तटैयाक्कि उलकऱियत् तटैतीर्त्त कुरुवे
  ऎस्समय मुटिपुकळुम् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  इरुन्दऎऩ ऎऩक्करुळि इसैवित्त इऱैये
  मुस्सकमुम् पुकऴमणि मऩ्ऱिटत्ते नटिक्कुम्
  मुतल्अरसे ऎऩ्ऩुटैय मॊऴियुम्अणिन् तरुळे.
 • 54. कैयात तीङ्कऩिये कयक्कात अमुते
  करैयात कऱ्कण्टे पुरैयात करुम्पे
  पॊय्यात पॆरुवाऴ्वे पुकैयात कऩले
  पोकात पुऩलेउळ् वेकात काले
  कॊय्यात नऱुमलरे कोवात मणिये
  कुळियात पॆरुमुत्ते ऒळियात वॆळिये
  सॆय्यात पेरुतवि सॆय्तपॆरुन् तकैये
  तॆय्वनटत् तरसेऎऩ् सिऱुमॊऴिएऱ् ऱरुळे.
 • 55. ऎण्णात मन्दिरमे ऎऴुतात मऱैये
  एऱात मेऩिलैनिऩ् ऱिऱङ्कात निऱैवे
  पण्णात पूसैयिले पटियात पटिप्पे
  पारात पार्वैयिले पतियात पतिप्पे
  नण्णात मऩत्तकत्ते अण्णात नलमे
  नाटात नाट्टकत्ते नटवात नटप्पे
  अण्णाऎऩ् अप्पाऎऩ् ऐयाऎऩ् अरसे
  अटिइणैक्कॆऩ् सॊऩ्मालै अणिन्दुमकिऴ्न् तरुळे.
 • 56. साकात कल्वियिले तलैयाऩ निलैये
  सलियात काऱ्ऱिटैनिऩ् ऱॊलियात कऩले
  एकात पुऩलिटत्ते इटियात पुविये
  एसात मन्दिरत्ते पेसात पॊरुळे
  कूकाऎऩ् ऱॆऩैक्कूटि ऎटुक्काते ऎऩ्ऱुम्
  कुलैयात वटिवॆऩक्के कॊटुत्ततऩि अमुते
  माकातल् उटैयार्कळ् वऴुत्तमणिप् पॊतुविल्
  मानटञ्सॆय् अरसेऎऩ् मालैयुम्एऱ् ऱरुळे.
 • 57. सुत्तनिलै अऩुपवङ्कळ् तोऩ्ऱुवॆळि याकित्
  तोऱ्ऱुम्वॆळि याकिअवै तोऱ्ऱुविक्कुम् वॆळियाय्
  नित्तनिलै कळिऩ्नटुवे निऱैन्दवॆळि याकि
  नीयाकि नाऩाकि निऩ्ऱतऩिप्पॊरुळे
  सत्तियमे सत्तुवमे तत्तुवमे नवमे
  समरससऩ् मार्क्कनिलैत् तलैनिऩ्ऱ सिवमे
  पुत्तमुते सित्तिऎलाम् वल्लतिरुप् पॊतुविल्
  पुऩितनटत् तरसेऎऩ् पुकलुम्अणिन् तरुळे.
 • 58. नाऩ्अळक्कुन् तोऱुम्अतऱ् कुऱ्ऱतुपोल् काट्टि
  नाट्टियपिऩ् ऒरुसिऱितुम् अळविल्उऱा ताकित्
  ताऩ्अळक्कुम् अळवतिले मुटिवॆऩत् तोऱ्ऱित्
  तऩ्अळवुङ् कटन्दप्पाल् मऩ्ऩुकिऩ्ऱ पॊरुळे
  वाऩ्अळक्क मुटियाते वाऩ्अऩन्दङ् कोटि
  वैत्तपॆरु वाऩ्अळक्क वसमोऎऩ् ऱुरैत्तुत्
  तेऩ्अळक्कुम् मऱैकळॆलाम् पोऱ्ऱमणि मऩ्ऱिल्
  तिकऴुनटत् तरसेऎऩ् सिऱुमॊऴिएऱ् ऱरुळे.
 • 59. तिसैयऱिय माट्टाते तिकैत्तसिऱि येऩैत्
  तॆळिवित्तु मणिमाटत् तिरुत्तविसिल् एऱ्ऱि
  नसैअऱिया नऱ्ऱवरुम् मऱ्ऱवरुञ् सूऴ्न्दु
  नयप्पअरुट् सिवनिलैयै नाट्टवैत्त पतिये
  वसैयऱियाप् पॆरुवाऴ्वे मयल्अऱिया अऱिवे
  वाऩ्नटुवॆ इऩ्पवटि वाय्इरुन्द पॊरुळे
  पसैअऱिया मऩत्तवर्क्कुम् पसैअऱिवित् तरुळप्
  परिन्दनटत् तरसेऎऩ् पाट्टुम्अणिन् तरुळे.
 • 60. ऎऩ्उयिरुम् ऎऩ्उटलुम् ऎऩ्पॊरुळुम् याऩे
  इसैन्दुकॊटुत् तिटवाङ्कि इट्टतऩ्पिऩ् मकिऴ्न्दे
  तऩ्उयिरुम् तऩ्उटलुम् तऩ्पॊरुळुम् ऎऩक्के
  तन्दुकलन् तॆऩैप्पुणर्न्द तऩित्तपॆरुञ् सुटरे
  मऩ्उयिरुक् कुयिराकि इऩ्पमुमाय् निऱैन्द
  मणियेऎऩ् कण्णेऎऩ् वाऴ्मुतले मरुन्दे
  मिऩ्ऩियपॊऩ् मणिमऩ्ऱिल् विळङ्कुनटत् तरसे
  मॆय्युम्अणिन् तरुळ्वोय्ऎऩ् पॊय्युम्अणिन् तरुळे.
