திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
¬§¼Ê ÀóÐ
āṭēṭi pantu
º¢Åº¢Å §ƒ¡¾¢
sivasiva jōti
Sixth Thirumurai

117. »¡É ÁÕóÐ
ñāṉa maruntu

  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
  ÀøÄÅ¢
 • 1. »¡É ÁÕó¾¢õ ÁÕóÐ - ͸õ
  ¿ø¸¢Â º¢üºÀ¡ ¿¡¾ ÁÕóÐ.
 • ¸ñ½¢¸û
 • 2. «Õð¦ÀÕï §º¡¾¢ ÁÕóÐ - ±ý¨É
  ³ó¦¾¡Æ¢ø ¦ºö¾ü ¸Ç¢ò¾ ÁÕóÐ
  ¦À¡Õð¦ÀÕõ §À¡¸ ÁÕóÐ - ±ý¨Éô
  ÒÈòÐõ «¸òÐõ Ò½÷ó¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 3. ±øÄ¡õ¦ºö ÅøÄ ÁÕóÐ - ±ýÛû
  ±ýÚõ Å¢¼¡Áø þÉ¢ìÌ ÁÕóÐ
  ¦º¡øÄ¡ø «ÇÅ¡ ÁÕóÐ - ÍÂï
  §ƒ¡¾¢ «Õð¦ÀÕï §ƒ¡¾¢ ÁÕóÐ. »¡É
 • 4. ¸¡½¡Ð ¸¡ðÎ ÁÕóÐ - ±ýÈý
  ¨¸Â¢ü¦À¡ü ¸í¸½õ ¸ðÎ ÁÕóÐ
  ¬½¡¸¢ô ¦Àñ½¡õ ÁÕóÐ - «Ð
  Å¡¸¢ Á½¢ÁýÈ¢ø ¬Î ÁÕóÐ. »¡É
 • 5. Íò¾ºý Á¡÷ì¸ ÁÕóÐ - «Õð
  §º¡¾¢ Á¨Ä¢ø ÐÄíÌ ÁÕóÐ
  º¢òÐÕ Å¡É ÁÕóÐ - ±ý¨Éî
  º¢ò¦¾Ä¡õ ¦ºöÂö Å¢ò¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 6. «ýÀ÷ì ¦¸Ç¢Â ÁÕóÐ - Áü¨È
  ³Å÷ìÌõ ¸¡ñ¼ü ¸Ã¢Â ÁÕóÐ
  ±ýÀüÈ¢ø µíÌ ÁÕóÐ - ±ý¨É
  þýÀ ¿¢¨Ä¢ø þÕòÐ ÁÕóÐ. »¡É
 • 7. ¿¡¾¡ó¾ ¿¡ðÎ ÁÕóÐ - ÀÃ
  »¡É ¦ÅǢ¢ø ¿ÊìÌ ÁÕóÐ
  §À¡¾¡ó¾÷ì ¦¸öÐ ÁÕóÐ - ±ýÛû
  ¦À¡ýÉÊ ¸¡ðÊô Ò½÷ó¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 8. ¬¾¢ «É¡¾¢ ÁÕóÐ - ¾¢Õ
  «õÀÄò §¾¿¼ Á¡Î ÁÕóÐ
  §ƒ¡¾¢ ÁÂÁ¡ ÁÕóÐ - ±ý¨Éî
  §º¡¾¢Â¡ ¾¡ñ¼ Ðâ ÁÕóÐ. »¡É
 • 9. ¬Èó¾ò §¾¡íÌ ÁÕóÐ - «¾ü
  ¸ôÀ¡Öì ¸ôÀ¡Öõ ¬É ÁÕóÐ
  °Èó¾ Á¢øÄ¡ ÁÕóÐ - ±Éì
  Ìû§Ç ¸Äó¾ ¯ÈÅ¡ ÁÕóÐ. »¡É
 • 10. ±ýÛ¢÷ì ¸ýÀ¡ ÁÕóÐ - ¸Äó
  ¦¾ýÛ¢÷ì Ìû§Ç þÕó¾ ÁÕóÐ
  ±ýÛ¢÷ ¸¡ìÌ ÁÕóÐ - ±ýÚõ
  ±ýÛ¢ Ḣ þýÀ ÁÕóÐ. »¡É
 • 11. ±ýÉÈ¢ ×𦸡û ÁÕóÐ - ±ýÚõ
  ±ýÉÈ¢ Å¡¸¢ þÄíÌ ÁÕóÐ
  ±ýÉÈ¢ Å¢ýÀ ÁÕóÐ - ±ýÛû
  ±ýÉÈ¢ ×ì¸È¢ ¦ÅýÛ ÁÕóÐ. »¡É
 • 12. ±ýÌÕ Å¡É ÁÕóÐ - ±ýÚõ
