திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവരുട് പെരുമൈ
tiruvaruṭ perumai
ഉപതേച ഉണ്‍മൈ
upatēsa uṇmai
Sixth Thirumurai

054. അരുള്‍ ആരമുതപ് പേറു
aruḷ āramutap pēṟu

  കലിവിരുത്തം
  പണ്‍: നട്ടരാകം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വിരൈചേര്‍ പൊന്‍മല രേ - അതില്‍ - മേവിയ ചെന്തേ നേ
  കരൈചേര്‍ മുക്കനി യേ - കനി - യിറ്ചുവൈ യിന്‍പയ നേ
  പരൈചേര്‍ ഉള്‍ളൊളി യേ - പെരും - പറ്റംപ ലനടഞ് ചെയ്
  അരൈചേ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 2. വിണ്‍ണാര്‍ ചെഞ്ചുട രേ - ചുടര്‍ - മേവിയ ഉള്‍ളൊളി യേ
  തണ്‍ണാര്‍ വെണ്‍മതി യേ - അതില്‍ - തങ്കിയ തണ്‍ണമു തേ
  കണ്‍ണാര്‍ മെയ്ക്കന ലേ - ചിവ - കാമപ്പെണ്‍ കാതല നേ
  അണ്‍ണാ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 3. തുപ്പാര്‍ ചെഞ്ചടൈ യായ് - അരുട് - ചോതിച് ചുകക്കട ലേ
  ചെപ്പാ മേനിലൈക് കേ - ചിറി - യേനൈച് ചെലുത്തിയ വാ
  എപ്പാ ലുംപുക ഴും - പൊതു - ഇന്‍പ നടംപുരി യും
  അപ്പാ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 4. മെയ്യാ മെയ്യരു ളേ - എന്‍റു - മേവിയ മെയ്പ്പൊരു ളേ
  കൈയാ രുങ്കനി യേ - നുതറ് - കണ്‍കൊണ്‍ട ചെങ്കരും പേ
  ചെയ്യായ് വെണ്‍ണിറത് തായ് - തിരുച് - ചിറ്റംപ ലനടഞ് ചെയ്
  ഐയാ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 5. പൊറിവേ റിന്‍റി നിനൈ - നിതം - പോറ്റും പുനിതരു ളേ
  കുറിവേ റിന്‍റി നിന്‍റ - പെരുഞ് - ചോതിക് കൊഴുഞ്ചുട രേ
  ചെറിവേ തങ്കളെ ലാം - ഉരൈ - ചെയ്യ നിറൈന്തിടും പേ
  രറിവേ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 6. മുത്താ മുത്തരു ളേ - ഒളിര്‍ - കിന്‍റ മുഴുമുത ലേ
  ചിത്താ ചിത്തിഎ ലാന്‍ - തര - വല്‍ല ചെഴുഞ്ചുട രേ
  പിത്താ പിത്തനെ നൈ - വലിന്‍ - താണ്‍ട പെരുന്തകൈ യേ
  അത്താ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 7. തന്‍നേ രില്‍ലവ നേ - എനൈത് - തന്ത തയാനിതി യേ
  മന്‍നേ മന്‍റിടത് തേ - നടഞ് - ചെയ്യുമെന്‍ വാഴ്മുത ലേ
  പൊന്‍നേ എന്‍നുയി രേ - ഉയി - രുള്‍നിറൈ പൂരണ മേ
  അന്‍നേ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 8. ഒളിയേ അവ്വൊളി യിന്‍ - നടു - ഉള്‍ളൊളിക് കുള്‍ളൊളി യേ
  വെളിയേ എവ്വെളി യും - അടങ് - കിന്‍റ വെറുവെളി യേ
  തളിയേ അംപലത് തേ - നടഞ് - ചെയ്യുന്‍ തയാനിതി യേ
  അളിയേ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 9. മരുളേയ് നെഞ്ചക നേന്‍ - മന - വാട്ടമെ ലാന്തവിര്‍ത് തേ
  തെരുളേ യോര്‍വടി വായ് - ഉറച് - ചെയ്ത ചെഴുഞ്ചുട രേ
  പൊരുളേ ചിറ്ചപൈ വാഴ് - വുറു - കിന്‍റവെന്‍ പുണ്‍ണിയ നേ
  അരുളേ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 10. മുന്‍പേ എന്‍റനൈ യേ - വലിന്‍ - താട്കൊണ്‍ട മുന്‍നവ നേ
  ഇന്‍പേ എന്‍നുയി രേ - എനൈ -ഈന്‍റ ഇറൈയവ നേ
  പൊന്‍പേ രംപല വാ - ചിവ - പോകഞ്ചെയ് ചിറ്ചപൈ വാഴ്
  അന്‍പേ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 11. പവനേ വെംപവ നോയ് - തനൈത് - തീര്‍ക്കും പരഞ്ചുട രേ
  ചിവനേ ചെംപൊരു ളേ - തിരുച് - ചിറ്റം പലനടിപ് പായ്
  തവനേ യംപെറു വാര്‍ - തമൈത് - താങ്കി യരുള്‍ചെയ വല്‍
  ലവനേ തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 12. തേനായ്ത് തീംപഴ മായ്ച് - ചുവൈ - ചേര്‍കരും പായമു തം
  താനായ് അന്‍പരു ളേ - ഇനിക് - കിന്‍റ തനിപ്പൊരു ളേ
  വാനായ്ക് കാലന ലായ്പ് - പുന - ലായതില്‍ വാഴ്പുവി യായ്
  ആനായ് തന്തനൈ യേ - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.
 • 13. പൊടിയേറ് കുംപുയ നേ - അരുട് - പൊന്‍നം പലത്തര ചേ
  ചെടിയേറ് കന്‍റളിത് തായ് - തിരുച് - ചിറ്റം പലച്ചുട രേ
  കടിയേറ് കന്‍നൈയെ നുഞ് - ചിവ - കാമക് കൊടൈയുടൈ യായ്
  അടിയേറ് കിന്‍റളിത് തായ് - അരു - ളാരമു തന്തനൈ യേ.

ஆரமுதப் பேறு // அருள் ஆரமுதப் பேறு