 • 61. मऩ्ऩुकिऩ्ऱ पॊऩ्वटिवुम् मन्दिरमाम् वटिवुम्
  वाऩ्वटिवुम् कॊटुत्तॆऩक्कु मणिमुटियुञ् सूट्टिप्
  पऩ्ऩुकिऩ्ऱ तॊऴिल्ऐन्दुञ्सॆय्तिटवे पणित्तुप्
  पण्पुऱऎऩ् अकम्पुऱमुम् विळङ्कुकिऩ्ऱ पतिये
  उऩ्ऩुकिऩ्ऱ तोऱुम्ऎऩक् कुळ्ळमॆलाम् इऩित्ते
  ऊऱुकिऩ्ऱ तॆळ्ळमुते ऒरुतऩिप्पे रॊळिये
  मिऩ्ऩुकिऩ्ऱ मणिमऩ्ऱिल् विळङ्कुनटत् तरसे
  मॆय्युम्अणिन् तरुळ्वोय्ऎऩ् पॊय्युम्अणिन् तरुळे.
 • 62. नऩ्मैऎलाम् तीमैऎऩक् कुरैत्तोटित् तिरियुम्
  नाय्क्कुलत्तिल् कटैयाऩ नायटियेऩ् इयऱ्ऱुम्
  पुऩ्मैऎलाम् पॆरुमैऎऩप् पॊऱुत्तरुळिप् पुलैयेऩ्
  पॊय्उरैमॆय् उरैयाकप् पुरिन्दुमकिऴ्न् तरुळित्
  तऩ्मैऎलाम् उटैयपॆरुन् तविसेऱ्ऱि मुटियुम्
  तरित्तरुळि ऐन्दॊऴिल्सॆय् सतुर्अळित्त पतिये
  इऩ्मैऎलाम् तविर्न्दटियार् इऩ्पमुऱप् पॊतुविल्
  इलङ्कुनटत् तरसेऎऩ् इसैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 63. विऴुक्कुलत्तार् अरुवरुक्कुम् पुऴुक्कुलत्तिल् कटैयेऩ्
  मॆय्युरैयेऩ् पॊय्युरैयै वियन्दुमकिऴ्न् तरुळि
  मुऴुक्कुलत्तोर् मुटिसूट्टि ऐन्दॊऴिल्सॆय् ऎऩवे
  मॊऴिन्दरुळि ऎऩैयाण्ट मुतऱ्ऱऩिप्पे रॊळिये
  ऎऴुक्कुलत्तिल् पुरिन्दमऩक् कऴुक्कुलत्तार् तमक्के
  ऎट्टात निलैयेनाऩ् ऎट्टियपॊऩ् मलैये
  मऴुक्कुलत्तार् पोऱ्ऱमणि मऩ्ऱिल्नटम् पुरियुम्
  मानटत्तॆऩ् अरसेऎऩ् मालैअणिन् तरुळे.
 • 64. कलैक्कॊटिकण् टऱियात पुलैक्कुटियिल् कटैयेऩ्
  कैतवऩेऩ् पॊय्तवमुम् करुत्तिल्उवन् तरुळि
  मलैक्कुयर्मात् तविसेऱ्ऱि मणिमुटियुञ् सूट्टि
  मकऩेनी वाऴ्कऎऩ वाऴ्त्तियऎऩ् कुरुवे
  पुलैक्कॊटियार् ऒरुसिऱितुम् पुलप्पटक्कण् टऱियाप्
  पॊऩ्ऩेनाऩ् उण्णुकिऩ्ऱ पुत्तमुतत् तिरळे
  विलैक्कऱिया मामणिये वॆऱुप्पऱिया मरुन्दे
  विळङ्कुनटत् तरसेऎऩ् विळम्पुम्अणिन् तरुळे.
 • 65. मतम्ऎऩ्ऱुम् समयम्ऎऩ्ऱुम् सात्तिरङ्कळ् ऎऩ्ऱुम्
  मऩ्ऩुकिऩ्ऱ तेवर्ऎऩ्ऱुम् मऱ्ऱवर्कळ् वाऴुम्
  पतम्ऎऩ्ऱुम् पतम्अटैन्द पत्तर्अऩु पविक्कप्
  पट्टअऩु पवङ्कळ्ऎऩ्ऱुम् पऱ्पलवा विरिन्द
  वितम्ऒऩ्ऱुम् तॆरियाते मयङ्कियऎऩ् तऩक्के
  वॆट्टवॆळि याअऱिवित् तिट्टअरुळ् इऱैये
  सतम्ऒऩ्ऱुम् सुत्तसिव सऩ्मार्क्कप् पॊतुविल्
  तऩिनटञ्सॆय् अरसेऎऩ् साऱ्ऱुम्अणिन् तरुळे.
 • 66. ऎऩ्आसै ऎल्लाम्तऩ् अरुळ्वटिवन् तऩक्के
  ऎय्तिटस्सॆय् तिट्टरुळि ऎऩैयुम्उटऩ् इरुत्तित्
  तऩ्आसै ऎल्लाम्ऎऩ् उळ्ळकत्ते वैत्तुत्
  ताऩुम्उटऩ् इरुन्दरुळिक् कलन्दपॆरुन् तकैये
  अऩ्ऩाऎऩ् आरुयिरे अप्पाऎऩ् अमुते
  आवाऎऩ् ऱॆऩैयाण्ट तेवामॆय्स् सिवमे
  पॊऩ्ऩारुम् पॊतुविल्नटम् पुरिकिऩ्ऱ अरसे
  पुण्णियऩे ऎऩ्मॊऴिप्पूङ् कण्णियुम्एऱ् ऱरुळे.
