திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆனந்தானுபவம்
āṉantāṉupavam
அந்தோ பத்து
antō pattu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

070. சிவபுண்ணியப் பேறு
sivapuṇṇiyap pēṟu

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. மாலிலே மயங்கி மண்ணிலே அநித்த
  வாழ்விலே வரவிலே மலஞ்சார்
  தோலிலே ஆசை வைத்துவீண் பொழுது
  தொலைக்கின்றார் தொலைக்கநான் உனது
  காலிலே ஆசை வைத்தனன் நீயும்
  கனவினும் நனவினும் எனைநின்
  பாலிலே வைத்தாய் எனக்கிது போதும்
  பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.
 • 2. மதத்திலே சமய வழக்கிலே மாயை
  மருட்டிலே இருட்டிலே மறவாக்
  கதத்திலே மனத்தை வைத்துவீண் பொழுது
  கழிக்கின்றார் கழிக்கநான் உன்பூம்
  பதத்திலே மனத்தை வைத்தனன் நீயும்
  பரிந்தெனை அழிவிலா நல்ல
  பதத்திலே வைத்தாய் எனக்கிது போதும்
  பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.
 • 3. குலத்திலே சமயக் குழியிலே நரகக்
  குழியிலே குமைந்துவீண் பொழுது
  நிலத்திலே போக்கி மயங்கிஏ மாந்து
  நிற்கின்றார் நிற்கநான் உவந்து
  வலத்திலே நினது வசத்திலே நின்றேன்
  மகிழ்ந்துநீ என்உளம் எனும்அம்
  பலத்திலே நின்றாய் எனக்கிது போதும்
  பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.
 • 4. கூடவும் பின்னே பிரியவும் சார்ந்த
  கொழுநரும் மகளிரும் நாண
  நீடஎன் உளத்தே கலந்துகொண் டென்றும்
  நீங்கிடா திருந்துநீ என்னோ
  டாடவும் எல்லாம் வல்லசித் தியைப்பெற்
  றறிவுரு வாகிநான் உனையே
  பாடவும் பெற்றேன் எனக்கிது போதும்
  பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.
 • 5. உயத்திடம் அறியா திறந்தவர் தமைஇவ்
  வுலகிலே உயிர்பெற்று மீட்டும்
  நயத்தொடு வருவித் திடும்ஒரு ஞான
  நாட்டமும் கற்பகோ டியினும்
  வயத்தொடு சாகா வரமும்என் தனக்கே
  வழங்கிடப் பெற்றனன் மரண
  பயத்தைவிட் டொழித்தேன் எனக்கிது போதும்
  பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.
 • 6. நாடல்செய் கின்றேன் அருட்பெருஞ் சோதி
  நாதனை என்உளே கண்டு
  கூடல்செய் கின்றேன் எண்ணிய எல்லாம்
  கூடிடக் குலவிஇன் புருவாய்
  ஆடல்செய் கின்றேன் சித்தெலாம் வல்லான்
  அம்பலம் தன்னையே குறித்துப்
  பாடல்செய் கின்றேன் எனக்கிது போதும்
  பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.
 • 7. துதிபெறும் அயனோ டரிஅரன் முதலோர்
  சூழ்ந்துசூழ்ந் திளைத்தொரு தங்கள்
  விதியைநொந் தின்னும் விழித்திருக் கின்றார்
  விழித்திருந் திடவும்நோ வாமே
  மதியிலேன் அருளால் சுத்தசன் மார்க்க
  மன்றிலே வயங்கிய தலைமைப்
  பதிபதம் பெற்றேன் எனக்கிது போதும்
  பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.
 • 8. புரிசைவான் உலகில் பூவுல கெல்லாம்
  புண்ணிய உலகமாய்ப் பொலிந்தே
  கரிசெலாம் தவிர்ந்து களிப்பெலாம் அடைந்து
  கருத்தொடு வாழவும் கருத்தில்
  துரிசெலாம் தவிர்க்கும் சுத்தசன் மார்க்கம்
  துலங்கவும் திருவருட் சோதிப்
  பரிசெலாம் பெற்றேன் எனக்கிது போதும்
  பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.
 • 9. வேதமே விளங்க மெய்ம்மையே வயங்க
  வெம்மையே நீங்கிட விமல
  வாதமே வழங்க வானமே முழங்க
  வையமே உய்யஓர் பரம
  நாதமே தொனிக்க ஞானமே வடிவாய்
  நன்மணி மன்றிலே நடிக்கும்
  பாதமே பிடித்தேன் எனக்கிது போதும்
  பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.
 • 10. கட்டமும் கழன்றேன் கவலைவிட் டொழித்தேன்
  கலக்கமும் தீர்ந்தனன் பிறவிச்
  சட்டமும் கிழித்தேன் தூக்கமும் துறந்தேன்
  சாவையும் நோவையும் தவிர்ந்தேன்
  சிட்டமும் அடைந்தேன் சிற்சபை உடையான்
  செல்வமெய்ப் பிள்ளைஎன் றொருபேர்ப்
  பட்டமும் தரித்தேன் எனக்கிது போதும்
  பண்ணிய தவம்பலித் ததுவே.

சிவபுண்ணியப் பேறு // சிவபுண்ணியப் பேறு

No audios found!