  ±ý¦¾öÅ Á¡¸¢ þÕìÌ ÁÕóÐ
  ±ý«ý¨É ¦ÂýÛ ÁÕóÐ - ±ýÚõ
  ±ý¾ó¨¾ ¡¸¢Â þýÀ ÁÕóÐ. »¡É
 • 13. ±ý¦ÀÕ Å¡úÅ¡ ÁÕóÐ - ±ýÚõ
  ±ý¦ºøÅ Á¡¸¢ þÕìÌ ÁÕóÐ
  ±ýÛ¢÷ ¿ðÀ¡ ÁÕóÐ - ±Éì
  ¦¸ð¦¼ðÎî º¢ò¾¢Ôõ ®ó¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 14. ±ýÉ¢¨È Â¡É ÁÕóÐ - Á¸¢úó
  ¦¾ÉìÌò¾ý ¦À¡ý§ÁÉ¢ ®ó¾ ÁÕóÐ
  ¾ýÉÈ¢ Å¡Ì ÁÕóÐ - ±ý¨Éò
  ¾ó¾ ÁÕó¦¾ýÈý ¦º¡ó¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 15. ¯ûÇò¾¢ ÛûÇ¡ ÁÕóÐ - ±ýÈý
  ¯Â¢Õì ¸É¡¾¢ ¯ÈÅ¡ ÁÕóÐ
  ¦¾ûÇò ¦¾Ç¢ìÌ ÁÕóÐ - ±ý¨Éî
  º¢ÅÁ¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼ º¢Å¡Â ÁÕóÐ. »¡É
 • 16. ¦Áöô¦À¡Õ ¦ÇýÛ ÁÕóÐ - ±øÄ¡
  §Å¾¡ ¸ÁòÐõ Å¢ÇíÌ ÁÕóÐ
  ¨¸ô¦À¡Õ Ç¡É ÁÕóÐ - ãýÚ
  ¸ñ¦¸¡ñ¼ ±ýÉ¢Õ ¸ñÏû ÁÕóÐ. »¡É
 • 17. Á¾¢Â¢ø Å¢¨Çó¾ ÁÕóÐ - ¡÷ìÌõ
  Á¾¢ì¸ôÀ ¼¡¾¦À¡ý Åñ½ ÁÕóÐ
  ¸¾¢¾Õõ þýÀ ÁÕóÐ - «Õð
  ¸ñ½¡ø±ý Èý¨Éì ¸Äó¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 18. ¸üâà §ƒ¡¾¢ ÁÕóÐ - ÀÍí
  ¸üâà ¿ýÁ½í ¸¡ðÎ ÁÕóÐ
  ¦À¡üâÅ¢ý µíÌ ÁÕóÐ - ±ý¾ü
  §À¡¾õ ¾Å¢÷ò¾º¢ü §À¡¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 19. §Á¨Ä ¦ÅǢ¡ ÁÕóÐ - ¿¡ý
  §ÅñÎ󧾡 ¦ÈøÄ¡õ Å¢¨ÇÔ ÁÕóÐ
  º¡¨Ä Å¢ÇìÌ ÁÕóÐ - Íò¾
  ºÁú ºýÁ¡÷ì¸ ºí¸ ÁÕóÐ. »¡É
 • 20. ±ý¨Éò¾¡ É¡ìÌ ÁÕóÐ - þí§¸
  þÈ󾡨à ±øÄ¡õ ±ØôÒ ÁÕóÐ
  ÐýÛ¦Áöî §º¡¾¢ ÁÕóÐ - «Õð
  §º¡¾¢Â¡ø ±ý¨Éò ÐÄìÌ ÁÕóÐ. »¡É
 • 21. ¦À¡öÂ÷ì ¸Ã¢¾¡ ÁÕóÐ - ±ý¨Éô
  ÒÈòÐõ «¸òÐõ Ò½÷ó¾ ÁÕóÐ
  ¨¸Â¢ü ¸¢¨¼ò¾ ÁÕóÐ - º¢Å
  ¸¡Áì ¦¸¡Ê¨Âì ¸Äó¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 22. ¬½Åõ ¾£÷ìÌ ÁÕóÐ - ÀÃ
  Á¡Éó¾ò ¾¡ñ¼Å Á¡Îõ ÁÕóÐ
  Á¡½Å Åñ½ ÁÕóÐ - ±ý¨É
  ÅĢ «¨ÆòÐ ÅÇ÷ìÌ ÁÕóÐ. »¡É
 • 23. Å¡ÉÎ Å¡É ÁÕóÐ - ±ý¨É
  Á¡Á½¢ §Á¨¼§Áø ¨Åò¾ ÁÕóÐ
  °Éõ ¾Å¢÷ò¾ ÁÕóÐ - ¸Äó
