திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
உற்ற துரைத்தல்
uṟṟa turaittal
இன்பத்திறன்
iṉpattiṟaṉ
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

091. அனுபவ சித்தி
aṉupava sitti

No audios found!