திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
aaRRa maattaamai
āṟṟa māṭṭāmai
thiru unthiyaar
tiru untiyār
Sixth Thirumurai

063. thiruppaLLi ezussi
tiruppaḷḷi eḻuchsi

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. pozuthu vitinthathen uLLamen kamalam
  puuththathu ponnoLi pongkiya thengkum
  thozuthun-iR kinRanan seypaNi ellaam
  solluthal veeNtumen vallasaR kuruvee
  muzuthumaa naanena aakama veetha
  muRaikaLe laammozi kinRamun navanee
  ezuthuthal ariyasiir arutperunj soothi
  enthanthai yeepaLLi ezuntharuL vaayee.
 • 2. thuRkuNa maayaipooyth tholainthathu njaanam
  thoonRitap ponnoLi thooRRiya kathirthaan
  siRkuNa varaimisai uthayanjsey thathumaa
  siththikaL atippaNi seythitas suuzntha
  n-aRkuNas sanmaarkka sangkaththaar ellaam
  n-aNNinar thooththiram paNNin-iR kinRaar
  eRkuNa vaLiththaen arutperunj soothi
  ennammai yeepaLLi ezuntharuL vaayee.
 • 3. n-ilantheLin- thathukaNa mazungkina suvaNa
  n-iitoLi thoonRiRRuk kootolik kinRa
  alarnthathu thaamarai aaNava iruLpooy
  azinthathu kazinthathu maayaimaal iravu
  pularnthathu thoNtaroo taNtarum kuutip
  pooRRiyoo sivasiva pooRRien kinRaar
  ilangkuru vaLiththaen arutperunj soothi
  enkuru veepaLLi ezuntharu Laayee.
 • 4. kallaaya manangkaLum karaiyappon noLithaan
  kaNtathu kangkulum viNtathu thoNtar
  pallaarum eythinar paatin-in Raatip
  paravukin Raaranpu viravukin Raaraay
  n-allaarmeynj njaanikaL yookikaL piRarum
  n-aNNinar suuznthanar puNNiya n-ithiyee
  ellaanjsey vallaen arutperunj soothi
  entheyva meepaLLi ezuntharuL vaayee.
 • 5. punmaalai iravelaam pularnthathu njaanap
  poruppinmeel poRkathir polinthathu pulavoor
  sonmaalai thotuththanar thuthiththun-iR kinRaar
  suththasan maarkkasang kaththavar ellaam
  manmaalai maalaiyaa vanthusuuz kinRaar
  vaanavar n-erungkinar vaazien kinRaar
  enmaalai aNinthaen arutperunj soothi
  enpathi yeepaLLi ezuntharuL vaayee.
 • 6. orumaiyin ulakelaam oongkuka enavee
  uuthina sinnangkaL uuthina sangkam
  perumaikoL samarasa suththasan maarkkap
  perumpukaz peesinar periyavar suuznthaar
  arumaiyum eLimaiyum aakian Raaki
  ampalath theesiththi aatalsey pathiyee
  irumaiyum aLiththaen arutperunj soothi
  enara seepaLLi ezuntharuL vaayee.
 • 7. sinaippaLLith thaamangkaL koNarnthanar atiyaar
  sivasiva pooRRien RuvakaikoL kinRaar
  n-inaippaLLi uNNaththeL Laaramu thaLikkum
  n-eeramin- n-eeramen Raariyar pukanRaar
  munaippaLLi payiRRaathen thanaikkalvi payiRRi
  muzuthuNar viththutal pazuthelaam thavirththee
  enaippaLLi ezuppiya arutperunj soothi
  ennappa neepaLLi ezuntharuL vaayee.
 • 8. mathampitith thavarellaam vaayppitip puNtu
  vanthun-iR kinRanar vaaythiRap pippaan
  kathampitith thavarellaam katumpiNi yaalee
  kalangkinar suuznthanar ulampuRu kinRaar
  pathampitith thavarellaam ampalap paattee
  paatinar aatinar paravin-iR kinRaar
  ithampitith thenaiyaaNta arutperunj soothi
  enayya neepaLLi ezuntharuL vaayee.
 • 9. maruLotu maayaipooyth tholainthathu mathangkaL
  vaaymuutik koNtana malarnthathu kamalam
  aruLoLi viLangkiya thoruthirus sapaiyum
  alangkarik kinRanar thulangkiviiR Rirukkath
  theruLotu poruLummeen meelenak kaLiththus
  siththelaanj seythitath thiruvaruL purinthee
  iruLaRuth thenaiyaaNta arutperunj soothi
  envaLLa leepaLLi ezuntharuL vaayee.
 • 10. alangkarik kinRoomoor thirussapai athilee
  amarntharut soothikoN tatissiRi yoomai
  valampeRum iRavaatha vaazvilvaith thitavee
  vaazththukin Roommunnar vaNangkin-iR kinRoom
  vilangkiya thiruLelaam vitinthathu pozuthu
  virainthemak karuLuthal veeNtumith tharuNam
  ilangkun-al tharuNamem arutperunj soothi
  emthanthai yeepaLLi ezuntharuL vaayee.

திருப்பள்ளி எழுச்சி // திருப்பள்ளி எழுச்சி

No audios found!