திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
മെയ്യരുള്‍ വിയപ്പു
meyyaruḷ viyappu
അംപലവാണര്‍ അണൈയവരുകൈ
ampalavāṇar aṇaiyavarukai
Sixth Thirumurai

113. അംപലവാണര്‍ വരുകൈ
ampalavāṇar varukai

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. വാരീര്‍ ചിതംപര വല്‍ലി ചിവകാമ
  വല്‍ലി മണാളരേ വാരീര്‍
  മണിമന്‍റ വാണരേ വാരീര്‍.
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 2. അരുട്പെരുഞ് ചോതിഎന്‍ ആണ്‍ടവ രേതിരു
  അംപല വാണരേ വാരീര്‍
  അന്‍പുടൈ യാളരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 3. അച്ചം തവിര്‍ത്തെന്‍നൈ ആട്കൊണ്‍ ടരുളിയ
  അന്തണ രേഇങ്കു വാരീര്‍
  അംപലത് തൈയരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 4. അന്‍പുരു വാനവര്‍ ഇന്‍പുറ ഉള്‍ളേ
  അറിവുരു വായിനീര്‍ വാരീര്‍
  അരുട്പെരുഞ് ജോതിയീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 5. അണ്‍ടങ്കള്‍ എല്‍ലാം അണുവില്‍ അടക്കും
  അരുംപെരുഞ് ചിത്തരേ വാരീര്‍
  അറ്പുത രേഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 6. അംമൈയു മായ്എനക് കപ്പനു മാകിഎന്‍
  അന്‍പനു മായിനീര്‍ വാരീര്‍
  അങ്കണ രേഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 7. അല്‍ലല്‍ അറുത്തെന്‍ അറിവൈ വിളക്കിയ
  അംപല വാണരേ വാരീര്‍
  അങ്കണ രേഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 8. അപ്പണി പൊന്‍മുടി അപ്പനെന്‍ റേത്തുമെയ്
  അന്‍പരുക് കന്‍പരേ വാരീര്‍
  ഇന്‍പം തരഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 9. അച്ചുതര്‍ നാന്‍മുകര്‍ ഉച്ചിയില്‍ മെച്ചും
  അടിക്കമ ലത്തീരേ വാരീര്‍
  നടിക്കവല്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 10. അണ്‍ടര്‍ക് കരുംപതന്‍ തൊണ്‍ടര്‍ക് കെളിതില്‍
  അളിത്തിട വല്‍ലീരേ വാരീര്‍
  കളിത്തെന്‍നൈ ആണ്‍ടീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 11. അംപര മാനചി തംപര നാടകം
  ആടവല്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  പാടല്‍ഉ വന്തീരേ298 വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 12. ആതിഅ നാതിഎന്‍ റാരണം പോറ്റും
  അരുംപെരുഞ് ജോതിയീര്‍ വാരീര്‍
  ആനന്ത നാടരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 13. ആകമ വേതം അനേക മുകങ്കൊണ്‍
  ടരുച്ചിക്കും പാതരേ വാരീര്‍
  ആരുയിര്‍ നാതരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 14. ആചറും അന്തങ്കള്‍ ആറും പുകന്‍റനല്‍
  ആരിയ രേഇങ്കു വാരീര്‍
  ആനന്തക് കൂത്തരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 15. ആല നിഴറ്കണ്‍ അമര്‍ന്തറഞ് ചൊന്‍നനല്‍
  ആരിയ രേഇങ്കു വാരീര്‍
  ആനന്തക് കൂത്തരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 16. ആരമു താകിഎന്‍ ആവിയൈക് കാക്കിന്‍റ
  ആനന്ത രേഇങ്കു വാരീര്‍
  ആടല്‍വല്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 17. ആതര വായ്എന്‍ അറിവൈത് തെളിവിത്
  തമുതം അളിത്തീരേ വാരീര്‍
  ആടിയ പാതരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 18. ആതാര മീതാനത് തപ്പാലും കാണ്‍ടറ്
  കരുംപെരുഞ് ജോതിയീര്‍ വാരീര്‍
  കരുംപിനില്‍ ഇനിക്കിന്‍റീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 19. ആതിയും അന്തമും ഇല്‍ലാ അരുംപെരും
  ജോതിയ രേഇങ്കു വാരീര്‍
  വേതിയ രേഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 20. ആടല്‍കൊണ്‍ ടീര്‍തിരു വംപലത് തേഎന്‍റന്‍
