திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आटेटि पन्दु
āṭēṭi pantu
सिवसिव जोति
sivasiva jōti
Sixth Thirumurai

117. ञाऩ मरुन्दु
ñāṉa maruntu

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. ञाऩ मरुन्दिम् मरुन्दु - सुकम्
  नल्किय सिऱ्सपा नात मरुन्दु.
 • कण्णिकळ्
 • 2. अरुट्पॆरुञ् सोति मरुन्दु - ऎऩ्ऩै
  ऐन्दॊऴिल् सॆय्तऱ् कळित्त मरुन्दु
  पॊरुट्पॆरुम् पोक मरुन्दु - ऎऩ्ऩैप्
  पुऱत्तुम् अकत्तुम् पुणर्न्द मरुन्दु. ञाऩ
 • 3. ऎल्लाम्सॆय् वल्ल मरुन्दु - ऎऩ्ऩुळ्
  ऎऩ्ऱुम् विटामल् इऩिक्कु मरुन्दु
  सॊल्लाल् अळवा मरुन्दु - सुयञ्
  जोति अरुट्पॆरुञ् जोति मरुन्दु. ञाऩ
 • 4. काणातु काट्टु मरुन्दु - ऎऩ्ऱऩ्
  कैयिऱ्पॊऱ् कङ्कणम् कट्टु मरुन्दु
  आणाकिप् पॆण्णाम् मरुन्दु - अतु
  वाकि मणिमऩ्ऱिल् आटु मरुन्दु. ञाऩ
 • 5. सुत्तसऩ् मार्क्क मरुन्दु - अरुट्
  सोति मलैयिल् तुलङ्कु मरुन्दु
  सित्तुरु वाऩ मरुन्दु - ऎऩ्ऩैस्
  सित्तॆलाम् सॆय्यस्सॆय् वित्त मरुन्दु. ञाऩ
 • 6. अऩ्पर्क् कॆळिय मरुन्दु - मऱ्ऱै
  ऐवर्क्कुम् काण्टऱ् करिय मरुन्दु
  ऎऩ्पऱ्ऱिल् ओङ्कु मरुन्दु - ऎऩ्ऩै
  इऩ्प निलैयिल् इरुत्तु मरुन्दु. ञाऩ
 • 7. नातान्द नाट्टु मरुन्दु - पर
  ञाऩ वॆळियिल् नटिक्कु मरुन्दु
  पोतान्दर्क् कॆय्तु मरुन्दु - ऎऩ्ऩुळ्
  पॊऩ्ऩटि काट्टिप् पुणर्न्द मरुन्दु. ञाऩ
 • 8. आति अऩाति मरुन्दु - तिरु
  अम्पलत् तेनट माटु मरुन्दु
  जोति मयमा मरुन्दु - ऎऩ्ऩैस्
  सोतिया ताण्ट तुरिय मरुन्दु. ञाऩ
 • 9. आऱन्दत् तोङ्कु मरुन्दु - अतऱ्
  कप्पालुक् कप्पालुम् आऩ मरुन्दु
  ऊऱन्द मिल्ला मरुन्दु - ऎऩक्
  कुळ्ळे कलन्द उऱवा मरुन्दु. ञाऩ
 • 10. ऎऩ्ऩुयिर्क् कऩ्पा मरुन्दु - कलन्
  तॆऩ्ऩुयिर्क् कुळ्ळे इरुन्द मरुन्दु
  ऎऩ्ऩुयिर् काक्कु मरुन्दु - ऎऩ्ऱुम्
  ऎऩ्ऩुयि राकिय इऩ्प मरुन्दु. ञाऩ
 • 11. ऎऩ्ऩऱि वुट्कॊळ् मरुन्दु - ऎऩ्ऱुम्
  ऎऩ्ऩऱि वाकि इलङ्कु मरुन्दु
  ऎऩ्ऩऱि विऩ्प मरुन्दु - ऎऩ्ऩुळ्
  ऎऩ्ऩऱि वुक्कऱि वॆऩ्ऩु मरुन्दु. ञाऩ