  Ðû§Ç þɢ츢ýÈ ¯ñ¨Á ÁÕóÐ. »¡É
 • 24. Á¨Ä¢Äì ¸¡É ÁÕóÐ - ±ýÈý
  Á¨Èô¨Àò ¾Å¢÷ò¾¦Áö Å¡ú쨸 ÁÕóÐ
  ¸¨Ä¿Äõ ¸¡ðÎ ÁÕóÐ - ±íÌõ
  ¸ñ½¡¸¢ì ¸¡Ïõ ¸Éò¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 25. «üÒ¾ §ƒ¡¾¢ ÁÕóÐ - ±øÄ¡õ
  ¬¸¢Âý È¡¸¢ «Á÷ó¾ ÁÕóÐ
  ¾üÀ¾õ ¾ó¾ ÁÕóÐ - ±íÌõ
  ¾¡§É¾¡ É¡¸¢ò ¾É¢ò¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 26. ¾ý¨É «Ç¢ò¾ ÁÕóÐ - ±ýÚõ
  º¡¸¡¾ ¿øÅÃõ ¾ó¾ ÁÕóÐ
  ¦À¡ýÉÊ ®ó¾ ÁÕóÐ - «Õð
  §À¡É¸õ ¾ó¾ ÒÉ¢¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 27. ¸ñÏì ¸¢É¢Â ÁÕóÐ - ±ýÈý
  ¨¸ô¦À¡Õ Ç¡ó¾í¸ì ¸ðÊ ÁÕóÐ
  ±ñÏì ¸¼í¸¡ ÁÕóÐ - ±ý¨É
  ²¾ìÌƢŢ𠦼Îò¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 28. Íð¼ô À¼¡¾ ÁÕóÐ - ±ýÈý
  àì¸Óõ §º¡÷×õ ¦¾¡¨Äò¾ ÁÕóÐ
  ±ðξü ¦¸¡ñ½¡ ÁÕóÐ - ¿¡ý
  ±ðÊô À¢Êì¸ þ¨ºó¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 29. ¯ýÉü ¸Ã¢¾¡ ÁÕóÐ - ±Éì
  ÌûÙõ ÒÈòÐõ ¯Ä¡× ÁÕóÐ
  ¾ýÉó ¾É¢ò¾ ÁÕóÐ - Íò¾î
  º¡ì¸¢Ã¡ ¾£¾î º§Àº ÁÕóÐ. »¡É
 • 30. ´ýÈ¢ø´ý È¡É ÁÕóÐ - «ó¾
  ´ýÈ¢ø þÃñ¼¡¸¢ µíÌ ÁÕóÐ
  «ýÈ¢ãý È¡É ÁÕóÐ - ¿¡ý
  ¸¡¸¢³ó ¾¡¸¢ «Á÷ó¾ ÁÕóÐ. »¡É
 • 31. ¦ÅÇ¢ìÌû ¦ÅǢ¡ ÁÕóÐ - ±øÄ¡
  ¦ÅÇ¢Ôõ ¸¼óРŢÇíÌ ÁÕóÐ
  ´Ç¢ìÌû ´Ç¢Â¡ ÁÕóÐ - ±øÄ¡
  ´Ç¢Ôõ¾¡ É¡¸¢Â ¯ñ¨Á ÁÕóÐ. »¡É
 • 32. ¬È¡Úì ¸ôÀ¡ø ÁÕóÐ - «¾ü
  ¸ôÒÈò ¾£Ã¡Úì ¸ôÀ¡ø ÁÕóÐ
  ®È¡¾¢ þøÄ¡ ÁÕóÐ - ±ý¨É
  ±øÄ¡õ ¦ºÂö¾ þýÀ ÁÕóÐ. »¡É
 • 33. ¬Ã½ò §¾¡íÌ ÁÕóÐ - «Õû
  ¬¸Á Á¡¸¢«ñ ½¢ìÌ ÁÕóÐ
  ¸¡Ã½õ ¸¡ðÎ ÁÕóÐ - ±øÄ¡õ
  ¸ñ¼ ÁÕó¦¾ýÛû ¦¸¡ñ¼ ÁÕóÐ. »¡É
 • 34. ÁĨÁóÐ ¿£ìÌ ÁÕóÐ - ÒÅ¢
  Å¡Éñ¼ ¦ÁøÄ¡õ ÅÇ÷ìÌ ÁÕóÐ
  ¿ÄÁ¢ì ¸ÕÙ ÁÕóÐ - ¾¡§É
  ¿¡É¡¸¢ò ¾¡É¡Ù ¿¡ðÎ ÁÕóÐ. »¡É
 • 35. »¡É ÁÕó¾¢õ ÁÕóÐ - ͸õ
  ¿ø¸¢Â º¢üºÀ¡ ¿¡¾ ÁÕóÐ.

ஞான மருந்து // ஞான மருந்து