 • 67. तऩ्अरसे सॆलुत्तिनिऩ्ऱ तत्तुवङ्कळ् अऩैत्तुम्
  तऩित्तऩिऎऩ् वसमाकित् ताऴ्न्देवल् इयऱ्ऱ
  मुऩ्अरसुम् पिऩ्अरसुम् नटुअरसुम् पोऱ्ऱ
  मुऩ्ऩुम्अण्ट पिण्टङ्कळ् ऎवऱ्ऱिऩुम्ऎप् पालुम्
  ऎऩ्अरसे ऎऩ्ऱुरैक्क ऎऩक्कुमुटि सूट्टि
  इऩ्पवटि वाक्किऎऩ्ऱुम् इलङ्कवैत्त सिवमे
  ऎऩ्अरसे ऎऩ्उयिरे ऎऩ्इरुकण् मणिये
  इणैअटिप्पॊऩ् मलर्कळुक्कॆऩ् इसैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 68. परवॆळिये नटुवॆळिये उपसान्द वॆळिये
  पाऴ्वॆळिये मुतलाक एऴ्वॆळिक्कप् पालुम्
  विरवियमा मऱैकळॆलाम् तऩित्तऩिसॆऩ् ऱळन्दुम्
  मॆय्यळवु काणाते मॆलिन्दिळैत्तुप् पोऱ्ऱ
  उरविल्अवै तेटियअव् वॆळिकळुक्कुळ् वॆळियाय्
  ओङ्कियअव् वॆळिकळैत्तऩ् ऩुळ्अटक्कुम् वॆळियाय्क्
  करैयऱनिऩ् ऱोङ्कुकिऩ्ऱ सुत्तसिव वॆळिये
  कऩिन्दनटत् तरसेऎऩ् करुत्तुम्अणिन् तरुळे.
 • 69. वॆय्यलिले नटन्दिळैप्पु मेवियअक् कणत्ते
  मिकुनिऴलुम् तण्णमुतुम् तन्दअरुळ् विळैवे
  मैयल्सिऱि तुऱ्ऱिटत्ते मटन्दैयर्कळ् तामे
  वलिन्दुवरस् सॆय्वित्त माण्पुटैय नट्पे
  कैयऱवाल् कलङ्कियपो तक्कणत्ते पोन्दु
  कैयऱवु तविर्त्तरुळिक् कात्तळित्त तुरैये
  ऐयमुऱेल् ऎऩ्ऱॆऩैयाण् टमुतळित्त पतिये
  अम्पलत्तॆऩ् अरसेऎऩ् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.
 • 70. कॊलैपुरिवार् तविरमऱ्ऱै ऎल्लारुम् निऩतु
  कुलत्तारे नीऎऩतु कुलत्तुमुतल् मकऩे
  मलैवऱवे सुत्तसिव समरससऩ् मार्क्कम्
  वळरवळर्न् तिरुक्कऎऩ वाऴ्त्तियऎऩ् कुरुवे
  निलैविऴैवार् तमैक्काक्कुम् नित्तियऩे ऎल्ला
  निलैयुम्विळङ् कुऱअरुळिल् निऱुत्तियसिऱ् कुणऩे
  पुलैयऱियाप् पॆरुन्दवर्कळ् पोऱ्ऱमणिप् पॊतुविल्
  पुऩितनटत् तरसेऎऩ् पुकलुम्अणिन् तरुळे.
 • 71. उयिर्क्कॊलैयुम् पुलैप्पॊसिप्पुम् उटैयवर्कळ् ऎल्लाम्
  उऱविऩत्तार् अल्लर्अवर् पुऱइऩत्तार् अवर्क्कुप्
  पयिर्प्पुऱुम्ओर् पसितविर्त्तल् मात्तिरमे पुरिक
  परिन्दुमऱ्ऱैप् पण्पुरैयेल् नण्पुतवेल् इङ्के
  नयप्पुऱुसऩ् मार्क्कम्अवर् अटैयळवुम् इतुताऩ्
  नम्आणै ऎऩ्ऱॆऩक्कु नविऩ्ऱअरुळ् इऱैये
  मयर्प्पऱुमॆय्त्284 तवर्पोऱ्ऱप् पॊतुविल्नटम् पुरियुम्
  मानटत्तॆऩ् अरसेऎऩ् मालैअणिन् तरुळे.
 • 72. वऩ्पुटैयार् कॊलैकण्टु पुलैउण्पार् सिऱितुम्
  मरपिऩर्अऩ् ऱातलिऩाल् वकुत्तअवर् अळविल्
  अऩ्पुटैय ऎऩ्मकऩे पसितविर्त्तल् पुरिक
  अऩ्ऱिअरुट् सॆयल्ऒऩ्ऱुम् सॆयत्तुणियेल् ऎऩ्ऱे
  इऩ्पुऱऎऩ् तऩक्किसैत्त ऎऩ्कुरुवे ऎऩैत्ताऩ्
  ईऩ्ऱतऩित् तन्दैये तायेऎऩ् इऱैये
  तुऩ्पऱुमॆय्त् तवर्सूऴ्न्दु पोऱ्ऱतिरुप् पॊतुविल्
  तूयनटत् तरसेऎऩ् सॊल्लुम्अणिन् तरुळे.
 • 73. कॊटियवरे कॊलैपुरिन्दु पुलैनुकर्वार् ऎऩिऩुम्
  कुऱित्तिटुम्ओर् आपत्तिल् वरुन्दुकिऩ्ऱ पोतु
  पटियिल्अतैप् पार्त्तुकवेल् अवर्वरुत्तम् तुऩ्पम्
  पयन्दीर्न्दु विटुकऎऩप् परिन्दुरैत्त कुरुवे
  नॆटियवरे नाऩ्मुकरे नित्तियरे पिऱरे
  निऩ्मलरे ऎऩ्किऩ्ऱोर् ऎल्लारुम् काण
  अटियुम्उयर् मुटियुम्ऎऩक् कळित्तपॆरुम् पॊरुळे
  अम्पलत्तॆऩ् अरसेऎऩ् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.
 • 74. तयैउटैयार् ऎल्लारुम् समरससऩ् मार्क्कम्
  सार्न्दवरे ईङ्कवर्कळ् तम्मोटुङ् कूटि
  नयमुऱुनल् अरुळ्नॆऱियिल् कळित्तुविळै याटि
  नण्णुकऎऩ् ऱॆऩक्किसैत्त नण्पुऱुसऱ् कुरुवे
  उयलुऱुम्ऎऩ् उयिर्क्किऩिय उऱवेऎऩ् अऱिविल्
  ओङ्कियपे रऩ्पेऎऩ् अऩ्पिलुऱुम् ऒळिये
  मयलऱुमॆय्त् तवर्सूऴ्न्दु पोऱ्ऱुम्मणि मऩ्ऱिल्
  मानटत्तॆऩ् अरसेऎऩ् मालैअणिन् तरुळे.
