திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
paamaalai eeRRal
pāmālai ēṟṟal
uRRa thuraiththal
uṟṟa turaittal
Sixth Thirumurai

089. thiruvarut kotai
tiruvaruṭ koṭai

  kossakak kalippaa
  thirussiRRampalam
 • 1. siruttimuthal ainthoziln-aan seyyaenak karuLpurinthaay
  poruttikazn-in perungkaruNaip punithaamu thuvanthaLiththaay
  theruttikazn-in atiyavartham thirussapaiyin n-atuiruththith
  theruttienai vaLarkkinRaay siRsapaiyil n-atikkinRaay.
 • 2. pataiththalmuthal ainthozilsey paNienakkee paNiththittaay
  utaiththanippee rarutsoothi oongkiyatheL LamuthaLiththaay
  kotaiththanippoo kangkotuththaay n-inatiyar kuzun-atuvee
  thitaththamarththi vaLarkkinRaay siRsapaiyil n-atikkinRaay.
 • 3. ayanmuthaloor aivarseyum thozilenakkee aLiththittaay
  uyarvuRupee rarutsoothith thiruvamutham uvanthaLiththaay
  mayarvaRun-in atiyavartham sapain-atuvee vaiththaruLis
  seyamuRavee vaLarkkinRaay siRsapaiyil n-atikkinRaay.
 • 4. aivarseyum thozilenakkee aLiththaayn-in aruLamuthen
  kaivarassey thuNNuviththaay kangkaNamen karaththaNinthaay
  saivarenum n-innatiyaar sapain-atuvee vaiththaruLith
  theyvamenRu vaLarkkinRaay siRsapaiyil n-atikkinRaay.
 • 5. muththoziloo ainthozilum munnimakizn- thenakkaLiththaay
  puththamutham uNNuviththoor ponnaNien karaththaNinthaay
  siththarenum n-innatiyaar thirussapaiyil n-atuiruththis
  siththuruvin vaLarkkinRaay siRsapaiyil n-atikkinRaay.
 • 6. ainthoziln-aan seyappaNiththaay aruLamutham uNavaLiththaay
  venthozilthiirn- thoongkiyan-in meyyatiyaar sapain-atuvee
  enthaiunaip paatimakizn- thinpuRavee vaiththaruLis
  senthamizin vaLarkkinRaay siRsapaiyil n-atikkinRaay.
 • 7. n-aanmukann-aa raNanmuthalaam aivarthozil n-ayanthaLiththaay
  meenmaipeRum arutsoothith thiruvamuthum viyanthaLiththaay
  paanmaiyuRu n-innatiyaar sapain-atuvee pathiththaruLith
  theenmaiyotu vaLarkkinRaay siRsapaiyil n-atikkinRaay.
 • 8. n-aayenavee thirintheenai valinthazaiththu n-aanmukanmaal
  thuuyaperun- theevarseyum thozilpuriyen RamuthaLiththaay
  n-aayakan-in natiyarsapai n-atuvirukka vaiththaruLis
  seeyenavee vaLarkkinRaay siRsapaiyil n-atikkinRaay.
 • 9. pulvazangku puzuathanil siRiyeenaip puNarntharuLis
  solvazangku thozilainthum thuNinthukotuth thamuthaLiththaay
  kalvipeRu n-innatiyar kazakan-atu vaiththennais
  selvamotu vaLarkkinRaay siRsapaiyil n-atikkinRaay.
 • 10. therumanaithoo Ralaintheenai alaiyaamee seerththaruLi
  aruLoLiyaal ainthozilum seyappaNiththee amuthaLiththu
  maruviyan-in meyyatiyaar sapain-atuvee vaiththaziyaath
  thiruvaLiththu vaLarkkinRaay siRsapaiyil n-atikkinRaay.

திருவருட் கொடை // திருவருட் கொடை

No audios found!