  പാടല്‍കൊണ്‍ ടീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  കൂടവല്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 21. ആക്കം കൊടുത്തെന്‍റന്‍ തൂക്കം തടുത്തഎന്‍
  ആണ്‍ടവ രേഇങ്കു വാരീര്‍
  താണ്‍ടവ രേഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 22. ആപത്തൈ നീക്കിഓര്‍ തീപത്തൈ ഏറ്റിഎന്‍
  ആണവം പോക്കിനീര്‍ വാരീര്‍
  കാണവന്‍ തേന്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 23. ഇതുതരു ണംതരു ണംതരു ണംഎന്‍
  ഇറൈയവ രേഇങ്കു വാരീര്‍
  കാണവന്‍ തേന്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 24. ഇച്ചൈയിന്‍ വണ്‍ണം എനക്കരുള്‍ ചെയ്യ
  ഇതുതരു ണംഇങ്കു വാരീര്‍
  ഇന്‍നമു തായിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 25. ഇന്‍പം കൊടുത്തേഎന്‍ തുന്‍പം കെടുത്തുള്‍
  ഇരുക്കിന്‍റ നാതരേ വാരീര്‍
  ഇരുക്കിന്‍ പൊരുളാനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 26. ഇരവും പകലും ഇതയത്തി ലൂറി
  ഇനിക്കും അമുതരേ വാരീര്‍
  ഇനിത്തരി യേന്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 27. ഇന്‍നുംതാഴ്ത് തങ്കേ ഇരുപ്പ തഴകന്‍റു
  ഇതുതരു ണംഇങ്കു വാരീര്‍
  ഇരുമൈയും ആയിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 28. ഇടര്‍തവിര്‍ത് തിന്‍പം എനക്കളിത് താളറ്
  കിതുതരു ണംഇങ്കു വാരീര്‍
  ഇനിയവ രേഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 29. ഇറൈയും പൊറുപ്പരി തെന്‍നുയിര്‍ നാതരേ
  ഇത്തരു ണംഇങ്കു വാരീര്‍
  ഇതനടഞ് ചെയ്കിന്‍റീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 30. ഇംമൈയി ലേഎനക് കംമൈയിന്‍ ഇന്‍പം
  ഇതുഎന്‍ റളിത്തീരേ വാരീര്‍
  ഇതയത് തിരുന്തീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 31. ഇങ്കങ്കെന്‍ നാമലേ എള്‍ളുക്കുള്‍ എണ്‍ണെയ്പോല്‍
  എങ്കും നിറൈന്തീരേ വാരീര്‍
  ഇന്തെഴില്‍ വണ്‍ണരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 32. ഇണൈഒന്‍റും ഇല്‍ലാ ഇണൈയടി എന്‍തലൈ
  ഏറവൈത് തീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ഇറുതിയി ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 33. ഈന്‍റാളും എന്തൈയും എന്‍കുരു വുംഎനക്
  കിന്‍പമും ആയിനീര്‍ വാരീര്‍
  അന്‍പരുക് കന്‍പരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 34. ഈനം അറുത്തുമെയ്ഞ് ഞാന വിളക്കെന്‍
  ഇതയത്തില്‍ ഏറ്റിനീര്‍ വാരീര്‍
  ഉതയച് ചുടരിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 35. ഈടറി യാതമെയ് വീടുതന്‍ തന്‍പരൈ
  ഇന്‍പുറച് ചെയ്കിന്‍റീര്‍ വാരീര്‍
  വന്‍പര്‍ക് കരിയീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 36. ഈതിയല്‍ എന്‍റുനിന്‍ റോതിയ വേതത്തിറ്
  കെട്ടാ തിരുന്തീരേ വാരീര്‍
  നട്ടാര്‍ക് കെളിയീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 37. ഈചര്‍ എനുംപല തേചര്‍കള്‍ പോറ്റുംന
  ടേചരേ നീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  നേചരേ നീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 38. ഈചര്‍ പലിക്കുഴല്‍299 നേചര്‍എന്‍ റന്‍പര്‍കള്‍
  ഏചനിന്‍ റീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  നാചമില്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 39. ഈററി യാമറൈ യോന്‍എന്‍ ററിഞര്‍