 • 75. अरुळुटैयार् ऎल्लारुम् समरससऩ् मार्क्कम्
  अटैन्दवरे आतलिऩाल् अवरुटऩे कूटित्
  तॆरुळुटैय अरुळ्नॆऱियिल् कळित्तुविळै याटिस्
  सॆऴित्तिटुक वाऴ्कऎऩस् सॆप्पियसऱ् कुरुवे
  पॊरुळुटैय पॆरुङ्करुणैप् पूरणमॆय्स् सिवमे
  पोतान्द मुतल्आऱुम् निऱैन्दॊळिरुम् ऒळिये
  मरुळुटैयार् तमक्कुमरुळ् नीक्कमणिप् पॊतुविल्
  वयङ्कुनटत् तरसेऎऩ् मालैयुम्एऱ् ऱरुळे.
 • 76. वॆम्मालैस् सिऱुवरॊटुम् विळैयाटित् तिरियुम्
  मिकस्सिऱिय परुवत्ते वियन्दुनिऩै नमतु
  पॆम्माऩ्ऎऩ् ऱटिकुऱित्तु पाटुम्वकै पुरिन्द
  पॆरुमाऩे नाऩ्सॆय्त पॆरुन्दवमॆय्प् पयऩे
  सॆम्मान्द सिऱियेऩैस् सिऱुनॆऱियिल् सिऱितुम्
  सॆलुत्तामल् पॆरुनॆऱियिल् सॆलुत्तियनऱ् ऱुणैये
  अम्माऩे ऎऩ्आविक् काऩपॆरुम् पॊरुळे
  अम्पलत्तॆऩ् अरसेऎऩ् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.
 • 77. आणवमाम् इरुट्टऱैयिल् किटन्दसिऱि येऩै
  अणिमायै विळक्कऱैयिल् अमर्त्तिअऱि वळित्तु
  नीणवमाम् तत्तुवप्पॊऩ् माटमिसै एऱ्ऱि
  निऱैन्दअरुळ् अमुतळित्तु नित्तमुऱ वळर्त्तु
  माणुऱऎल् लानलमुम् कॊटुत्तुलकम् अऱिय
  मणिमुटियुम् सूट्टियऎऩ् वाऴ्मुतलाम् पतिये
  एणुऱुसिऱ् सपैइटत्तुम् पॊऱ्सपैयिऩ् इटत्तुम्
  इलङ्कुनटत् तरसेऎऩ् इसैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 78. पाऩ्मऱुत्तु विळैयाटुम् सिऱुपरुवत् तिटैये
  पकरुम्उल किस्सैऒऩ्ऱुम् पतियातॆऩ् उळत्ते
  माऩ्मऱुत्तु विळङ्कुतिरु ऐन्दॆऴुत्ते पतिय
  वैत्तपॆरु वाऴ्वेऎऩ् वाऴ्विल्उऱुम् सुकमे
  मीऩ्मऱुत्तुस् सुटर्मयमाय् विळङ्कियतोर् विण्णे
  विण्अऩन्दम् उळ्ळटङ्क विरिन्दपॆरु वॆळिये
  ऊऩ्मऱुत्त पॆरुन्दवरुक् कॊळिवटिवम् कॊटुत्ते
  ओङ्कुनटत् तरसेऎऩ् उरैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 79. मॆय्स्सुकमुम् उयिर्स्सुकमुम् मिकुङ्करणस् सुकमुम्
  विळङ्कुपतस् सुकमुम्अतऩ् मेल्वीट्टुस् सुकमुम्
  ऎस्सुकमुम् तऩ्ऩिटत्ते ऎऴुन्दसुकम् आक
  ऎङ्कणुम्ओर् नीक्कमऱ ऎऴुन्दपॆरुञ् सुकमे
  अस्सुकमुम् अटैयऱिवुम् अटैन्दवरुम् काट्टा
  ततुताऩाय् अतुअतुवाय् अप्पालाम् पॊरुळे
  पॊय्स्सुकत्तै विरुम्पात पुऩितर्मकिऴ्न् तेत्तुम्
  पॊतुनटत्तॆऩ् अरसेऎऩ् पुकलुम्अणिन् तरुळे.
 • 80. अण्टवकै ऎव्वळवो अव्वळवुम् अवऱ्ऱिल्
  अमैन्दउयिर् ऎव्वळवो अव्वळवुम् अवैकळ्
  कण्टपॊरुळ् ऎव्वळवो अव्वळवुम् अवऱ्ऱिल्
  कलन्दकलप् पॆव्वळवो अव्वळवुम् निऱैन्दे
  विण्तकुम्ओर् नातवॆळि सुत्तवॆळि मोऩ
  वॆळिञाऩ वॆळिमुतलाम् वॆळिकळॆलाम् निरम्पिक्
  कॊण्टतुवाय् विळङ्कुकिऩ्ऱ सुत्तसिव मयमे
  कुलवुनटत् तरसेऎऩ् कुऱ्ऱमुम्कॊण् टरुळे.
 • 81. सत्तियनाऩ् मुकर्अऩन्दर् नारणर्मऱ् ऱुळवाम्
  तलैवर्अवर् अवरुलकिल् सार्न्दवर्कळ् पिऱर्कळ्
  इत्तिसैअत् तिसैयाक इसैक्कुम्अण्टप् पकुति
  ऎत्तऩैयो कोटिकळिल् इरुक्कुम्उयिर्त् तिरळ्कळ्
  अत्तऩैपेर् उण्टालुम् अणुवळवुम् कुऱैया
  तरुळ्वॆळियिल् ऒळिवटिवाय् आऩन्द मयमाय्स्
  सुत्तसिव अऩुपवमाय् विळङ्कियतॆळ् ळमुते
  तुयनटत् तरसेऎऩ् सॊल्लुम्अणिन् तरुळे.
