திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருப்பள்ளி எழுச்சி
tiruppaḷḷi eḻuchsi
அடைக்கலம் புகுதல்
aṭaikkalam pukutal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

064. திரு உந்தியார்
tiru untiyār