திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
उपतेस उण्मै
upatēsa uṇmai
अऩुपव निलै
aṉupava nilai
Sixth Thirumurai

056. इऱै इऩ्पक् कुऴैवु
iṟai iṉpak kuḻaivu

  पऩ्ऩिरुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. करुणै ततुम्पिप् पॊतुनोक्कुम् कण्णिऱ् किटैत्त कण्णेओर्
  कऩियिल् कऩिन्दऩ् पुरुवाऩ करुत्तिल् किटैत्त करुत्तेमॆय्
  अरुळ्नऩ् ऩिलैयिल्318 अतुअतुवाय् अऱिविऱ् किटैत्त अऱिवेऎऩ्
  अकत्तुम् पुऱत्तुम् ऒळिनिऱैवित् तमर्न्द कुरुवे ऐम्पूत
  वरुण मुतला अवैकटन्द वरैप्पाय् विळङ्कु मणिमऩ्ऱिल्
  वयङ्कु सुटरे ऎल्लाञ्सॆय् वल्ल कुरुवे ऎऩ्ऩुळत्ते
  तरुण नटञ्सॆय् अरसेऎऩ् ताये ऎऩ्ऩैत् तन्दाये
  तऩित्त तलैमैप् पतियेइत् तरुणम् वाय्त्त तरुणमते.
 • 2. करुविऱ् कलन्द तुणैयेऎऩ् कऩिविल् कलन्द अमुतेऎऩ्
  कण्णिऱ् कलन्द ऒळियेऎऩ् करुत्तिऱ् कलन्द कळिप्पेऎऩ्
  उरुविऱ् कलन्द अऴकेऎऩ् उयिरिऱ् कलन्द उऱवेऎऩ्
  उणर्विऱ् कलन्द सुकमेऎऩ् ऩुटैय ऒरुमैप् पॆरुमाऩे
  तॆरुविऱ् कलन्दु विळैयाटुञ् सिऱियेऩ् तऩक्के मॆय्ञ्ञाऩ
  सित्ति अळित्त पॆरुङ्करुणैत् तेवे उलकत् तिरळॆल्लाम्
  मरुविक् कलन्दु वाऴ्वतऱ्कु वाय्त्त तरुणम् इतुऎऩ्ऱे
  वाये पऱैयाय् अऱैकिऩ्ऱेऩ् ऎन्दाय् करुणै वलत्ताले.
 • 3. ताऩे तयवाल् सिऱियेऱ्कुत् तऩित्त ञाऩ अमुतळित्त
  ताये ऎल्लास् सुतन्दरमुम् तन्द करुणै ऎन्दाये
  ऊऩे विळङ्क ऊऩमिला ऒळिपॆऱ् ऱॆल्ला उलकमुम्ऎऩ्
  उटैमै याक्कॊण् टरुळ्निलैमेल् उऱ्ऱेऩ् उऩ्ऱऩ् अरुळाले
  वाऩे मतिक्कस् साकात वरऩाय्319 ऎल्लाम् वल्लसित्ते
  वयङ्क उऩैयुट् कलन्दुकॊण्टेऩ् वकुक्कुन् तॊऴिले मुतलैन्दुम्
  नाऩे पुरिकिऩ् ऱेऩ्पुरितल् नाऩो नीयो नाऩ्अऱियेऩ्
  नाऩ्नी ऎऩ्ऩुम् पेतम्इला नटञ्सॆय् करुणै नायकऩे.
 • 4. कलैसार् मुटिपु कटन्दुणर्वु कटन्दु निऱैवाय्क् करिसिलताय्क्
  करुणै मयमाय् विळङ्कुसिता काय नटुविल् इयऱ्कैयुण्मैत्
  तलैसार् वटिविल् इऩ्पनटम् पुरियुम् पॆरुमैत् तऩिमुतले
  साकाक् कल्वि पयिऱ्ऱिऎऩ्ऩुट् सार्न्दु विळङ्कुम् सऱ्कुरुवे
  पुलैसार् मऩत्तुस् सिऱियेऩ्ऱऩ् कुऱ्ऱम् अऩैत्तुम् पॊऱुत्तरुळिप्
  पॊऩ्ऱा वटिवु कॊटुत्तॆल्लाम् पुरिवल् लपन्दन् तरुट्सोति
  निलैसार् इऱैमै अळित्तऩैनाऩ् पॊतुविल् ञाऩ नीतिऎऩुम्
  निरुत्तम् पुरिकिऩ् ऱेऩ्पुरितल् नीयो नाऩो निकऴ्त्ताये.
 • 5. करुत्तिल् करुतिक् कॊण्टऎलाम् कणत्तिल् पुरिय ऎऩक्केमॆय्क्
  काट्सि ञाऩक् कण्कॊटुत्त कण्णे विटयक् काऩकत्ते
  ऎरुत्तिल् तिरिन्द कटैयेऩै ऎल्ला उलकुम् तॊऴनिलैमेल्
  एऱ्ऱि नीयुम् नाऩुम्ऒऩ्ऱाय् इरुक्कप् पुरिन्दाय् ऎन्दाये
  इरुत्तिक् करुत्तिल् उऩ्तयवै ऎण्णुन् तोऱुम् अन्दोऎऩ्
  इतयम् उरुकित् तळतळऎऩ् ऱिळकि इळकित् तण्­राय्
  अरुत्तिप् पॆरुनीर् आऱ्ऱॊटुसेर्न् तऩ्पुप् पॆरुक्किल् कलन्दतुनाऩ्
  अतुऎऩ् ऱॊऩ्ऱुम् तोऱ्ऱाते अस्सो अस्सो अस्सोवे.
