திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thoozik kurimai kiLaththal
tōḻik kurimai kiḷattal
atimaip peeRu
aṭimaip pēṟu
Sixth Thirumurai

082. arutperunjsoothi ataivu
aruṭperuñsōti aṭaivu

  kattaLaik kaliththuRai
  thirussiRRampalam
 • 1. arutperunj soothien aaruyi rilkalan- thaatukinRa
  arutperunj soothien anpiR kalanthaRi vaayviLangkum
  arutperunj soothiththeL Laaramu thaakiuL aNNikkinRa
  arutperunj soothin-in aasaion ReeennuL aarkinRathee.
 • 2. aarkinRa theLLamu thinsuvai enen RaRaivananthoo
  saarkinRa siRRam palapperunj siirinais saaRRuthoRum
  seerkinRa n-aavutan uLLamum aaviyum thiththiththalee
  n-eerkinRa thaalen arutperunj soothi n-iRainthuLaththee.
 • 3. uLaththee perungkaLip puRRati yeenmika uNNukinReen
  vaLaththee arutperunj soothiyi naaloLi vaaynthenathu
  kuLaththee n-iRainthaNai yungkatan- thoongkik kulavupari
  maLaththee mikunthu vayangkum amutham manamakiznthee.
 • 4. manamakizn- theenmana maayaiyai n-iikkinan maan-ilaththee
  sinamotum kaamamum thiirntheen elaamvalla siththumpeRReen
  inamikum suththasan maarkkap perun-eRi eythin-inReen
  kanamikum manRil arutperunj soothiyaik kaNtukoNtee.
 • 5. kaNteen arutperunj soothiyaik kaNkaLil kaNtukaLi
  koNteen sivaananthak kuuththaatik koNtik kuvalayaththee
  thoNtee thiruam palanthanak kaakkis sukaamutham
  uNteen uyirthazaith thoongkukin ReenuL uvappuRavee.
 • 6. uRavee enathin nuyireeen uLLaththil uRRinikkum
  n-aRavee arutperunj soothiman Roongku n-ataththarasee
  iRaveen enaththuNi veythitas seythanai ennaiini
  maRaveel atissiRi yeenoru poothu maRakkinumee.
 • 7. maRappeen aleenunnai oorkaNa meenum maRakkilanRee
  iRappeen ithusath thiyamsath thiyamsath thiyamisaiththeen
  piRappee thavirththenai aatkoN tamutham perithaLiththa
  siRappee arutperunj soothiman Roongku sezunjsutaree.
 • 8. sutaree arutperunj soothiya neepeN sukaththaimikka
  vitaree eninum vituvaren- thaayn-inai vittayalon
  Ratareen araikkaNa mumpirin- thaaRRalan aaNaikaNtaay
  itaree thavirththenak kellaa n-alamuming kiinthavanee.
 • 9. thavan-eeya mumsuththa sanmaarkka n-eeyamum saththiyamaam
  sivan-eeya mumthanthen uLLam theLiyath theLiththanaiyee
  n-avan-eeya manRil arutperunj soothiyai n-aatin-inRa
  ivanee avanenak koLvaarun anpar irun-ilaththee.
 • 10. n-ilaththee puzuththa puzuvum aleenpun n-ilaththizintha
  malaththee puzuththa puzuanai yeenaiav vaanthuthikkum
  kulaththee thalaimai kotuththen uLaththil kulavukinRaay
  thalaththee arutperunj soothiap paaen thayaan-ithiyee.
 • 11. n-ithiyee ennuLLa n-iRaivee pothuvil n-iRainthasiva
  pathiyee arutperunj soothiya neeam palamviLangkum
  kathiyee enkaNNum karuththum kaLikkak kalanthukoNta
  mathiyee amutha mazaiyeen-in peeraruL vaaziyavee.
 • 12. vaazien Reeenai maalayan aathiyar vantharutpeer
  aazien Reethuthith theeththap purinthanai aRputhamn-ii
  tuuzian ReeenRum saakaa varamum uvanthaLiththaay
  vaaziman Roongkum arutperunj soothin-in mannaruLee.
 • 13. manniya n-inaru Laaramu thamthanthu vaazviththun-aan
  unniya unniya ellaam uthavien uLLaththilee
  thanniyal aakik kalanthith tharuNam thayavuseythaay
  thunniya n-innaruL vaazka arutperunj soothiyanee.

அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு // அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு

No audios found!