திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवरुट् पॆरुमै
tiruvaruṭ perumai
उपतेस उण्मै
upatēsa uṇmai
Sixth Thirumurai

054. अरुळ् आरमुतप् पेऱु
aruḷ āramutap pēṟu

  कलिविरुत्तम्
  पण्: नट्टराकम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. विरैसेर् पॊऩ्मल रे - अतिल् - मेविय सॆन्दे ऩे
  करैसेर् मुक्कऩि ये - कऩि - यिऱ्सुवै यिऩ्पय ऩे
  परैसेर् उळ्ळॊळि ये - पॆरुम् - पऱ्ऱम्प लनटञ् सॆय्
  अरैसे तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 2. विण्णार् सॆञ्सुट रे - सुटर् - मेविय उळ्ळॊळि ये
  तण्णार् वॆण्मति ये - अतिल् - तङ्किय तण्णमु ते
  कण्णार् मॆय्क्कऩ ले - सिव - कामप्पॆण् कातल ऩे
  अण्णा तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 3. तुप्पार् सॆञ्सटै याय् - अरुट् - सोतिस् सुकक्कट ले
  सॆप्पा मेऩिलैक् के - सिऱि - येऩैस् सॆलुत्तिय वा
  ऎप्पा लुम्पुक ऴुम् - पॊतु - इऩ्प नटम्पुरि युम्
  अप्पा तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 4. मॆय्या मॆय्यरु ळे - ऎऩ्ऱु - मेविय मॆय्प्पॊरु ळे
  कैया रुङ्कऩि ये - नुतऱ् - कण्कॊण्ट सॆङ्करुम् पे
  सॆय्याय् वॆण्णिऱत् ताय् - तिरुस् - सिऱ्ऱम्प लनटञ् सॆय्
  ऐया तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 5. पॊऱिवे ऱिऩ्ऱि निऩै - नितम् - पोऱ्ऱुम् पुऩितरु ळे
  कुऱिवे ऱिऩ्ऱि निऩ्ऱ - पॆरुञ् - सोतिक् कॊऴुञ्सुट रे
  सॆऱिवे तङ्कळॆ लाम् - उरै - सॆय्य निऱैन्दिटुम् पे
  रऱिवे तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 6. मुत्ता मुत्तरु ळे - ऒळिर् - किऩ्ऱ मुऴुमुत ले
  सित्ता सित्तिऎ लान् - तर - वल्ल सॆऴुञ्सुट रे
  पित्ता पित्तऩॆ ऩै - वलिन् - ताण्ट पॆरुन्दकै ये
  अत्ता तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 7. तऩ्ऩे रिल्लव ऩे - ऎऩैत् - तन्द तयानिति ये
  मऩ्ऩे मऩ्ऱिटत् ते - नटञ् - सॆय्युमॆऩ् वाऴ्मुत ले
  पॊऩ्ऩे ऎऩ्ऩुयि रे - उयि - रुळ्निऱै पूरण मे
  अऩ्ऩे तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 8. ऒळिये अव्वॊळि यिऩ् - नटु - उळ्ळॊळिक् कुळ्ळॊळि ये
  वॆळिये ऎव्वॆळि युम् - अटङ् - किऩ्ऱ वॆऱुवॆळि ये
  तळिये अम्पलत् ते - नटञ् - सॆय्युन् तयानिति ये
  अळिये तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 9. मरुळेय् नॆञ्सक ऩेऩ् - मऩ - वाट्टमॆ लान्दविर्त् ते
  तॆरुळे योर्वटि वाय् - उऱस् - सॆय्त सॆऴुञ्सुट रे
  पॊरुळे सिऱ्सपै वाऴ् - वुऱु - किऩ्ऱवॆऩ् पुण्णिय ऩे
  अरुळे तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 10. मुऩ्पे ऎऩ्ऱऩै ये - वलिन् - ताट्कॊण्ट मुऩ्ऩव ऩे
  इऩ्पे ऎऩ्ऩुयि रे - ऎऩै -ईऩ्ऱ इऱैयव ऩे
  पॊऩ्पे रम्पल वा - सिव - पोकञ्सॆय् सिऱ्सपै वाऴ्
  अऩ्पे तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 11. पवऩे वॆम्पव नोय् - तऩैत् - तीर्क्कुम् परञ्सुट रे
  सिवऩे सॆम्पॊरु ळे - तिरुस् - सिऱ्ऱम् पलनटिप् पाय्
  तवने यम्पॆऱु वार् - तमैत् - ताङ्कि यरुळ्सॆय वल्
  लवऩे तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 12. तेऩाय्त् तीम्पऴ माय्स् - सुवै - सेर्करुम् पायमु तम्
  ताऩाय् अऩ्परु ळे - इऩिक् - किऩ्ऱ तऩिप्पॊरु ळे
  वाऩाय्क् कालऩ लाय्प् - पुऩ - लायतिल् वाऴ्पुवि याय्
  आऩाय् तन्दऩै ये - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.
 • 13. पॊटियेऱ् कुम्पुय ऩे - अरुट् - पॊऩ्ऩम् पलत्तर से
  सॆटियेऱ् कऩ्ऱळित् ताय् - तिरुस् - सिऱ्ऱम् पलस्सुट रे
  कटियेऱ् कऩ्ऩैयॆ ऩुञ् - सिव - कामक् कॊटैयुटै याय्
  अटियेऱ् किऩ्ऱळित् ताय् - अरु - ळारमु तन्दऩै ये.

ஆரமுதப் பேறு // அருள் ஆரமுதப் பேறு