  ഇയംപനിന്‍ റീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  വയന്തരു വീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍ വാരീര്‍
 • 40. ഈതല്‍കണ്‍ ടേമികക് കാതല്‍കൊണ്‍ ടേന്‍എനക്
  കീതല്‍ചെയ് വീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ഓതരി യീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 41. ഈടണൈ അറ്റനെഞ് ചൂടണൈ ഉറ്റുമറ്
  റീടണൈ യീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ആടവല്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 42. ഈണ്‍ടറി വോങ്കിടത് തൂണ്‍ടറി വാകിഉള്‍
  ഈണ്‍ടുകിന്‍ റീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ആണ്‍ടവ രേഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 43. ഉള്‍ളതേ ഉള്‍ളതു വിള്‍ളതു വെന്‍റെനക്
  കുള്‍ള തുരൈചെയ്തീര്‍ വാരീര്‍
  വള്‍ളല്‍ വിരൈന്തിങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 44. ഉരുവായ് അരുവായ് ഉരുവരു വായ്അവൈ
  ഒന്‍റുമല്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  എന്‍റുംനല്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 45. ഉറവും പകൈയും ഉടൈയ നടൈയില്‍
  ഉറവുംഎണ്‍ ണേന്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  പിറവുനണ്‍ ണേന്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 46. ഉള്‍ളക് കരുത്തൈനാന്‍ വള്‍ളറ് കുരൈപ്പതെന്‍
  ഉള്‍ളത് തിരുന്തീരേ വാരീര്‍
  വിള്‍ളറ് കരിയീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 47. ഉയ്യവല്‍ ലാര്‍ക്കരുള്‍ ചെയ്യവല്‍ ലീര്‍നാനും
  ഉയ്യവല്‍ ലേന്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ചെയ്യവല്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 48. ഉടൈയവ രാര്‍ഇക് കടൈയവ നേനുക്
  കുടൈയവ രേഇങ്കു വാരീര്‍
  ചടൈയവ രേ300 ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 49. ഉറങ്കി ഇറങ്കും ഉലകവര്‍ പോലനാന്‍
  ഉറങ്കമാട് ടേന്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ഇറങ്കമാട് ടേന്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 50. ഉണ്‍ടുടുത് തിന്‍നും ഉഴലമാട് ടേന്‍അമു
  തുണ്‍ടി വിരുംപിനേന്‍ വാരീര്‍
  ഉണ്‍ടി തരഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 51. ഉന്‍നുതോ റുന്‍നുതോ റുള്‍ളേ ഇനിക്കിന്‍റ
  ഉത്തമ രേഇങ്കു വാരീര്‍
  ഉറ്റ തുണൈയാനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 52. ഉംമാണൈ ഉംമാണൈ ഉംമൈഅല്‍ ലാല്‍എനക്
  കുറ്റവര്‍ മറ്റിലൈ വാരീര്‍
  ഉറ്ററിന്‍ തീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 53. ഊന നടന്തവിര്‍ത് താന നടങ്കാട്ടു
  മോന നടേചരേ വാരീര്‍
  ഞാന നടേചരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 54. ഊരുമില്‍ ലീര്‍ഒരു പേരുമില്‍ ലീര്‍അറി
  വോരുമില്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  യാരുമില്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 55. ഊറു ചിവാനന്തപ് പേറു തരുകിന്‍റ
  വീറുടൈ യീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  നീറുടൈ യീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 56. ഊന്‍റുനും ചേവടി ചാന്‍റു തരിക്കിലേന്‍
  ഏന്‍റുകൊള്‍ വീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ആന്‍റവ രേഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 57. ഊറ്റൈ ഉടംപിതു മാറ്റുയര്‍ പൊന്‍നെന
  ഏറ്റം അരുള്‍ചെയ്വീര്‍ വാരീര്‍