 • 6. एतुम् तॆरिया तकङ्करित्तिङ् किरुन्द सिऱियेऩ् तऩैवलिन्दे
  ऎल्ला उलकुम् अतिसयिक्क ऎल्लाम् वल्ल सित्तॆऩवे
  ओतुम् पॊरुळैक् कॊटुत्तॆऩ्ऱुम् उलवा इऩ्पप् पॆरुनिलैयिल्
  ओङ्कि उऱवैत् तऩैयेऎऩ् ऩुटैय ऒरुमैप् पॆरुमाऩे
  ईतुऩ् करुणैक् कियल्पोनी ऎऩ्पाल् वैत्त पॆरुङ्करुणै
  इन्नाट्पुतिते अन्नाळिल् इलैये इतऩै ऎण्णियनाऩ्
  तातुम् उणर्वुम् उयिरुम्उळ्ळत् तटमुम् पिऱवान् तत्तुवमुम्
  तामे कुऴैन्दु तऴैन्दमुत सार मयमा किऩ्ऱेऩे.
 • 7. ओवा तुण्टु पटुत्तुऱङ्कि उणर्न्दु विऴित्तुक् कतैपेसि
  उटम्पु नोवा तुळमटक्का तोको नोऩ्पु कुम्पिट्टे
  सावा वरमुम् सित्तिऎलाम् तऴैत्त निलैयुम् सऩ्मार्क्क
  सङ्क मतिप्पुम् पॆऱ्ऱेऩ्ऎऩ् सतुर्ताऩ् पॆरितॆऩ् सरित्तिरत्तै
  आवा निऩैक्किल् अतिसयम्ऎऩ् अप्पा अरसे अमुतेऎऩ्
  आविक् किऩिय तुणैयेऎऩ् अऩ्पे अऱिवे अरुट्सोतित्
  तेवा इतुनिऩ् सॆयलेइस् सॆयलै निऩैक्कुन् तॊऱुम्ऎऩतु
  सिन्दै कऩिन्दु कऩिन्दुरुकित् तॆळ्ळा रमुतम् आऩतुवे.
 • 8. इरवुम् पकलुम् तूङ्कियऎऩ् तूक्कम् अऩैत्तुम् इयल्योकत्
  तिसैन्द पलऩाय् विळैन्दतुनाऩ् इरण्टु पॊऴुतुम् उण्टऎलाम्
  परवुम् अमुत उणवायिऱ् ऱन्दो पलर्पाल् पकल्इरवुम्
  पटित्त समयस् सात्तिरमुम् पलराल् सॆय्त तोत्तिरमुम्
  विरविक् कळित्तु नात्तटिक्क विळम्पि विरित्त पाट्टॆल्लाम्
  वेता कमत्तिऩ् मुटिमीतु विळङ्कुम् तिरुप्पाट् टायिऩवे
  करवॊऩ् ऱऱियाप् पॆरुङ्करुणैक् कटवुळ् इतुनिऩ् तयवितऩैक्
  करुतुम् तॊऱुम्ऎऩ् करुत्तलर्न्दु सुकमे मयमाक् कण्टतुवे.
 • 9. ऊऱ्ऱै उटम्पिल् इरुट्टऱैवाय् उऱङ्कि विऴित्तुक् कतैपेसि
  उण्टिङ् कुटुत्तुक् करुत्तिऴन्दे उतवा ऎरुतिऩ् ऊर्तिरिन्दु
  नेऱ्ऱै वरैयुम् वीण्पोतु पोक्कि इरुन्देऩ् नॆऱिअऱियेऩ्
  नेरेइऱ्ऱैप् पकल्अन्दो नॆटुङ्का लमुम्मॆय्त् तवयोक
  आऱ्ऱै अटैन्दोर् ऎल्लोरुम् अस्सो ऎऩ्ऱे अतिसयिप्प
  अमुतुण् टऴियात् तिरुउरुवम् अटैन्देऩ् पॆरिय अरुट्सोतिप्
  पेऱ्ऱै उरिमैप् पेऱाकप् पॆऱ्ऱेऩ् पॆरिय पॆरुमाऩ्निऩ्
  पॆरुमै इतुवेल् इतऩ् इयलै यारे तुणिन्दु पेसुवरे.
 • 10. पुरैसेर् विऩैयुम् कॊटुमायैप् पुणर्प्पुम् इरुळुम् मऱैप्पिऩॊटु
  पुकलुम् पिऱवाम् तटैकळॆलाम् पोक्कि ञाऩप् पॊरुळ्विळङ्कुम्
  वरैसेर्त् तरुळिस् सित्तियॆलाम् वऴङ्किस् साका वरङ्कॊटुत्तु
  वलिन्दॆऩ् उळत्तिल् अमर्न्दुयिरिल् कलन्दु मकिऴ्न्दु वाऴ्किऩ्ऱाय्
  परैसेर् वॆळियिल् पतियाय्अप् पाल्मेल् वॆळियिल् विळङ्कुसित्त
  पतिये सिऱियेऩ् पाटलुक्कुप् परिसु विरैन्दे पालित्त
  अरैसे अमुतम् ऎऩक्कळित्त अम्मे उण्मै अऱिवळित्त
  अप्पा पॆरिय अरुट्सोति अप्पा वाऴि निऩ्अरुळे.

  • 318. निलैयिऩ् - पि. इरा. पतिप्पु.
  • 319. वाऩाय् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु, पि. इरा., स. मु. क.

இறை இன்பக் குழைவு // இறை இன்பக் குழைவு