திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആനന്താനുപവം
āṉantāṉupavam
അന്തോ പത്തു
antō pattu
Sixth Thirumurai

070. ചിവപുണ്‍ണിയപ് പേറു
sivapuṇṇiyap pēṟu

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മാലിലേ മയങ്കി മണ്‍ണിലേ അനിത്ത
  വാഴ്വിലേ വരവിലേ മലഞ്ചാര്‍
  തോലിലേ ആചൈ വൈത്തുവീണ്‍ പൊഴുതു
  തൊലൈക്കിന്‍റാര്‍ തൊലൈക്കനാന്‍ ഉനതു
  കാലിലേ ആചൈ വൈത്തനന്‍ നീയും
  കനവിനും നനവിനും എനൈനിന്‍
  പാലിലേ വൈത്തായ് എനക്കിതു പോതും
  പണ്‍ണിയ തവംപലിത് തതുവേ.
 • 2. മതത്തിലേ ചമയ വഴക്കിലേ മായൈ
  മരുട്ടിലേ ഇരുട്ടിലേ മറവാക്
  കതത്തിലേ മനത്തൈ വൈത്തുവീണ്‍ പൊഴുതു
  കഴിക്കിന്‍റാര്‍ കഴിക്കനാന്‍ ഉന്‍പൂം
  പതത്തിലേ മനത്തൈ വൈത്തനന്‍ നീയും
  പരിന്തെനൈ അഴിവിലാ നല്‍ല
  പതത്തിലേ വൈത്തായ് എനക്കിതു പോതും
  പണ്‍ണിയ തവംപലിത് തതുവേ.
 • 3. കുലത്തിലേ ചമയക് കുഴിയിലേ നരകക്
  കുഴിയിലേ കുമൈന്തുവീണ്‍ പൊഴുതു
  നിലത്തിലേ പോക്കി മയങ്കിഏ മാന്തു
  നിറ്കിന്‍റാര്‍ നിറ്കനാന്‍ ഉവന്തു
  വലത്തിലേ നിനതു വചത്തിലേ നിന്‍റേന്‍
  മകിഴ്ന്തുനീ എന്‍ഉളം എനുംഅം
  പലത്തിലേ നിന്‍റായ് എനക്കിതു പോതും
  പണ്‍ണിയ തവംപലിത് തതുവേ.
 • 4. കൂടവും പിന്‍നേ പിരിയവും ചാര്‍ന്ത
  കൊഴുനരും മകളിരും നാണ
  നീടഎന്‍ ഉളത്തേ കലന്തുകൊണ്‍ ടെന്‍റും
  നീങ്കിടാ തിരുന്തുനീ എന്‍നോ
  ടാടവും എല്‍ലാം വല്‍ലചിത് തിയൈപ്പെറ്
  ററിവുരു വാകിനാന്‍ ഉനൈയേ
  പാടവും പെറ്റേന്‍ എനക്കിതു പോതും
  പണ്‍ണിയ തവംപലിത് തതുവേ.
 • 5. ഉയത്തിടം അറിയാ തിറന്തവര്‍ തമൈഇവ്
  വുലകിലേ ഉയിര്‍പെറ്റു മീട്ടും
  നയത്തൊടു വരുവിത് തിടുംഒരു ഞാന
  നാട്ടമും കറ്പകോ ടിയിനും
  വയത്തൊടു ചാകാ വരമുംഎന്‍ തനക്കേ
  വഴങ്കിടപ് പെറ്റനന്‍ മരണ
  പയത്തൈവിട് ടൊഴിത്തേന്‍ എനക്കിതു പോതും
  പണ്‍ണിയ തവംപലിത് തതുവേ.
 • 6. നാടല്‍ചെയ് കിന്‍റേന്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  നാതനൈ എന്‍ഉളേ കണ്‍ടു
  കൂടല്‍ചെയ് കിന്‍റേന്‍ എണ്‍ണിയ എല്‍ലാം
  കൂടിടക് കുലവിഇന്‍ പുരുവായ്
  ആടല്‍ചെയ് കിന്‍റേന്‍ ചിത്തെലാം വല്‍ലാന്‍
  അംപലം തന്‍നൈയേ കുറിത്തുപ്
  പാടല്‍ചെയ് കിന്‍റേന്‍ എനക്കിതു പോതും
  പണ്‍ണിയ തവംപലിത് തതുവേ.
 • 7. തുതിപെറും അയനോ ടരിഅരന്‍ മുതലോര്‍
  ചൂഴ്ന്തുചൂഴ്ന്‍ തിളൈത്തൊരു തങ്കള്‍
  വിതിയൈനൊന്‍ തിന്‍നും വിഴിത്തിരുക് കിന്‍റാര്‍
  വിഴിത്തിരുന്‍ തിടവുംനോ വാമേ
  മതിയിലേന്‍ അരുളാല്‍ ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്ക
  മന്‍റിലേ വയങ്കിയ തലൈമൈപ്
  പതിപതം പെറ്റേന്‍ എനക്കിതു പോതും
  പണ്‍ണിയ തവംപലിത് തതുവേ.
 • 8. പുരിചൈവാന്‍ ഉലകില്‍ പൂവുല കെല്‍ലാം
  പുണ്‍ണിയ ഉലകമായ്പ് പൊലിന്തേ
  കരിചെലാം തവിര്‍ന്തു കളിപ്പെലാം അടൈന്തു
  കരുത്തൊടു വാഴവും കരുത്തില്‍
  തുരിചെലാം തവിര്‍ക്കും ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കം
  തുലങ്കവും തിരുവരുട് ചോതിപ്
  പരിചെലാം പെറ്റേന്‍ എനക്കിതു പോതും
  പണ്‍ണിയ തവംപലിത് തതുവേ.
 • 9. വേതമേ വിളങ്ക മെയ്ംമൈയേ വയങ്ക
  വെംമൈയേ നീങ്കിട വിമല
  വാതമേ വഴങ്ക വാനമേ മുഴങ്ക
  വൈയമേ ഉയ്യഓര്‍ പരമ
  നാതമേ തൊനിക്ക ഞാനമേ വടിവായ്
  നന്‍മണി മന്‍റിലേ നടിക്കും
  പാതമേ പിടിത്തേന്‍ എനക്കിതു പോതും
  പണ്‍ണിയ തവംപലിത് തതുവേ.
 • 10. കട്ടമും കഴന്‍റേന്‍ കവലൈവിട് ടൊഴിത്തേന്‍
  കലക്കമും തീര്‍ന്തനന്‍ പിറവിച്
  ചട്ടമും കിഴിത്തേന്‍ തൂക്കമും തുറന്തേന്‍
  ചാവൈയും നോവൈയും തവിര്‍ന്തേന്‍
  ചിട്ടമും അടൈന്തേന്‍ ചിറ്ചപൈ ഉടൈയാന്‍
  ചെല്‍വമെയ്പ് പിള്‍ളൈഎന്‍ റൊരുപേര്‍പ്
  പട്ടമും തരിത്തേന്‍ എനക്കിതു പോതും
  പണ്‍ണിയ തവംപലിത് തതുവേ.

சிவபுண்ணியப் பேறு // சிவபுண்ணியப் பேறு

No audios found!