  തേറ്റം അരുള്‍ചെയ്വീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 58. ഊടല്‍ഇല്‍ ലീര്‍എനൈക് കൂടല്‍വല്‍ ലീര്‍എന്‍നുള്‍
  പാടല്‍ചൊല്‍ വീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ആടല്‍നല്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 59. ഊക്കം കൊടുത്തെന്‍റന്‍ ഏക്കം കെടുത്തരുള്‍
  ആക്ക മടുത്തീരേ വാരീര്‍
  തൂക്കം തവിര്‍ത്തീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 60. ഊമൈ എഴുത്തിനുള്‍ ആമൈ എഴുത്തുണ്‍ടെന്‍
  റോമൈ അറിവിത്തീര്‍ വാരീര്‍
  ചേമഞ് ചെറിവിത്തീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 61. ഊക മിലേന്‍പെറ്റ തേകം അഴിയാത
  യോകം കൊടുത്തീരേ വാരീര്‍
  പോകം കൊടുത്തീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 62. ഊതിയം തന്തനല്‍ വേതിയ രേഉണ്‍മൈ
  ഓതിയ നാതരേ വാരീര്‍
  ആതിഅ നാതിയീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 63. എന്‍കുറൈ തീര്‍ത്തെന്‍നുള്‍ നന്‍കുറൈ വീര്‍ഇനി
  എന്‍കുറൈ എന്‍മുന്‍നീര്‍ വാരീര്‍
  തന്‍കുറൈ ഇല്‍ലീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 64. എന്‍നുയിര്‍ ആകിഎന്‍ റന്‍ഉയിര്‍ക് കുള്‍ളേഓര്‍
  ഇന്‍നുയിര്‍ ആയിനീര്‍ വാരീര്‍
  എന്‍നുയിര്‍ നാതരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 65. എന്‍കണ്‍ അരുള്‍ചെയ്തെന്‍ പുന്‍കണ്‍ വിലക്കിയ
  എന്‍കണ്‍ ണനൈയീരേ വാരീര്‍
  എന്‍കണ്‍ ണുതലീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 66. എല്‍ലാ ഉയിര്‍കളും നല്‍ലാര്‍ എനത്തൊഴും
  എല്‍ലാംവല്‍ ലീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ചൊല്‍ലാ നിലൈയിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 67. എട്ടും ഇരണ്‍ടുമെന്‍ റിട്ടു വഴങ്കുതല്‍
  എട്ടും പടിചെയ്തീര്‍ വാരീര്‍
  എട്ടുരു വായിനീര്‍ വാരീര്‍.301 വാരീര്‍
 • 68. എന്‍റു കണ്‍ടായ്ഇതു302 നന്‍റുകൊണ്‍ ടാളുക
  എന്‍റുതന്‍ തീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  അന്‍റുവന്‍ തീര്‍ഇന്‍റു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 69. എച്ചമ യങ്കളും പൊയ്ച്ചമ യമെന്‍റീര്‍
  ഇച്ചമ യംഇങ്കു വാരീര്‍
  മെയ്ച്ചമ യന്തന്തീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 70. എന്‍പാറ് കളിപ്പൊടും അന്‍പാല്‍ഒന്‍ റീന്തിതൈ
  ഇന്‍പാല്‍ പെറുകിന്‍റീര്‍ വാരീര്‍
  തെന്‍പാല്‍ മുകങ്കൊണ്‍ടീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 71. എച്ച ഉരൈയന്‍റെന്‍ ഇച്ചൈഎല്‍ ലാംഉമ
  തിച്ചൈകണ്‍ ടീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  അച്ചംത വിര്‍ത്തീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 72. എണ്‍ണമെല്‍ ലാംഉമ തെണ്‍ണമല്‍ ലാല്‍വേറോര്‍
  എണ്‍ണം എനക്കില്‍ലൈ വാരീര്‍
  വണ്‍ണം അളിക്കിന്‍റീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 73. ഏരായ നാന്‍മുകര്‍ നാരായ ണര്‍മറ്റും
  പാരായ ണംചെയ്വീര്‍ വാരീര്‍
  ഊരായം ആയിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 74. ഏമ മികുന്തിരു വാമ ചുകന്തരും
  ഏമ ചപേചരേ വാരീര്‍
  ചോമ ചികാമണി വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 75. ഏത മിലാപ്പര നാത മുടിപ്പൊരുള്‍
  ഏതതു ചൊല്‍ലുവീര്‍ വാരീര്‍
  ഈതല്‍ ഉടൈയീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 76. ഏക പരാപര യോക വെളിക്കപ്പാല്‍
  ഏക വെളിനിന്‍റീര്‍ വാരീര്‍