 • 82. पॊऱिकरण मुतऱ्पलवाम् तत्तुवमुम् अवऱ्ऱैप्
  पुरिन्दियक्कि नटत्तुकिऩ्ऱ पूरणरुम् अवर्क्कुस्
  सॆऱियुम्उप कारिकळाम् सत्तिकळुम् अवरैस्
  सॆलुत्तुकिऩ्ऱ सत्तर्कळुम् तऩ्ऒळियाल् विळङ्क
  अऱिवऱिवाय् अव्वऱिवुक् कऱिवाय्ऎव् विटत्तुम्
  आऩतुवाय्त् ताऩतुवाय् अतुअतुवाय् निऱैन्दे
  नॆऱिवऴङ्कप् पॊतुविल्अरुळ् तिरुनटञ्सॆय् अरसे
  निऩ्अटियेऩ् सॊऩ्मालै निलैक्कअणिन् तरुळे.
 • 83. उण्णुकिऩ्ऱ ऊण्वॆऱुत्तु वऱ्ऱियुम्पुऱ् ऱॆऴुन्दुम्
  ऒरुकोटिप् पॆरुन्दलैवर् आङ्काङ्के वरुन्दिप्
  पण्णुकिऩ्ऱ पॆरुन्दवत्तुम् किटैप्परिताय्स् सिऱिय
  पयल्कळिऩुम् सिऱियेऱ्कुक् किटैत्तपॆरुम् पतिये
  नण्णुकिऩ्ऱ पॆरुङ्करुणै अमुतळित्तॆऩ् उळत्ते
  नाऩाकित् ताऩाकि अमर्न्दरुळि नाऩ्ताऩ्
  ऎण्णुकिऩ्ऱ पटिऎल्लाम् अरुळ्किऩ्ऱ सिवमे
  इलङ्कुनटत् तरसेऎऩ् इसैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 84. कॊळ्ळैविऩैक् कूट्टुऱवाल् कूट्टियपल् समयक्
  कूट्टमुम्अक् कूट्टत्ते कूवुकिऩ्ऱ कलैयुम्
  कळ्ळमुऱुम् अक्कलैकळ् काट्टियपल् कतियुम्
  काट्सिकळुम् काट्सितरु कटवुळरुम् ऎल्लाम्
  पिळ्ळैविळै याट्टॆऩनऩ् कऱिवित्तिङ् कॆऩैये
  पिळ्ळैऎऩक् कॊण्टुपिळ्ळैप् पॆयरिट्ट पतिये
  तळ्ळरिय मॆय्यटियार् पोऱ्ऱमणि मऩ्ऱिल्
  तऩिनटञ्सॆय् अरसेऎऩ् साऱ्ऱुम्अणिन् तरुळे.
 • 85. नाल्वरुणम् आसिरमम् आसारम् मुतला
  नविऩ्ऱकलैस् सरितम्ऎलाम् पिळ्ळैविळै याट्टे
  मेल्वरुणम् तोल्वरुणम् कण्टऱिवार् इलैनी
  विऴित्तितुपार् ऎऩ्ऱॆऩक्कु विळम्पियसऱ् कुरुवे
  काल्वरुणङ् कलैयाते वीणिल्अलै याते
  काण्पऩऎल् लाम्ऎऩक्कुक् काट्टियमॆय्प् पॊरुळे
  माल्वरुणङ् कटन्दवरै मेल्वरुणत् तेऱ्ऱ
  वयङ्कुनटत् तरसेऎऩ् मालैअणिन् तरुळे.
 • 86. ऎव्विटत्तुम् ऎव्वुयिर्क्कुम् इलङ्कुसिवम् ऒऩ्ऱे
  ऎऩ्ऩाणै ऎऩ्मकऩे इरण्टिल्लै आङ्के
  सॆव्विटत्ते अरुळॊटुसेर्त् तिरण्टॆऩक्कण् टऱिनी
  तिकैप्पटैयेल् ऎऩ्ऱॆऩक्कुस् सॆप्पियसऱ् कुरुवे
  अव्विटत्ते उव्विटत्ते अमर्न्दतुपोल् काट्टि
  अङ्कुमिङ्कुम् अप्पुऱमुम् ऎङ्कुनिऱै पॊरुळे
  ऒव्विटस्सिऱ् सपैइटत्तुम् पॊऱ्सपैयिऩ् इटत्तुम्
  ओङ्कुनटत् तरसेऎऩ् उरैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 87. इयल्वेता कमङ्कळ्पुरा णङ्कळ्इति कासम्
  इवैमुतला इन्दिरसा लङ्कटैया उरैप्पार्
  मयल्ऒरुनूल् मात्तिरन्दाऩ् सालम्ऎऩ अऱिन्दार्
  मकऩेनी नूल्अऩैत्तुम् सालम्ऎऩ अऱिक
  सॆयल्अऩैत्तुम् अरुळ्ऒळियाल् काण्कऎऩ ऎऩक्के
  तिरुवुळम्पऱ् ऱियञाऩ तेसिकमा मणिये
  अयल्अऱिया अऱिवुटैयार् ऎल्लारुम् पोऱ्ऱ
  आटुकिऩ्ऱ अरसेऎऩ् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.
 • 88. तोऩ्ऱियवे ताकमत्तैस् सालम्ऎऩ उरैत्तेम्
  सॊऱ्पॊरुळुम् इलक्कियमुम् पॊय्ऎऩक्कण् टऱियेल्
  ऊऩ्ऱियवे ताकमत्तिऩ् उण्मैनिऩक् काकुम्
  उलकऱिवे ताकमत्तैप् पॊय्ऎऩक्कण् टुणर्वाय्
  आऩ्ऱतिरु वरुट्सॆङ्कोल् निऩक्कळित्तोम् नीये
  आळ्कअरुळ् ऒळियाल्ऎऩ् ऱळित्ततऩिस् सिवमे
  एऩ्ऱतिरु वमुतॆऩक्कुम् ईन्दपॆरुम् पॊरुळे
  इलङ्कुनटत् तरसेऎऩ् इसैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 89. नाऩ्मुकर्नल् उरुत्तिरर्कळ् नारणर्इन् तिरर्कळ्
  नविल्अरुकर् पुत्तर्मुतल् मतत्तलैवर् ऎल्लाम्
  वाऩ्मुकत्तिल् तोऩ्ऱिअरुळ् ऒळिसिऱिते अटैन्दु
  वाऩकत्तुम् वैयकत्तुम् मऩम्पोऩ पटिये
  तेऩ्मुकन्दुण् टवर्ऎऩवे विळैयाटा निऩ्ऱ
  सिऱुपिळ्ळैक् कूट्टम्ऎऩ अरुट्पॆरुञ्सो तियिऩाल्
  ताऩ्मिकक्कण् टऱिकऎऩस् साऱ्ऱियसऱ् कुरुवे
  सपैयिल्नटत् तरसेऎऩ् साऱ्ऱुम्अणिन् तरुळे.
