திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
anjsaathee n-enjsee
añsātē neñsē
enna puNNiyam seytheenoo
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
Sixth Thirumurai

121. ithu n-alla tharuNam
itu nalla taruṇam

  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. ithun-alla tharuNam - aruLseyya
  ithun-alla tharuNam.
 • pallavi etuppu
 • 2. pothun-alla n-atamvalla puNNiya reekeeLum
  poyyeethum solkileen meyyee pukalkinReen. ithun-alla
 • kaNNikaL
 • 3. mathiththa samayamatha vazakkellaa maaynthathu
  varuNaas siramamenu mayakkamum saaynthathu
  kothiththa lookaasaarak kothippellaam ozinthathu
  kolaiyum kaLavumaRRaip pulaiyum azinthathu. ithun-alla
 • 4. kuRiththa veethaakamak kuussalum atangkiRRu
  kuthiththa314 manamuruttuk kurangku mutangkiRRu
  veRiththavev vinaikaLum venthu kulainthathu
  vinthaisey kotumaayais santhaiyum kalainthathu. ithun-alla
 • 5. koopamum kaamamum kutikettup pooyiRRu
  kotiyaoor aangkaaram potippoti aayiRRu
  thaapamum soopamum thaanthaanee senRathu
  thaththuvam ellaamen Ranvasam n-inRathu. ithun-alla
 • 6. karaiyaa enathumanak kallum karainthathu
  kalanthu koLaRken karuththum virainthathu
  puraiyaa n-ilaiyilen punthiyum thangkiRRu
  poypataak kaathal thathumpimeel pongkiRRu.
 • 7. ithun-alla tharuNam - aruLseyya
  ithun-alla tharuNam.

  • 314. kothiththa - muthaRpathippu., po su, pi. iraa., sa. mu. ka.

இது நல்ல தருணம் // இது நல்ல தருணம்