திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिवसिव जोति
sivasiva jōti
अञ्साते नॆञ्से
añsātē neñsē
Sixth Thirumurai

119. जोतियुळ् जोति
jōtiyuḷ jōti

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. जोतियुळ् जोतियुळ् जोति - सुत्त
  जोति सिवजोति जोतियुळ् जोति
  जोतियुळ् जोतियुळ् जोति.
 • कण्णिकळ्
 • 2. सिवमे पॊरुळॆऩ्ऱु तेऱ्ऱि - ऎऩ्ऩैस्
  सिववॆळिक् केऱुम् सिकरत्तिल् एऱ्ऱिस्
  सिवमाक्किक् कॊण्टतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 3. वित्तॆल्लाम् ऒऩ्ऱॆऩ्ऱु नाट्टि - अतिल्
  विळैवु पलपल वेऱॆऩ्ऱु काट्टिस्
  सित्तॆल्लाम् तन्दतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 4. सॊल्वन्द अन्दङ्कळ् आऱुम् - ऒरु
  सॊल्लाले आमॆऩ्ऱस् सॊल्लाले वीऱुम्
  सॆल्वम् कॊटुत्ततु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 5. तङ्कोल् अळवॆऩक् कोतिस् - सुत्त
  समरस सत्तिय सऩ्मार्क्क नीतिस्
  सॆङ्कोल् अळित्ततु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 6. आपत्तै नीक्कि वळर्त्ते - सऱ्ऱुम्
  असैयामल् अवियामल् अटियेऩ् उळत्ते
  तीपत्तै वैत्ततु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 7. मॆय्यॊऩ्ऱु सऩ्मार्क्क मेताऩ् - ऎऩ्ऱुम्
  विळङ्कप् पटैप्पाति मॆय्त्तॊऴिल् नीताऩ्
  सॆय्यॆऩ्ऱु तन्दतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 8. ऎऩ्पाल् वरुपवर्क् किऩ्ऱे - अरुळ्
  ईकिऩ्ऱेऩ् ईकिऩ्ऱेऩ् ईकिऩ्ऱेऩ् ऎऩ्ऱे
  तॆऩ्पाल् इरुन्दतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 9. तुरियत् तलमूऩ्ऱिऩ् मेले - सुत्त
  तुरियप् पतियिल् अतुअत ऩाले
  तॆरियत् तॆरिवतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 10. परैतूक्किक् काट्टिय काले - आति
  परैइवर्क् कप्पाल्अप् पाल्ऎऩ्ऱु मेले
  तिरैतूक्किक् काट्टुतल् पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 11. तऱ्पर मेवटि वाकि - अतु
  तऩ्ऩैक् कटन्दु तऩिउरु वाकिस्
  सिऱ्परत् तुळ्ळतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 12. नववॆळि नाल्वकै याति - ऒरु
  नटुवॆळिक् कुळ्ळे नटत्तिय नीतिस्
  सिववॆळि याम्इतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 13. मेरुवॆऱ् पुस्सियिऩ् पाले - निऩ्ऱु
  विळङ्कुमोर् तम्पत्तिऩ् मेलुक्कु मेले
  सेरुमोर् मेटैमेल् पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 14. आरण वीतिक् कटैयुम् - सुत्त
  आकम वीतिकळ् अन्दक् कटैयुम्
  सेर नटुक्कटै पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 15. पाटल् मऱैकळोर् कोटि - अरुट्
  पात उरुव सॊरूपङ्कळ् पाटि
  तेट इरुन्दतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 16. नीटु सिवाकमङ् कोटि - अरुळ्
  नेरुऱप् पाटियुम् आटियुम् ओटित्
  तेट इरुन्दतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 17. पत्ति नॆऱियिल् सॆऴित्ते - अऩ्पिल्
  पाटुमॆय् यऩ्पर् पतियिल् पऴुत्ते
  तित्तित् तिरुप्पतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 18. पित्ताटु मायैक्कु मेले - सुत्तप्
  पिरम वॆळियिऩिल् पेररु ळाले
  सित्ताटु किऩ्ऱतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 19. तरुनॆऱि ऎल्लाम्उळ् वाङ्कुम् - सुत्त
  सऩ्मार्क्कम् ऎऩ्ऱोर् तऩिप्पेर्कॊण् टोङ्कुम्
  तिरुनॆऱिक् केसॆऩ्ऱु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 20. ऎम्पॊरुळ् ऎम्पॊरुळ् ऎऩ्ऱे - सॊल्लुम्
  ऎल्लास् समयत्तुळ् ऎल्लार्क्कुम् ऒऩ्ऱे
  सॆम्पॊरुळ् ऎऩ्पतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 21. सैव मुतलाक नाट्टुम् - पल
  समयङ्कळ् ऎल्लाम् तऩित्तऩिक् काट्टुम्
  तॆय्वम् इतुवन्दु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 22. ऎळ्ळलिल् वाऩ्मुतल् मण्णुम् - अमु
  तॆल्लाम् इतिलोर् इऱैयळ वॆऩ्ऩुम्
  तॆळ्ळमु ताम्इतु पारीर् -तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 23. ऎत्तालुम् आकाते अम्मा - ऎऩ्ऱे
  ऎल्ला उलकुम् इयम्पुतल् सुम्मा
  सॆत्तारै मीट्पतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 24. पिऱन्दु पिऱन्दुऴऩ् ऱेऩै - ऎऩ्ऱुम्
  पिऱवा तिऱवाप् पॆरुमैतन् तूऩैस्
  सिऱन्दॊळिर् वित्ततु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 25. वरुवित्त वण्णमुम् नाऩे - इन्द
  मानिलत् तेसॆयुम् वण्णमुम् ताऩे
  तॆरिवित् तरुळिऱ्ऱुप् पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 26. पारिटम् वाऩिट मऱ्ऱुम् - इटम्
  पऱ्ऱिय मुत्तर्कळ् सित्तर्कळ् मुऱ्ऱुम्
  सेरिट माम्इतु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 27. उय्पिळ्ळै पऱ्पलर् आवल् - कॊण्टे
  उलकत् तिरुप्पइङ् कॆऩ्ऩैत्तऩ् एवल्
  सॆय्पिळ्ळै आक्किऱ्ऱुप् पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 28. उरुवुम् उणर्वुम्सॆय् नऩ्ऱि - अऱि
  उळमुम् ऎऩक्के उतविय तऩ्ऱित्
  तिरुवुम् कॊटुत्ततु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 29. ऎण्णिय ऎण्णङ्कळ् ऎल्लाम् - नाऩ्
  ऎण्णिय वाऱे इऩितुतन् तॆऩ्ऩैत्
  तिण्णियऩ् आक्किऱ्ऱुप् पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 30. पेरुल कॆल्लाम् मतिक्कत् - तऩ्
  पिळ्ळैऎऩ् ऱॆऩ्ऩैप् पॆयरिट् टऴैत्ते
  सीरुऱस् सॆय्ततु पारीर् - तिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनट जोति. जोति
 • 31. जोतियुळ् जोतियुळ् जोति - सुत्त
  जोति सिवजोति जोतियुळ् जोति
  जोतियुळ् जोतियुळ् जोति.

  • 317. ईकिऩ्ऱोम् ईकिऩ्ऱोम् ईकिऩ्ऱोम् ऎऩ्ऱे - स. मु. क.

ஜோதியுள் ஜோதி // ஜோதியுள் ஜோதி