 • 90. तवऱात वेतान्द सित्तान्द मुतलास्
  साऱ्ऱुकिऩ्ऱ अन्दमॆलाम् तऩित्तुरैक्कुम् पॊरुळै
  इवऱात सुत्तसिव सऩ्मार्क्क निलैयिल्
  इरुन्दरुळाम् पॆरुञ्सोति कॊण्टऱितल् कूटुम्
  ऎवरालुम् पिऱितॊऩ्ऱाल् कण्टऱितल् कूटा
  तॆऩ्आणै ऎऩ्मकऩे अरुट्पॆरुञ्सो तियैत्ताऩ्
  तवऱातु पॆऱ्ऱऩैनी वाऴ्कऎऩ्ऱ पतिये
  सपैयिल्नटत् तरसेऎऩ् साऱ्ऱुम्अणिन् तरुळे.
 • 91. ऐयमुऱेल् ऎऩ्मकऩे इप्पिऱप्पिऱ् ऱाऩे
  अटैवतॆलाम् अटैन्दऩैनी अञ्सलैऎऩ् ऱरुळि
  वैयमिसैत् तऩिइरुत्ति मणिमुटियुम् सूट्टि
  वाऴ्कऎऩ वाऴ्त्तियऎऩ् वाऴ्क्कैमुतऱ् पॊरुळे
  तुय्यअरुट् पॆरुञ्सोति सुत्तसिव वॆळिये
  सुकमयमे ऎल्लाञ्सॆय् वल्लतऩिप् पतिये
  उय्युनॆऱि काट्टिमणि मऩ्ऱिटत्ते नटिक्कुम्
  ऒरुमैनटत् तरसेऎऩ् उरैयुम्अणिन् तरुळे.
 • 92. कालैयिले ऎऩ्ऱऩक्के किटैत्तपॆरुम् पॊरुळे
  कळिप्पेऎऩ् करुत्तकत्ते कऩिन्दनऱुङ् कऩिये
  मेलैयिले इम्मैयिले ऒरुमैयिले तवत्ताल्
  मेवुकिऩ्ऱ पॆरुम्पयऩाम् विळैवैऎलाम् तरुमस्
  सालैयिले ऒरुपकलिल् तन्दतऩिप् पतिये
  समरससऩ् मार्क्कसङ्कत् तलैअमर्न्द नितिये
  मालैयिले सिऱन्दमॊऴि मालैअणिन् ताटुम्
  मानटत्तॆऩ् अरसेऎऩ् मालैयुम्एऱ् ऱरुळे.
 • 93. सिऱ्पतमुम् तऱ्पतमुम् पॊऱ्पतत्ते काट्टुम्
  सिवपतमे आऩन्दत् तेम्पाकिऩ् पतमे
  सॊऱ्पतङ्कळ् कटन्दतऩ्ऱि मुप्पतमुम् कटन्दे
  तुरियपत मुङ्कटन्द पॆरियतऩिप् पॊरुळे
  नऱ्पतम्ऎऩ् मुटिसूट्टिक् कऱ्पतॆलाङ् कणत्ते
  नाऩ्अऱिन्दु ताऩाक नल्कियऎऩ् कुरुवे
  पऱ्पतत्तुत् तलैवरॆलाम् पोऱ्ऱमणि मऩ्ऱिल्
  पयिलुम्नटत् तरसेऎऩ् पाटल्अणिन् तरुळे.
 • 94. आतियिले ऎऩैयाण्टॆऩ् अऱिवकत्ते अमर्न्द
  अप्पाऎऩ् अऩ्पेऎऩ् आरुयिरे अमुते
  वीतियिले विळैयाटित् तिरिन्दपिळ्ळैप् परुवम्
  मिकप्पॆरिय परुवम्ऎऩ वियन्दरुळि अरुळाम्
  सोतियिले विऴैवुऱस्सॆय् तिऩियमॊऴि मालै
  तॊटुत्तिटस्सॆय् तणिन्दुकॊण्ट तुरैयेसिऱ् पॊतुवाम्
  नीतियिले निऱैन्दनटत् तरसेइऩ् ऱटियेऩ्
  निकऴ्त्तियसॊऩ् मालैयुम्नी तिकऴ्त्तिअणिन् तरुळे.
 • 95. कणक्कुवऴक् कतुकटन्द पॆरुवॆळिक्कु नटुवे
  कतिर्परप्पि विळङ्कुकिऩ्ऱ कण्निऱैन्द सुटरे
  इणक्कमुऱुम् अऩ्पर्कळ्तम् इतयवॆळि मुऴुतुम्
  इऩितुविळङ् कुऱनटुवे इलङ्कुम्ऒळि विळक्के
  मणक्कुनऱु मणमेसिऩ् मयमाय्ऎऩ् उळत्ते
  वयङ्कुतऩिप् पॊरुळेऎऩ् वाऴ्वेऎऩ् मरुन्दे
  पिणक्कऱियाप् पॆरुन्दवर्कळ् सूऴमणि मऩ्ऱिल्
  पॆरुनटञ्सॆय् अरसेऎऩ् पितऱ्ऱुम्अणिन् तरुळे.
