திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
uRRa thuraiththal
uṟṟa turaittal
inpaththiRan
iṉpattiṟaṉ
Sixth Thirumurai

091. anupava siththi
aṉupava sitti

  kattaLaik kaliththuRai
  thirussiRRampalam
 • 1. appaa enakkeyppil vaippaay irukkinRa aaramuthee
  ippaaril enthannai n-iiyee varuvith thisaivutanee
  thappaatha thanthiram manthiram yaavaiyum thanthulakil
  veppaa nathuthavirth thainthozil seyya vithiththanaiyee.
 • 2. vithiththanai ennain-in thanmaka naaka vithiththuLaththee
  pathiththanai ennut pathinthanai siRRam palan-atamum
  uthiththoLir ponnam palan-ata mumorung keeenakkee
  kathiththazi yaamaiyum inpamum kaivarak kaattinaiyee.
 • 3. kaattinai njaana amuthaLith thaayn-aR kanakasapai
  aattinai enpakkam aakkinai meypporuL anRuvanthu
  n-iittinai enRum aziyaa varanthanthu n-insapaiyil
  kuuttinai n-aanmunam seythavam yaathathu kuuRukavee.
 • 4. kuuRukan- thaaysiva kaamak kotiyaik kotiyilveLLai
  eeRukan- thaayennai iinRukan- thaaymey ilangkuthiru
  n-iiRukan- thaayula kellaam thazaikka n-imirsataimeel
  aaRukan- thaaymanRil aattukan- thaayennai aaNtavanee.
 • 5. aaNtava neethiru ampalath theearu LaaliyaRRum
  thaaNtava neeenaith thanthava neemuRRun- thanthavanee
  n-iiNtava neeuyirk kellaam pothuvinil n-inRavanee
  veeNta aneeka varangkotuth thaatkoNta meelavanee.
 • 6. meelava neethiru ampalath thaatal viLakkummalark
  kaalava neekanal kaiyava neen-uthaR kaNNavanee
  maalavan eeththum sivakaama sunthara valliyaioor
  paalava neeenaip paalakan aakkiya paNpinanee.
 • 7. vaattamel laanthavirn- theenarut peeroLi vaaykkappeRReen
  kuuttamel laampukaz ampala vaaNaraik kuutappeRReen
  theettamel laamvalla siththipeR Reenis sekathalaththee
  aattamel laamviLai yaatukin Reenenak kaarsariyee.
 • 8. n-aanseytha puNNiyam yaarsey thanarintha n-aanilaththee
  vaanseytha theevarum kaaNaatha kaatsi makiznthukaNteen
  uunseytha meyyum uyirum uNarvum oLimayamaak
  koonseya veepeRRuk koNteenuN teenarut koonamuthee.
 • 9. enaiyaan mathiththup pukalkinRa thanRiq thenthaipiraan
  thanaiyaan mathiththingkup peRRan-al vaazvathu saaRRukinReen
  vinaiyaan melintha melivaiel laamvirain- theethavirththuth
  thanaiyaan puNarnthitas saakaa varaththaiyum thanthananee.
 • 10. siRRam palaththaith therinthukoN teenem sivanaruLaal
  kuRRam palavum thavirnthun-in ReeneN kuNakkunRilee
  veRRampal seythavar ellaam virainthu virainthuvanthee
  n-aRRam palamtharu vaayenkin Raarintha n-aanilaththee.
 • 11. onRukaN teenthiru ampalath theeoLi oongkukinRa
  n-anRukaN teenula kellaam thazaikka n-atampurithal
  inRukaN teenenRum saakaa varaththai enakkaruLa
  manRukaN taarkkintha vaazvuLa thenRu makiznthananee.

அனுபவ சித்தி // அனுபவ சித்தி

No audios found!