  ഏകര്‍ അനേകരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 77. ഏറി ഇറങ്കി ഇരുന്തേന്‍ ഇറങ്കാമല്‍
  ഏറവൈത് തീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  തേറവൈത് തീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 78. ഏകാന്ത നന്‍നിലൈ യോകാന്തത് തുള്‍ളതെന്‍
  റേകാന്തം ചൊല്‍ലിനീര്‍ വാരീര്‍
  തേകാന്തം ഇല്‍ലീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 79. ഏകാത കല്‍വിതാന്‍ ചാകാത കല്‍വിയെന്‍
  റേകാത ലാറ്ചൊന്‍നീര്‍ വാരീര്‍
  വേകാത കാലിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 80. ഏടാ യിരമെന്‍നൈ കോടാ മൊഴിഒന്‍റേ
  ഏടാഎന്‍ റീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ഈടാവാര്‍ ഇല്‍ലീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 81. ഏചാത തന്തിരം പേചാത മന്തിരം
  ഈചാന മേലെന്‍റീര്‍ വാരീര്‍
  ആചാതി ഇല്‍ലീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 82. ഏനെന്‍പാര്‍ വേറിലൈ നാന്‍അന്‍പാറ് കൂവുകിന്‍
  റേന്‍എന്‍പാല്‍ ഏനെന്‍പീര്‍ വാരീര്‍
  ആനിന്‍പാല്‍ ആടുവീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 83. ഐന്തു മലങ്കളും വെന്തു വിഴഎഴുത്
  തൈന്തുഞ് ചെയുംഎന്‍റീര്‍ വാരീര്‍
  ഇന്തു ചികാമണി വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 84. ഐയമുറ് റേനൈഇവ് വൈയങ് കരിയാക
  ഐയം തവിര്‍ത്തീരേ വാരീര്‍
  മെയ്യം പലത്തീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 85. ഐയര്‍ നടംപുരി മെയ്യര്‍എന്‍ റേഉണര്‍ന്‍
  തൈയര്‍ തൊഴനിന്‍റീര്‍ വാരീര്‍
  തുയ്യര്‍ ഉളനിന്‍റീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 86. ഐവണങ് കാട്ടുനും മെയ്വണം വേട്ടുനിന്‍
  റൈവണര്‍ ഏത്തുവീര്‍ വാരീര്‍
  പൊയ്വണം പോക്കുവീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 87. ഒന്‍റേ ചിവംഅതൈ ഒന്‍റുചന്‍ മാര്‍ക്കമും
  ഒന്‍റേഎന്‍ റീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  നന്‍റേനിന്‍ റീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 88. ഒപ്പാരില്‍ ലീര്‍ഉമക് കിപ്പാരില്‍ പിള്‍ളൈനാന്‍
  ഒപ്പാരി അല്‍ലകാണ്‍ വാരീര്‍
  മുപ്പാഴ് കടന്തീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 89. ഒത്ത ഇടന്തന്‍നില്‍ നിത്തിരൈ ചെയ്എന്‍റീര്‍
  ഒത്ത ഇടങ്കാട്ട വാരീര്‍
  ചിത്ത ചികാമണി വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 90. ഒട്ടുമറ് റില്‍ലൈനാന്‍ വിട്ടുപ് പിരികലേന്‍
  ഒട്ടുവൈത് തേനുംമേല്‍ വാരീര്‍
  എട്ടുക് കുണത്തീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 91. ഒരുമൈ നിലൈയില്‍ ഇരുമൈയും തന്ത
  ഒരുമൈയി നീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  പെരുമൈയി നീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 92. ഒണ്‍മൈ വിരുംപിനേന്‍ അണ്‍മൈയില്‍ ഈകുവീര്‍
  ഉണ്‍മൈചൊന്‍ നേന്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  പെണ്‍മൈ304 ഇടങ്കൊണ്‍ടീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 93. ഓങ്കാര നാടകം പാങ്കാകച്305 ചെയ്കിന്‍റ
  ഓങ്കാര നാടരേ വാരീര്‍
  ആങ്കാര നീക്കിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 94. ഓങ്കുംപിണ്‍ ടാണ്‍ടങ്കള്‍ താങ്കും പെരുവെളി
  ഓങ്കു നടേചരേ വാരീര്‍
  പാങ്കുചെയ് വീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 95. ഓചൈയിന്‍ ഉള്‍ളേഓര്‍ ആചൈ306 ഉതിക്കമെല്‍
  ഓചൈചെയ് വിത്തീരേ വാരീര്‍