 • 96. अटिस्सिऱियेऩ् अस्समॆलाम् ऒरुकणत्ते नीक्कि
  अरुळमुतम् मिकअळित्तोर् अणियुम्ऎऩक् कणिन्दु
  कटिक्कमलत् तयऩ्मुतलोर् कण्टुमिक वियप्पक्
  कतिर्मुटियुम् सूट्टिऎऩैक् कळित्ताण्ट पतिये
  वटित्तमऱै मुटिवयङ्कु मामणिप्पॊऱ् सुटरे
  मऩम्वाक्कुक् कटन्दपॆरु वाऩ्नटुवाम् ऒळिये
  पटित्तलत्तार् वाऩ्तलत्तार् परवियिटप् पॊतुविल्
  परिन्दनटत् तरसेऎऩ् पाट्टुम्अणिन् तरुळे.
 • 97. ऎत्तुणैयुम् सिऱियेऩै नाऩ्मुकऩ्माल् मुतलोर्
  एऱरिताम् पॆरुनिलैमेल् एऱ्ऱिउटऩ् इरुन्दे
  मॆय्त्तुणैयाम् तिरुवरुट्पे रमुतम्मिक अळित्तु
  वेण्टियवा ऱटिनायेऩ् विळैयाटप् पुरिन्दु
  सुत्तसिव सऩ्मार्क्क नॆऱिऒऩ्ऱे ऎङ्कुम्
  तुलङ्कअरुळ् सॆय्तपॆरुञ् सोतियऩे पॊतुविल्
  सित्तुरुवाय् नटम्पुरियुम् उत्तमसऱ् कुरुवे
  सिऱ्सपैऎऩ् अरसेऎऩ् सिऱुमॊऴिएऱ् ऱरुळे.
 • 98. इरुन्दइटन् तॆरियाते इरुन्दसिऱि येऩै
  ऎव्वुलकिल् उळ्ळवरुम् एत्तिटमेल् एऱ्ऱि
  अरुन्दवरुम् अयऩ्मुतलाम् तलैवर्कळुम् उळत्ते
  अतिसयिक्कत् तिरुवमुतुम् अळित्तपॆरुम् पतिये
  तिरुन्दुमऱै मुटिप्पॊरुळे पॊरुळ्मुटिपिल् उणर्न्दोर्
  तिकऴमुटिन् तुट्कॊण्ट सिवपोकप् पॊरुळे
  पॆरुन्दवर्कळ् पोऱ्ऱमणि मऩ्ऱिल्नटम् पुरियुम्
  पॆरुनटत्तॆऩ् अरसेऎऩ् पितऱ्ऱुम्अणिन् तरुळे.
 • 99. कुणमऱियेऩ् सॆय्तपॆरुङ् कुऱ्ऱमॆलाङ् कुणमाक्
  कॊण्टरुळि ऎऩ्ऩुटैय कुऱिप्पॆल्लाम् मुटित्तु
  मणमुऱुपे ररुळ्इऩ्प अमुतमॆऩक् कळित्तु
  मणिमुटियुम् सूट्टिऎऩै वाऴ्कऎऩ वाऴ्त्तित्
  तणविलिला तॆऩ्ऩुळत्ते ताऩ्कलन्दु नाऩुम्
  ताऩुम्ऒरु वटिवाकित् तऴैत्तोङ्कप् पुरिन्दे
  अणवुऱुपेर् अरुट्सोति अरसुकॊटुत् तरुळि
  आटुकिऩ्ऱ अरसेऎऩ् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.
 • 100. तलैकाल्इङ् कऱियाते तिरिन्दसिऱि येऩैत्
  ताऩ्वलिन्दाट् कॊण्टरुळित् तटैमुऴुतुन् तविर्त्ते
  मलैवऱुमॆय् अऱिवळित्ते अरुळमुतम् अरुत्ति
  वल्लपसत् तिकळॆल्लाम् मरुवियिटप् पुरिन्दु
  निलैयुऱवे ताऩुम्अटि येऩुम्ऒरु वटिवाय्
  निऱैयनिऱै वित्तुयर्न्द निलैयतऩ्मेल् अमर्त्ति
  अलर्तलैप्पेर् अरुट्सोति अरसुकॊटुत् तरुळि
  आटुकिऩ्ऱ अरसेऎऩ् अलङ्कल्अणिन् तरुळे.

  • 281. ऎण् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., स. मु. क.
  • 282. ताय् मुतलोरोटु सिऱु परुवमतिल् - मुतऱ्पतिप्पु, पॊ. सु., स. मु, क.
  • 283. मुटिमेल् - मुतऱ्पतिप्पु. पॊ. सु., स. मु. क. मटिमेल् - पि. इरा., आ. पा.
  • 284. मयर्प्पु - सोर्वु. मुतऱ्पतिप्पु.

