திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்
aruṭperuñjōti akaval
பதி விளக்கம்
pati viḷakkam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

003. அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம்
aruṭperuñsōti aṭṭakam

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. அருட்பெரு வெளியில் அருட்பெரு உலகத்
  தருட்பெருந் தலத்துமேல் நிலையில்
  அருட்பெரும் பீடத் தருட்பெரு வடிவில்
  அருட்பெருந் திருவிலே அமர்ந்த
  அருட்பெரும் பதியே அருட்பெரு நிதியே
  அருட்பெருஞ் சித்திஎன் அமுதே
  அருட்பெருங் களிப்பே அருட்பெருஞ் சுகமே
  அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.
 • 2. குலவுபே ரண்டப் பகுதிஓர் அனந்த
  கோடிகோ டிகளும்ஆங் காங்கே
  நிலவிய பிண்டப் பகுதிகள் முழுதும்
  நிகழ்ந்தபற் பலபொருள் திரளும்
  விலகுறா தகத்தும் புறத்துமேல் இடத்தும்
  மெய்யறி வானந்தம் விளங்க
  அலகுறா தொழியா ததுவதில் விளங்கும்
  அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.
 • 3. கண்முதல் பொறியால் மனமுதல் கரணக்
  கருவினால் பகுதியின் கருவால்
  எண்முதல் புருட தரத்தினால் பரத்தால்
  இசைக்கும்ஓர் பரம்பர உணர்வால்
  விண்முதல் பரையால் பராபர அறிவால்
  விளங்குவ தரிதென உணர்ந்தோர்
  அண்முதல் தடித்துப் படித்திட ஓங்கும்
  அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.
 • 4. நசைத்தமேல் நிலைஈ தெனஉணர்ந் தாங்கே
  நண்ணியும் கண்ணுறா தந்தோ
  திசைத்தமா மறைகள் உயங்கின மயங்கித்
  திரும்பின எனில்அதன் இயலை
  இசைத்தல்எங் ஙனமோ ஐயகோ சிறிதும்
  இசைத்திடு வேம்என நாவை
  அசைத்திடற் கரிதென் றுணர்ந்துளோர் வழுத்தும்
  அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.
 • 5. சுத்தவே தாந்த மவுனமோ அலது
  சுத்தசித் தாந்தரா சியமோ
  நித்தநா தாந்த நிலைஅனு பவமோ
  நிகழ்பிற முடிபின்மேல் முடிபோ
  புத்தமு தனைய சமரசத் ததுவோ
  பொருள்இயல் அறிந்திலம் எனவே
  அத்தகை உணர்ந்தோர் உரைத்துரைத் தேத்தும்
  அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.
 • 6. ஏகமோ அன்றி அனேகமோ என்றும்
  இயற்கையோ செயற்கையோ சித்தோ
  தேகமோ பொதுவோ சிறப்பதோ பெண்ணோ
  திகழ்ந்திடும் ஆணதோ அதுவோ
  யோகமோ பிரிவோ ஒளியதோ வெளியோ
  உரைப்பதெற் றோஎன உணர்ந்தோர்
  ஆகமோ டுரைத்து வழுத்தநின் றோங்கும்
  அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.
 • 7. தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம்
  தத்துவா தீதமேல் நிலையில்
  சித்தியல் முழுதும் தெரிந்தனம் அவைமேல்
  சிவநிலை தெரிந்திடச் சென்றேம்
  ஒத்தஅந் நிலைக்கண் யாமும்எம் உணர்வும்
  ஒருங்குறக் கரைந்துபோ யினம்என்
  றத்தகை உணர்ந்தோர் வழுத்தநின் றோங்கும்
  அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.
 • 8. எங்குமாய் விளங்கும் சிற்சபை இடத்தே
  இதுஅது எனஉரைப் பரிதாய்த்
  தங்கும்ஓர் இயற்கைத் தனிஅனு பவத்தைத்
  தந்தெனைத் தன்மயம் ஆக்கிப்
  பொங்கும்ஆ னந்த போகபோக் கியனாய்ப்
  புத்தமு தருத்திஎன் உளத்தே
  அங்கையில் கனிபோன் றமர்ந்தருள் புரிந்த
  அருட்பெருஞ் சோதிஎன் அரசே.

அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம் // அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம்

No audios found!