திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तलैवि तोऴिक्कु उरैत्तल्
talaivi tōḻikku uraittal
पाङ्कि तलैविपॆऱ्ऱि उरैत्तल्
pāṅki talaivipeṟṟi uraittal
Sixth Thirumurai

075. नऱ्ऱाय् कूऱल्
naṟṟāy kūṟal

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कातल्कैम् मिकुन्द तॆऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩैनी
  कण्टुकॊळ् कणवऩे ऎऩ्ऱाळ्
  ओतलुऩ् पुकऴे अऩ्ऱिनाऩ् ऒऩ्ऱुम्
  उवन्दिलेऩ् उण्मैयी तॆऩ्ऱाळ्
  पेतैनाऩ् पिऱितोर् पुकलिलेऩ् सॆय्त
  पिऴैयॆलाम् पॊऱुत्तरुळ् ऎऩ्ऱाळ्
  मातय वुटैय वळ्ळले ऎऩ्ऱाळ्
  वरत्तिऩाल् नाऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.
 • 2. मयङ्किऩेऩ् ऎऩिऩुम् वळ्ळले उऩैनाऩ्
  मऱप्पऩो कऩविऩुम् ऎऩ्ऱाळ्
  उयङ्किऩेऩ् उऩ्ऩै मऱन्दिटिल् ऐयो
  उयिर्तरि यातॆऩक् कॆऩ्ऱाळ्
  कयङ्किऩेऩ् कयङ्का वण्णनिऩ् करुणैक्
  कटलमु तळित्तरुळ् ऎऩ्ऱाळ्
  वयङ्कुसिऱ् सपैयिल् वरतऩे ऎऩ्ऱाळ्
  वरत्तिऩाल् नाऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.
 • 3. अञ्सल्ऎऩ् ऱॆऩैइत् तरुणनी वन्दे
  अऩ्पिऩाल् अणैत्तरुळ् ऎऩ्ऱाळ्
  पञ्सुपोल् पऱन्देऩ् अय्यवो तुऩ्पम्
  पटमुटि यातॆऩक् कॆऩ्ऱाळ्
  सॆञ्सॆवे ऎऩतु करुत्तॆलाम् उऩतु
  तिरुवुळम् अऱियुमे ऎऩ्ऱाळ्
  वञ्सकम् अऱिया वळ्ळले ऎऩ्ऱाळ्
  वरत्तिऩाल् नाऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.
 • 4. पूमियो पॊरुळो विरुम्पिलेऩ् उऩ्ऩैप्
  पुणर्न्दिट विरुम्पिऩेऩ् ऎऩ्ऱाळ्
  कामिऎऩ् ऱॆऩैनी कैविटेल् कामक्
  करुत्तॆऩक् किल्लैकाण् ऎऩ्ऱाळ्
  सामिनी वरवु ताऴ्त्तिटिल् ऐयो
  सऱ्ऱुनाऩ् तरित्तिटेऩ् ऎऩ्ऱाळ्
  मामिकु करुणै वळ्ळले ऎऩ्ऱाळ्
  वरत्तिऩाल् नाऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.
 • 5. अटुत्तुनाऩ् उऩ्ऩैक् कलन्दऩु पविक्क
  आसैमेऱ् पॊङ्किय तॆऩ्ऱाळ्
  तटुत्तिट मुटिया तिऩिस्सिऱु पॊऴुतुम्
  तलैवऩे ताऴ्त्तिटेल् ऎऩ्ऱाळ्
  तॊटुत्तुल कुळ्ळार् तूऱ्ऱुतल् वायाल्
  सॊलमुटि यातॆऩक् कॆऩ्ऱाळ्
  मटुत्तवॆन् तुयर्तीर्त् तॆटुत्तरुळ् ऎऩ्ऱाळ्
  वरत्तिऩाल् नाऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.
 • 6. तटुत्तिटल् वल्लार् इल्लैनिऩ् अरुळैत्
  तरुकनऱ् ऱरुणम्ई तॆऩ्ऱाळ्
  कॊटुत्तिटिल् ऐयो निऩ्ऩरुट् पॆरुमै
  कुऱैयुमो कुऱैन्दिटा तॆऩ्ऱाळ्
  नटुत्तय विलर्पोऩ् ऱिरुत्तलुऩ् ऱऩक्कु
  ञायमो नण्पऩे ऎऩ्ऱाळ्
  वटुत्तिऩुम् वायेऩ् अल्लऩ्नाऩ् ऎऩ्ऱाळ्
  वरत्तिऩाल् नाऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.
 • 7. पॊऩ्सॆय् निऩ्वटिवैप् पुणर्न्दिट निऩैत्तेऩ्
  पॊङ्किय तासैमेल् ऎऩ्ऱाळ्
  ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩैयुम् विऴुङ्किय तैयो
  ऎऩ्ऩळ वऩ्ऱुकाण् ऎऩ्ऱाळ्
  कॊऩ्सॆयुम् उलकर् ऎऩ्ऩैयुम् उऩतु
  कुऱिप्पैयुम् कुऱित्तिलार् ऎऩ्ऱाळ्
  वऩ्सॆयुम् अवर्वाय् ओय्वतॆऩ् ऱॆऩ्ऱाळ्
  वरत्तिऩाल् नाऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.
 • 8. मॆलिन्दऎऩ् उळत्तै अऱिन्दऩै तयवु
  मेविलै ऎऩ्ऩैयो ऎऩ्ऱाळ्
  नलिन्दपो तिऩ्ऩुम् पार्त्तुम्ऎऩ् ऱिरुत्तल्
  नल्लवर्क् कटुप्पतो ऎऩ्ऱाळ्
  मलिन्द इव्वुलकर् वाय्प्पतर् तूऱ्ऱ
  वैत्तल्उऩ् मरपल ऎऩ्ऱाळ्
  वलिन्दॆऩैक् कलन्द वळ्ळले ऎऩ्ऱाळ्
  वरत्तिऩाल् नाऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.
 • 9. ऒऩ्ऱिलेऩ् पिऱितॊऩ् ऱुऩ्ऩरुट् सोति
  ऒऩ्ऱुऱ ऒऩ्ऱिऩेऩ् ऎऩ्ऱाळ्
  नऩ्ऱिलेऩ् ऎऩिऩुम् निऩ्तिरु वटियै
  नम्पिऩेऩ् नयन्दरुळ् ऎऩ्ऱाळ्
  कुऩ्ऱिले इरुत्तऱ् कुरियनाऩ् तुयरक्
  कुऴियिले इरुन्दिटेऩ् ऎऩ्ऱाळ्
  मऩ्ऱिले नटञ्सॆय् वळ्ळले ऎऩ्ऱाळ्
  वरत्तिऩाल् नाऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.
 • 10. आटिय पातत् तऴकऩ्ऎऩ् ऱऩैत्ताऩ्
  अऩ्पिऩाल् कूटिऩऩ् ऎऩ्ऱाळ्
  कोटिमा तवङ्कळ् पुरियिऩुम् पिऱर्क्कुक्
  कूटुतल् कूटुमो ऎऩ्ऱाळ्
  पाटिय पटिऎऩ् करुत्तॆलाम् निरप्पिप्
  परिसॆलाम् पुरिन्दऩऩ् ऎऩ्ऱाळ्
  वाटिय उळमुम् तळिर्त्तऩऩ् ऎऩ्ऱाळ्
  वरत्तिऩाल् नाऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.

நற்றாய் கூறல் // நற்றாய் கூறல்

No audios found!