அருள்விளக்க மாலை // அருள்விளக்க மாலை

 1. [6-37, 4090]MSS--AruLviLakkee Arutsutaree.mp3 Download
 2. [6-37, 4091-4095]MSS--Kootaiyilee ILaippaaRRik.mp3 Download
 3. [6-37, 4091]MSS--Kootaiyilee ILaippaaRRik.mp3 Download
 4. [6-37, 4096-4098]SBR--Karainthuvitaa Thennutaiya.mp3 Download
 5. [6-37, 4096-4098]MSS--Karainthuvitaa Thennutaiya.mp3 Download
 6. [6-37, 4096]SBR--Karainthuvitaa Thennutaiya.mp3 Download
 7. [6-37, 4099]MSS--Nallaasol Yookaanthap.mp3 Download
 8. [6-37, 4100-4103]MSS--Naattiyathoor Suththaparaa.mp3 Download
 9. [6-37, 4100]MSS--Naattiyathoor Suththaparaa.mp3 Download
 10. [6-37, 4104-4108]MSS--Kaikkisaintha PoruLeeen.mp3 Download
 11. [6-37, 4104]MSS--Kaikkisaintha PoruLeeen.mp3 Download
 12. [6-37, 4109]MSS--UruveLiyee UruveLikkuL.mp3 Download
 13. [6-37, 4110-4112]SBR--NaanenRum ThaanenRum.mp3 Download
 14. [6-37, 4110-4112]MSS--NaanenRum ThaanenRum.mp3 Download
 15. [6-37, 4110]MSS--NaanenRum ThaanenRum.mp3 Download
 16. [6-37, 4113-4114]MSS--Atikkatien Akaththinilum.mp3 Download
 17. [6-37, 4113-4115]TAN--Atikkatien Akaththinilum.mp3 Download
 18. [6-37, 4113]TAN--Atikkatien Akaththinilum.mp3 Download
 19. [6-37, 4115]MSS--Paarththaalum Ninaiththaalum.mp3 Download
 20. [6-37, 4116-4118]MSS--PaRRuthalum VituthalumuL.mp3 Download
 21. [6-37, 4116]MSS--PaRRuthalum VituthalumuL.mp3 Download
 22. [6-37, 4119-4121]TAN--Pakuthipara Muthalnaankum.mp3 Download
 23. [6-37, 4119-4121]MSS--Pakuthipara Muthalnaankum.mp3 Download
 24. [6-37, 4119]TAN--Pakuthipara Muthalnaankum.mp3 Download
 25. [6-37, 4122-4124]MSS--SaaRRukinRa Kalaiainthil.mp3 Download
 26. [6-37, 4122]MSS--SaaRRukinRa Kalaiainthil.mp3 Download
 27. [6-37, 4125-4127]MSS--ViLangkupara SaththikaLin.mp3 Download
 28. [6-37, 4125]MSS--ViLangkupara SaththikaLin.mp3 Download
 29. [6-37, 4128-4131]TAN--Kallaarkkum KaRRavarkkum.mp3 Download
 30. [6-37, 4128-4131]MSS--Kallaarkkum KaRRavarkkum.mp3 Download
 31. [6-37, 4128]TAN--Kallaarkkum KaRRavarkkum.mp3 Download
 32. [6-37, 4132-4134]MSS--TheRRiyilee Naanpasiththup.mp3 Download
 33. [6-37, 4132]MSS--TheRRiyilee Naanpasiththup.mp3 Download
 34. [6-37, 4135-4136]TAN--ThanissiRiyeen SiRithingkee.mp3 Download
 35. [6-37, 4135-4136]MSS--ThanissiRiyeen SiRithingkee.mp3 Download
 36. [6-37, 4135]TAN--ThanissiRiyeen SiRithingkee.mp3 Download
 37. [6-37, 4137-4140]MSS--IruLiravil Orumuulaith.mp3 Download
 38. [6-37, 4137]MSS--IruLiravil Orumuulaith.mp3 Download
 39. [6-37, 4141-4142]MSS--MuurththikaLum Netungkaalam.mp3 Download
 40. [6-37, 4141]MSS--MuurththikaLum Netungkaalam.mp3 Download
 41. [6-37, 4143-4146]MSS--Kaiyaatha Thiingkaniyee.mp3 Download
 42. [6-37, 4143]MSS--Kaiyaatha Thiingkaniyee.mp3 Download
 43. [6-37, 4147-4149]TAN--NaanaLakkun ThooRumathaR.mp3 Download
 44. [6-37, 4147-4149]MSS--NaanaLakkun ThooRumathaR.mp3 Download
 45. [6-37, 4147]TAN--NaanaLakkun ThooRumathaR.mp3 Download
 46. [6-37, 4150-4151]MSS--MannukinRa Ponvativum.mp3 Download
 47. [6-37, 4150]MSS--MannukinRa Ponvativum.mp3 Download
 48. [6-37, 4152-4154]TAN--Vizukkulaththaar Aruvarukkum.mp3 Download
 49. [6-37, 4152-4154]MSS--Vizukkulaththaar Aruvarukkum.mp3 Download
 50. [6-37, 4152]TAN--Vizukkulaththaar Aruvarukkum.mp3 Download
 51. [6-37, 4155-4157]MSS--Enaasai Ellaamthan.mp3 Download
 52. [6-37, 4155]MSS--Enaasai Ellaamthan.mp3 Download
 53. [6-37, 4158-4160]MSS--Veyyalilee NatanthiLaippu.mp3 Download
 54. [6-37, 4158]MSS--Veyyalilee NatanthiLaippu.mp3 Download
 55. [6-37, 4161-4164]TAN--Vanputaiyaar KolaikaNtu.mp3 Download
 56. [6-37, 4161-4164]MSS--Vanputaiyaar KolaikaNtu.mp3 Download
 57. [6-37, 4161]TAN--Vanputaiyaar KolaikaNtu.mp3 Download
 58. [6-37, 4165-4167]MSS--Vemmaalais SiRuvarotum.mp3 Download
 59. [6-37, 4165]MSS--Vemmaalais SiRuvarotum.mp3 Download
 60. [6-37, 4168-4169]TAN--Meyssukamum Uyirssukamum.mp3 Download
 61. [6-37, 4168-4169]MSS--Meyssukamum Uyirssukamum.mp3 Download
 62. [6-37, 4168]TAN--Meyssukamum Uyirssukamum.mp3 Download
 63. [6-37, 4170-4171]SBR--Saththiyanaan Mukarananthar.mp3 Download
 64. [6-37, 4170]SBR--Saththiyanaan Mukarananthar.mp3 Download
 65. [6-37, 4172-4175]MSS--UNNukinRa UuNveRuththu.mp3 Download
 66. [6-37, 4172]MSS--UNNukinRa UuNveRuththu.mp3 Download
 67. [6-37, 4176-4178]MSS--Iyalveethaa KamangkaLpuraa.mp3 Download
 68. [6-37, 4176]MSS--Iyalveethaa KamangkaLpuraa.mp3 Download
 69. [6-37, 4179-4182]TAN--ThavaRaatha Veethaantha.mp3 Download
 70. [6-37, 4179-4182]MSS--ThavaRaatha Veethaantha.mp3 Download
 71. [6-37, 4179]TAN--ThavaRaatha Veethaantha.mp3 Download
 72. [6-37, 4183-4185]MSS--Aathiyilee EnaiyaaNten.mp3 Download
 73. [6-37, 4183]MSS--Aathiyilee EnaiyaaNten.mp3 Download
 74. [6-37, 4186-4189]MSS--EththuNaiyum SiRiyeenai.mp3 Download
 75. [6-37, 4186]MSS--EththuNaiyum SiRiyeenai.mp3 Download