  പാചം അറുത്തീരേ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 96. ഓരാ തുലകിനൈപ് പാരാ തിരുനിനക്
  കോരാ വകൈഎന്‍റീര്‍ വാരീര്‍
  പേരാ നിലൈതന്തീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 97. ഓടാതു മായൈയൈ നാടാതു നന്‍നെറി
  ഊടാ തിരുഎന്‍റീര്‍ വാരീര്‍
  വാടാ തിരുഎന്‍റീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 98. ഓലക് കപാടത്തൈച് ചാലത് തിറന്തരുള്‍
  ഓലക്കങ് കാട്ടിനീര്‍ വാരീര്‍
  കാലക് കണക്കില്‍ലീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 99. ഓടത്തിന്‍ നിന്‍റൊരു മാടത്തില്‍ ഏറ്റിമെയ്
  യൂടത്തൈക് കാട്ടിനീര്‍ വാരീര്‍
  വേടത്തൈപ് പൂട്ടിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 100. ഓമത്തി ലേനടുച് ചാമത്തി ലേഎനൈ
  ഓമത്തന്‍308 ആക്കിനീര്‍ വാരീര്‍
  ചാമത്ത309 നീക്കിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 101. ഓമെന്‍പ തറ്കുമുന്‍ ആമെന്‍ റുരൈത്തുടന്‍
  ഊമെന്‍റു310 കാട്ടിനീര്‍ വാരീര്‍
  നാമെന്‍റു നാട്ടിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 102. ഔവിയ മാര്‍ക്കത്തിന്‍ വെവ്വിയല്‍ നീക്കിയേ
  ചെവ്വിയന്‍ ആക്കിനീര്‍ വാരീര്‍
  ഒവ്വിഒന്‍ റാക്കിനീര്‍ വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 103. കണ്‍ണനൈ യീര്‍ഉംമൈക് കാണഎന്‍ ആചൈ
  കടല്‍പൊങ്കു കിന്‍റതു വാരീര്‍
  ഉടല്‍തങ്കു കിന്‍റതു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 104. കണ്‍ടണൈന്‍ താല്‍അന്‍റിക് കാതല്‍ അടങ്കാതെന്‍
  കണ്‍മണി യീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍
  ഉണ്‍മണി യീര്‍ഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 105. കട്ടിക്കൊണ്‍ ടുംമൈക് കലന്തു കൊളല്‍വേണ്‍ടും
  കാരണ രേഇങ്കു വാരീര്‍
  പൂരണ രേഇങ്കു വാരീര്‍. വാരീര്‍
 • 106. വാരീര്‍ ചിതംപര വല്‍ലി ചിവകാമ
  വല്‍ലി മണാളരേ വാരീര്‍
  മണിമന്‍റ വാണരേ വാരീര്‍.

  • 298. പാടവല്‍ലീരിങ്കു - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു., ച. മു. ക.
  • 299. ഈചര്‍ എളിയറ്കു - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു., പി. ഇരാ,
  • 300. തടൈ തവിര്‍പ്പീര്‍ - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു., പി. ഇരാ.
  • 301. എട്ടും ഇരണ്‍ടും - പത്തു (യ). യ - ആന്‍മാ. എട്ടുരു - അഷ്ടമൂര്‍ത്തംഎട്ടുഉരു - (എട്ടു തമിഴില്‍ എഴുത 'അ' ആകും) അകരവടിവം. എട്ടുരു - അരു. ച. മു. ക.
  • 302. കണ്‍ടാമിതു - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു., പി. ഇരാ.
  • 303. 'ഒത്ത ഇടത്തില്‍ നിത്തിരൈ ചെയ്' എന്‍പതു ഔവൈയാര്‍ അരുളിയ കൊന്‍റൈ വേന്തന്‍.'ഒത്ത ഇടം - മേടുപള്‍ളമില്‍ലാത ഇടം, മനം ഒത്ത ഇടം, നിനൈപ്പു മറപ്പു അറ്റഇടം, തനിത്ത ഇടം, തത്തുവാതീതനിലൈ,' എന്‍പതു ച. മു. ക. കുറിപ്പു.ഇരുവിനൈയും ഒത്ത ഇടം, ഇരുവിനൈഒപ്പുനിലൈ എന്‍പതേ പൊരുത്തമാം.
  • 304. വണ്‍മൈ - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു., പി. ഇരാ.,
  • 305. പാങ്കാരച് - പി. ഇരാ.
  • 306. ഓചൈ - പിരതിപേതം. ആ. പാ. 307. മേല്‍ - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു. പി. ഇരാ.
  • 308. ഓമത്തന്‍ - ഉരുവരുവ വടിവം., പിരണവതേകം. ച. മു. ക.
  • 309. ചാമത്തൈ - പൊ. ചു., ച. മു. ക; ചാമത്തൈ - ചാകുന്തന്‍മൈയൈ., ച. മു. ക.
  • 310. ഓം - ആം - ഊം - ഓം ഹാം ഹും. പീജാക്കരങ്കള്‍.

அம்பலவாணர் வருகை // அம்பலவாணர் வருகை