திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பதி விளக்கம்
pati viḷakkam
ஆற்றாமை
āṟṟāmai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

005. சிவபதி விளக்கம்
sivapati viḷakkam

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. உரைவளர் கலையே கலைவளர் உரையே உரைகலை வளர்தரு பொருளே
  விரைவளர் மலரே மலர்வளர் விரையே விரைமலர் வளர்தரு நறவே
  கரைவளர் தருவே தருவளர் கரையே கரைதரு வளர்கிளர் கனியே
  பரைவளர் ஒளியே ஒளிவளர் பரையே பரையொளி வளர்சிவ பதியே.
 • 2. ஒளிவளர் உயிரே உயிர்வளர் ஒளியே ஒளியுயிர் வளர்தரும் உணர்வே
  வெளிவளர் நிறைவே நிறைவளர் வெளியே வெளிநிறை வளர்தரு விளைவே
  வளிவளர் அசைவே அசைவளர் வளியே வளியசை வளர்தரு செயலே
  அளிவளர் அனலே அனல்வளர் அளியே அளியனல் வளர்சிவ பதியே.
 • 3. அடிவளர் இயலே இயல்வளர் அடியே அடியியல் வளர்தரு கதியே
  முடிவளர் பொருளே பொருள்வளர் முடியே முடிபொருள் வளர்சுக நிதியே
  படிவளர் விதையே விதைவளர் படியே படிவிதை வளர்பல நிகழ்வே
  தடிவளர் முகிலே முகில்வளர் தடியே தடிமுகில் வளர்சிவ பதியே.
 • 4. சிரம்வளர் முதலே முதல்வளர் சிரமே சிரமுதல் வளர்தரு செறிவே
  தரம்வளர் நிலையே நிலைவளர் தரமே தரநிலை வளர்தரு தகவே
  வரம்வளர் நிறையே நிறைவளர் வரமே வரநிறை வளர்தரு வயமே
  பரம்வளர் பதமே பதம்வளர் பரமே பரபதம் வளர்சிவ பதியே.
 • 5. திருவளர் வளமே வளம்வளர் திருவே திருவளம் வளர்தரு திகழ்வே
  உருவளர் வடிவே வடிவளர் உருவே உருவடி வளர்தரு முறைவே
  கருவளர் அருவே அருவளர் கருவே கருவரு வளர்நவ கதியே
  குருவளர் நெறியே நெறிவளர் குருவே குருநெறி வளர்சிவ பதியே.
 • 6. நிறைவளர் முறையே முறைவளர் நிறையே நிறைமுறை வளர்பெரு நெறியே
  பொறைவளர் புவியே புவிவளர் பொறையே புவிபொறை வளர்தரு புனலே
  துறைவளர் கடலே கடல்வளர் துறையே துறைகடல் வளர்தரு சுதையே
  மறைவளர் பொருளே பொருள்வளர் மறையே மறைபொருள்வளர்சிவபதியே.
 • 7. தவம்வளர் தயையே தயைவளர் தவமே தவநிறை தயைவளர் சதுரே
  நவம்வளர் புரமே புரம்வளர் நவமே நவபுரம் வளர்தரும் இறையே
  துவம்வளர் குணமே குணம்வளர் துவமே துவகுணம் வளர்தரு திகழ்வே
  சிவம்வளர் பதமே பதம்வளர் சிவமே சிவபதம் வளர்சிவ பதியே.
 • 8. நடம்வளர் நலமே நலம்வளர் நடமே நடநலம் வளர்தரும் ஒளியே
  இடம்வளர் வலமே வலம்வளர் இடமே இடம்வலம் வளர்தரும் இசைவே
  திடம்வளர் உளமே உளம்வளர் திடமே திடவுளம் வளர்தரு திருவே
  கடம்வளர் உயிரே உயிர்வளர் கடமே கடமுயிர் வளர்சிவ பதியே.
 • 9. அதுவளர் அணுவே அணுவளர் அதுவே அதுவணு வளர்தரும் உறவே
  விதுவளர் ஒளியே ஒளிவளர் விதுவே விதுஒளி வளர்தரு செயலே
  மதுவளர் சுவையே சுவைவளர் மதுவே மதுவுறு சுவைவளர் இயலே
  பொதுவளர் வெளியே வெளிவளர் பொதுவே பொதுவெளி வளர்சிவ பதியே.
 • 10. நிதிவளர் நிலமே நிலம்வளர் நிதியே நிதிநிலம் வளர்தரு நிறைவே
  மதிவளர் நலமே நலம்வளர் மதியே மதிநலம் வளர்தரு பரமே
  கதிவளர் நிலையே நிலைவளர் கதியே கதிநிலை வளர்தரு பொருளே
  பதிவளர் பதமே பதம்வளர் பதியே பதிபதம் வளர்சிவ பதியே.

சிவபதி விளக்கம் // சிவபதி விளக்கம்