 • 12. ऎऩ्कुरु वाऩ मरुन्दु - ऎऩ्ऱुम्
  ऎऩ्तॆय्व माकि इरुक्कु मरुन्दु
  ऎऩ्अऩ्ऩै यॆऩ्ऩु मरुन्दु - ऎऩ्ऱुम्
  ऎऩ्तन्दै याकिय इऩ्प मरुन्दु. ञाऩ
 • 13. ऎऩ्पॆरु वाऴ्वा मरुन्दु - ऎऩ्ऱुम्
  ऎऩ्सॆल्व माकि इरुक्कु मरुन्दु
  ऎऩ्ऩुयिर् नट्पा मरुन्दु - ऎऩक्
  कॆट्टॆट्टुस् सित्तियुम् ईन्द मरुन्दु. ञाऩ
 • 14. ऎऩ्ऩिऱै याऩ मरुन्दु - मकिऴ्न्
  तॆऩक्कुत्तऩ् पॊऩ्मेऩि ईन्द मरुन्दु
  तऩ्ऩऱि वाकु मरुन्दु - ऎऩ्ऩैत्
  तन्द मरुन्दॆऩ्ऱऩ् सॊन्द मरुन्दु. ञाऩ
 • 15. उळ्ळत्ति ऩुळ्ळा मरुन्दु - ऎऩ्ऱऩ्
  उयिरुक् कऩाति उऱवा मरुन्दु
  तॆळ्ळत् तॆळिक्कु मरुन्दु - ऎऩ्ऩैस्
  सिवमाक्किक् कॊण्ट सिवाय मरुन्दु. ञाऩ
 • 16. मॆय्प्पॊरु ळॆऩ्ऩु मरुन्दु - ऎल्ला
  वेता कमत्तुम् विळङ्कु मरुन्दु
  कैप्पॊरु ळाऩ मरुन्दु - मूऩ्ऱु
  कण्कॊण्ट ऎऩ्ऩिरु कण्णुळ् मरुन्दु. ञाऩ
 • 17. मतियिल् विळैन्द मरुन्दु - यार्क्कुम्
  मतिक्कप्प टातपॊऩ् वण्ण मरुन्दु
  कतितरुम् इऩ्प मरुन्दु - अरुट्
  कण्णाल्ऎऩ् ऱऩ्ऩैक् कलन्द मरुन्दु. ञाऩ
 • 18. कऱ्पूर जोति मरुन्दु - पसुङ्
  कऱ्पूर नऩ्मणङ् काट्टु मरुन्दु
  पॊऱ्पूविऩ् ओङ्कु मरुन्दु - ऎऩ्तऱ्
  पोतम् तविर्त्तसिऱ् पोत मरुन्दु. ञाऩ
 • 19. मेलै वॆळिया मरुन्दु - नाऩ्
  वेण्टुन्दो ऱॆल्लाम् विळैयु मरुन्दु
  सालै विळक्कु मरुन्दु - सुत्त
  समरस सऩ्मार्क्क सङ्क मरुन्दु. ञाऩ
 • 20. ऎऩ्ऩैत्ता ऩाक्कु मरुन्दु - इङ्के
  इऱन्दारै ऎल्लाम् ऎऴुप्पु मरुन्दु
  तुऩ्ऩुमॆय्स् सोति मरुन्दु - अरुट्
  सोतियाल् ऎऩ्ऩैत् तुलक्कु मरुन्दु. ञाऩ
 • 21. पॊय्यर्क् करिता मरुन्दु - ऎऩ्ऩैप्
  पुऱत्तुम् अकत्तुम् पुणर्न्द मरुन्दु
  कैयिऱ् किटैत्त मरुन्दु - सिव
  कामक् कॊटियैक् कलन्द मरुन्दु. ञाऩ
 • 22. आणवम् तीर्क्कु मरुन्दु - पर
  माऩन्दत् ताण्टव माटुम् मरुन्दु
  माणव वण्ण मरुन्दु - ऎऩ्ऩै
  वलिय अऴैत्तु वळर्क्कु मरुन्दु. ञाऩ
 • 23. वाऩटु वाऩ मरुन्दु - ऎऩ्ऩै
  मामणि मेटैमेल् वैत्त मरुन्दु
  ऊऩम् तविर्त्त मरुन्दु - कलन्
