திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
njaana marunthu
ñāṉa maruntu
joothiyuL joothi
jōtiyuḷ jōti
Sixth Thirumurai

118. sivasiva joothi
sivasiva jōti

  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. sivasiva sivasiva joothi - siva
  sivasiva sivasiva sivasiva joothi
  sivasiva sivasiva joothi.
 • kaNNikaL
 • 2. siRpara maamparanj joothi - arut
  siththellaam valla sithampara joothi
  thaRpara thaththuva joothi - ennaith
  thaanaakkik koNta thayaan-ithi joothi. sivasiva
 • 3. siththuru vaamsuyanj joothi - ellaam
  seythita valla sithampara joothi
  aththuvi thaanantha joothi - ennai
  aatkoN taruLumsiR Rampala joothi. sivasiva
 • 4. sinmaya maamperunj joothi - arut
  selva maLikkum sithampara joothi
  thanmaya maayn-iRai joothi - ennaith
  thanthamey joothi sathaanantha joothi. sivasiva
 • 5. aathiii RillaamuR joothi - aran
  aathiyar thammai aLiththapiR joothi
  oothi uNarvarum joothi - ellaa
  uyirkaLin uLLum oLirkinRa joothi. sivasiva
 • 6. manniya ponvaNNa joothi - suka
  vaNNaththa thaamperu maaNikka joothi
  thunniya vassira joothi - muththu
  joothi marakatha joothiyuL joothi. sivasiva
 • 7. paarmuthal ainthumaam joothi - ainthil
  pakkameel kiizn-atup paRRiya joothi
  ooraim poRiyuru joothi - poRik
  kuLLum puRaththum oLirkinRa joothi. sivasiva
 • 8. aimpula mumthaanaam joothi - pulath
  thakaththum puRaththu malarnthoLir joothi
  poymmayal pookkumuL joothi - maRRaip
  poRipulan uLLum puRaththumaam joothi. sivasiva
 • 9. manamaathi ellaamaam joothi - avai
  vaaza akampuRam vaazkinRa joothi
  inamaana uLLaka joothi - saRRum
  eeRaa thiRangkaa thiyakkumoor joothi. sivasiva
 • 10. mukkuNamu muunRaam joothi - avai
  munpin iyangka mutukkiya joothi
  ekkuNath thuLLumaam joothi - kuNam
  ellaam katanthee ilangkiya joothi. sivasiva
 • 11. pakuthimuun Raakiya joothi - muulap
  pakuthikaL muunRum pataiththaruL joothi
  vikuthi palavaakkum joothi - saRRum
  vikuthion RinRi viLakkiya joothi. sivasiva
 • 12. kaala muthaRkaattum joothi - kaala
  kaaraNath thappaal katanthoLir joothi
  koolam palavaakum joothi - onRum
  kuRikkap pataassiR kuNapperunj soothi. sivasiva
 • 13. thaththuvam ellaamaam joothi - anthath
  thaththuvam ellaam tharuvikkum joothi
  aththuvi thapperunj joothi - ellaam
  aruLil viLangka amarththiya joothi. sivasiva
 • 14. saththarkaL ellaamaam joothi - avar
  saththikaL ellaam thazaippikkum joothi
  muththar anupava joothi - para
  muththiyaam joothimeys siththiyaam joothi. sivasiva
 • 15. aaRanthath theen-iRai joothi - avaik
  kappuRath thappaalum aakiya joothi
  viiRum peruveLi joothi - meelum
  vetta veLiyil viLangkiya joothi. sivasiva
 • 16. peerarut joothiyuL joothi - aNta
  piNtangkaL ellaam piRangkiya joothi
  vaaramuR Roongkiya joothi - mana
  vaakkuk kettaathathoor maamaNi316 joothi. sivasiva
 • 17. onRaana puuraNa joothi - anpil
  onRaatha uLLaththil onRaatha joothi
  enRaa oLirkinRa joothi - ennuL
