திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வருவார் அழைத்துவாடி
varuvār aḻaittuvāṭi
ஆடிய பாதம்
āṭiya pātam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

124. பெரு வழக்கு
peru vaḻakku

  சிந்து
  திருச்சிற்றம்பலம்
  பல்லவி
 • 1. இவர்க்கும் எனக்கும்பெரு வழக்கிருக் கின்றதது
  என்றும் தீரா வழக்குக் காண டி.
 • பல்லவி எடுப்பு
 • 2. எவர்க்கும் பெரியவர்பொன் னம்பலத் தேநடம்
  இட்டார் எனக்குமாலை இட்டார் இதோவந்தார். இவர்க்கும்
 • கண்ணிகள்
 • 3. அன்றிதோ வருகின்றேன் என்று போனவர்அங்கே
  யார்செய்த தடையாலோ இருந்தார்என் கையிற்சங்கை
  இன்றுதம் கையிற்கொண்டே வந்துநிற் கின்றார்இங்கே
  இந்தக் கதவைமூடு இவர்போவ தினிஎங்கே. இவர்க்கும்
 • 4. அவரவர் உலகத்தே அறிந்தலர் தூற்றப்பட்டேன்
  அன்றுபோ னவர்இன்று வந்துநிற் கின்றார்கெட்டேன்
  இவர்சூதை அறியாதே முன்னம் ஏமாந்துவிட்டேன்
  இந்தக் கதவைமூடு இனிஎங்கும் போகஒட்டேன். இவர்க்கும்
 • 5. சின்ன வயதில்என்னைச் சேர்ந்தார்புன் னகையோடு
  சென்றார் தயவால்இன்று வந்தார் இவர்க்கார்ஈடு
  என்னைவிட் டினிஇவர் எப்படிப் போவார்ஓடு
  இந்தக் கதவைமூடு இரட்டைத்தாட் கோலைப்போடு. இவர்க்கும்
 • 6. இவர்க்கும் எனக்கும்பெரு வழக்கிருக் கின்றதது
  என்றும் தீரா வழக்குக் காண டி.

இவர்க்கும் எனக்கும் // பெரு வழக்கு