  तुळ्ळे इऩिक्किऩ्ऱ उण्मै मरुन्दु. ञाऩ
 • 24. मलैयिलक् काऩ मरुन्दु - ऎऩ्ऱऩ्
  मऱैप्पैत् तविर्त्तमॆय् वाऴ्क्कै मरुन्दु
  कलैनलम् काट्टु मरुन्दु - ऎङ्कुम्
  कण्णाकिक् काणुम् कऩत्त मरुन्दु. ञाऩ
 • 25. अऱ्पुत जोति मरुन्दु - ऎल्लाम्
  आकियऩ् ऱाकि अमर्न्द मरुन्दु
  तऱ्पतम् तन्द मरुन्दु - ऎङ्कुम्
  ताऩेता ऩाकित् तऩित्त मरुन्दु. ञाऩ
 • 26. तऩ्ऩै अळित्त मरुन्दु - ऎऩ्ऱुम्
  साकात नल्वरम् तन्द मरुन्दु
  पॊऩ्ऩटि ईन्द मरुन्दु - अरुट्
  पोऩकम् तन्द पुऩित मरुन्दु. ञाऩ
 • 27. कण्णुक् किऩिय मरुन्दु - ऎऩ्ऱऩ्
  कैप्पॊरु ळान्दङ्कक् कट्टि मरुन्दु
  ऎण्णुक् कटङ्का मरुन्दु - ऎऩ्ऩै
  एतक्कुऴिविट् टॆटुत्त मरुन्दु. ञाऩ
 • 28. सुट्टप् पटात मरुन्दु - ऎऩ्ऱऩ्
  तूक्कमुम् सोर्वुम् तॊलैत्त मरुन्दु
  ऎट्टुतऱ् कॊण्णा मरुन्दु - नाऩ्
  ऎट्टिप् पिटिक्क इसैन्द मरुन्दु. ञाऩ
 • 29. उऩ्ऩऱ् करिता मरुन्दु - ऎऩक्
  कुळ्ळुम् पुऱत्तुम् उलावु मरुन्दु
  तऩ्ऩन् तऩित्त मरुन्दु - सुत्तस्
  साक्किरा तीतस् सपेस मरुन्दु. ञाऩ
 • 30. ऒऩ्ऱिल्ऒऩ् ऱाऩ मरुन्दु - अन्द
  ऒऩ्ऱिल् इरण्टाकि ओङ्कु मरुन्दु
  अऩ्ऱिमूऩ् ऱाऩ मरुन्दु - नाऩ्
  काकिऐन् ताकि अमर्न्द मरुन्दु. ञाऩ
 • 31. वॆळिक्कुळ् वॆळिया मरुन्दु - ऎल्ला
  वॆळियुम् कटन्दु विळङ्कु मरुन्दु
  ऒळिक्कुळ् ऒळिया मरुन्दु - ऎल्ला
  ऒळियुम्ता ऩाकिय उण्मै मरुन्दु. ञाऩ
 • 32. आऱाऱुक् कप्पाल् मरुन्दु - अतऱ्
  कप्पुऱत् तीराऱुक् कप्पाल् मरुन्दु
  ईऱाति इल्ला मरुन्दु - ऎऩ्ऩै
  ऎल्लाम् सॆयस्सॆय्त इऩ्प मरुन्दु. ञाऩ
 • 33. आरणत् तोङ्कु मरुन्दु - अरुळ्
  आकम माकिअण् णिक्कु मरुन्दु
  कारणम् काट्टु मरुन्दु - ऎल्लाम्
  कण्ट मरुन्दॆऩ्ऩुळ् कॊण्ट मरुन्दु. ञाऩ
 • 34. मलमैन्दु नीक्कु मरुन्दु - पुवि
  वाऩण्ट मॆल्लाम् वळर्क्कु मरुन्दु
  नलमिक् करुळु मरुन्दु - ताऩे
  नाऩाकित् ताऩाळु नाट्टु मरुन्दु. ञाऩ
 • 35. ञाऩ मरुन्दिम् मरुन्दु - सुकम्
  नल्किय सिऱ्सपा नात मरुन्दु.

ஞான மருந்து // ஞான மருந்து