  enRum viLangkiya ennuyir joothi. sivasiva
 • 18. meyyeemey yaakiya joothi - suththa
  veethaantha viittil viLangkiya joothi
  thuyya sivaanantha joothi - kuru
  thuriyath thalaththee thulangkiya joothi. sivasiva
 • 19. sivamaya maamsuththa joothi - suththa
  siththaantha viittil siRanthoLir joothi
  uvamaiyil laapperunj soothi - ena
  thuLLee n-irampi oLirkinRa joothi. sivasiva
 • 20. ennaiththaa naakkiya joothi - ingkee
  iRanthaarai ellaam ezuppumoor joothi
  annaikku mikkarut joothi - ennai
  aaNtamu thamthantha aanantha joothi. sivasiva
 • 21. siththam sivamaakkum joothi - n-aan
  seytha thavaththaal therinthaut joothi
  puththamu thaakiya joothi - suka
  puuraNa maayoLir kaaraNa joothi. sivasiva
 • 22. thampaththil eeRRiya joothi - appaal
  saarmaNi meetaimeel thaanvaiththa joothi
  vimpap peruveLi joothi - angkee
  viithiyum viitum viLakkiya joothi. sivasiva
 • 23. sukamaya maakiya joothi - ellaa
  joothiyu maana soruupaut joothi
  akamithan- thiirththaruL joothi - sassi
  thaanantha joothi sathaanantha joothi. sivasiva
 • 24. n-iththa paraanantha joothi - suththa
  n-irathisa yaanantha n-iththiya joothi
  aththuvi thaanantha joothi - ellaa
  aanantha vaNNamum aakiya joothi. sivasiva
 • 25. poyyaatha puNNiya joothi - ellaap
  poruLum viLangkap puNarththiya joothi
  n-aiyaa tharuLseytha joothi - oru
  n-aanumthaa numonRaay n-aNNiya joothi. sivasiva
 • 26. kaNNiR kalantharuL joothi - uLak
  kaNNuyirk kaNNarut kaNNumaam joothi
  eNNiRpa taapperunj soothi - n-aan
  eNNiya vaNNam iyaRRiya joothi. sivasiva
 • 27. vinthu oLin-atu joothi - para
  vinthu oLikkuL viLangkiya joothi
  n-amthuyar thiirththaruL joothi - para
  n-aathaantha n-aattukku n-aayaka joothi. sivasiva
 • 28. thaananRi onRilaa joothi - ennaith
  thanmayam aakkiya saththiya joothi
  n-aaninRu kaNtathoor joothi - thaanee
  n-aanaaki vaaznthita n-alkiya joothi. sivasiva
 • 29. thannikar illathoor joothi - suththa
  sanmaarkka sangkam thazuviya joothi
  ennuL n-iRainthamey joothi - ennai
  iinRain- thozilseyen Reeviya joothi. sivasiva
 • 30. assam thavirththamey joothi - ennai
  aatkoN taruLiya ampala joothi
  issai elaamthantha joothi - uyirk
  kingkumang kennaamal engkumaam joothi. sivasiva
 • 31. kaalaiyil n-aankaNta joothi - ellaak
  kaatsiyum n-aankaaNak kaattiya joothi
  njaalamum vaanumaam joothi - ennuL
  n-aanaakith thaanaaki n-aNNiya joothi. sivasiva
 • 32. eekaantha maakiya joothi - ennuL
  enRum piriyaa thirukkinRa joothi
  saakaatha varanthantha joothi - ennaith
  thaanaakkik koNtathoor saththiya joothi. sivasiva
 • 33. suththa sivamaya joothi - ennai
  joothi maNimuti suuttiya joothi
  saththiya maamperunj joothi - n-aanee
  thaanaaki aaLath thayavusey joothi. sivasiva
 • 34. sivasiva sivasiva joothi - siva
  sivasiva sivasiva sivasiva joothi
  sivasiva sivasiva joothi.

  • 316. maaNikka - sa. mu. ka. pathippu.

சிவசிவ ஜோதி // சிவசிவ ஜோதி