திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अऱ्पुतम् अऱ्पुतमे
aṟputam aṟputamē
अक्कस्सि
akkachsi
Sixth Thirumurai

128. आणिप्पॊऩ्ऩम्पलक् काट्सि
āṇippoṉṉampalak kāṭsi

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. आणिप्पॊऩ् ऩम्पलत् तेकण्ट काट्सिकळ्
  अऱ्पुतक् काट्सिय टि - अम्मा
  अऱ्पुतक् काट्सिय टि.
 • कण्णिकळ्
 • 2. जोति मलैऒऩ्ऱु तोऩ्ऱिऱ् ऱतिल्ऒरु
  वीतिउण् टास्सुत टि - अम्मा
  वीतिउण् टास्सुत टि. आणि
 • 3. वीतियिल् सॆऩ्ऱेऩ्अव् वीति नटुऒरु
  मेटै इरुन्दत टि - अम्मा
  मेटै इरुन्दत टि. आणि
 • 4. मेटैमेल् एऱिऩेऩ् मेटैमेल् अङ्कॊरु
  कूटम् इरुन्दत टि - अम्मा
  कूटम् इरुन्दत टि. आणि
 • 5. कूटत्तै नाटअक् कूटमेल् एऴ्निलै
  माटम् इरुन्दत टि - अम्मा
  माटम् इरुन्दत टि. आणि
 • 6. एऴ्निलैक् कुळ्ळुम् इरुन्द अतिसयम्
  ऎऩ्ऩॆऩ्ऱु सॊल्वऩ टि - अम्मा
  ऎऩ्ऩॆऩ्ऱु सॊल्वऩ टि. आणि
 • 7. ओर्निलै तऩ्ऩिल् ऒळिर्मुत्तु वॆण्मणि
  सीर्नीलम् आस्सुत टि - अम्मा
  सीर्नीलम् आस्सुत टि. आणि
 • 8. पारोर् निलैयिल् करुनीलम् सॆय्य
  पवळम तास्सुत टि - अम्मा
  पवळम तास्सुत टि. आणि
 • 9. मऱ्ऱोर् निलैयिल् मरकतप् पस्सैसॆम्
  माणिक्कम् आस्सुत टि - अम्मा
  माणिक्कम् आस्सुत टि. आणि
 • 10. पिऩ्ऩोर् निलैयिल् पॆरुमुत्तु वस्सिरप्
  पेर्मणि आस्सुत टि - अम्मा
  पेर्मणि आस्सुत टि. आणि
 • 11. वेऱोर् निलैयिल् मिकुम्पव ळत्तिरळ्
  वॆण्मणि आस्सुत टि - अम्मा
  वॆण्मणि आस्सुत टि. आणि
 • 12. पुकलोर् निलैयिल् पॊरुन्दिय पऩ्मणि
  पॊऩ्मणि आस्सुत टि - अम्मा
  पॊऩ्मणि आस्सुत टि. आणि
 • 13. पतियोर् निलैयिल् पकर्मणि ऎल्लाम्
  पटिकम तास्सुत टि - अम्मा
  पटिकम तास्सुत टि. आणि
 • 14. एऴ्निलै मेले इरुन्दतोर् तम्पम्
  इसैन्दपॊऱ् ऱम्पम टि - अम्मा
  इसैन्दपॊऱ् ऱम्पम टि. आणि
 • 15. पॊऱ्ऱम्पम् कण्टेऱुम् पोतुनाऩ् कण्ट
  पुतुमैऎऩ् सॊल्वऩ टि - अम्मा
  पुतुमैऎऩ् सॊल्वऩ टि. आणि
 • 16. एऱुम्पो तङ्के ऎतिर्न्द वकैसॊल
  ऎऩ्ऩळ वल्लव टि - अम्मा
  ऎऩ्ऩळ वल्लव टि. आणि
 • 17. आङ्काङ्के सत्तिकळ् आयिरम् आयिरम्
  आकवन् तार्कळ टि - अम्मा
  आकवन् तार्कळ टि. आणि
 • 18. वन्दु मयक्क मयङ्कामल् नाऩ्अरुळ्
  वल्लपम् पॆऱ्ऱऩ टि - अम्मा
  वल्लपम् पॆऱ्ऱऩ टि. आणि
 • 19. वल्लपत् ताल्अन्द मातम्पत् तेऱि
  मणिमुटि कण्टेऩ टि - अम्मा
  मणिमुटि कण्टेऩ टि. आणि
 • 20. मणिमुटि मेलोर् कॊटुमुटि निऩ्ऱतु
  मऱ्ऱतु कण्टेऩ टि - अम्मा
  मऱ्ऱतु कण्टेऩ टि. आणि
 • 21. कॊटुमुटि मेल्आयि रत्तॆट्टु माऱ्ऱुप्पॊऱ्
  कोयिल् इरुन्दत टि - अम्मा
  कोयिल् इरुन्दत टि. आणि
 • 22. कोयिलैक् कण्टङ्के कोपुर वायिलिल्
  कूसातु सॆऩ्ऱऩ टि - अम्मा
  कूसातु सॆऩ्ऱऩ टि. आणि
 • 23. कोपुर वायिलुळ् सत्तिकळ् सत्तर्कळ्
  कोटिपल् कोटिय टि - अम्मा
  कोटिपल् कोटिय टि. आणि
 • 24. आङ्कवर् वण्णम्वॆळ् वण्णम्सॆव् वण्णमुऩ्
  ऐवण्णम् आकुम टि - अम्मा
  ऐवण्णम् आकुम टि. आणि
 • 25. अङ्कव रॆल्लाम्इङ् कार्इवर् ऎऩ्ऩवुम्
  अप्पाले सॆऩ्ऱऩ टि - अम्मा
  अप्पाले सॆऩ्ऱऩ टि. आणि
 • 26. अप्पाले सॆऩ्ऱेऩ्अङ् कोर्तिरु वायिलिल्
  ऐवर् इरुन्दार टि - अम्मा
  ऐवर् इरुन्दार टि. आणि
 • 27. मऱ्ऱवर् निऩ्ऱु वऴिकाट्ट मेलोर्
  मणिवायिल् उऱ्ऱेऩ टि - अम्मा
  मणिवायिल् उऱ्ऱेऩ टि. आणि
 • 28. ऎण्णुम्अव् वायिलिल् पॆण्णो टाणाक
  इरुवर् इरुन्दार टि - अम्मा
  इरुवर् इरुन्दार टि. आणि
 • 29. अङ्कवर् काट्ट अणुक्कत् तिरुवायिल्
  अऩ्पॊटु कण्टेऩ टि - अम्मा
  अऩ्पॊटु कण्टेऩ टि. आणि
 • 30. अत्तिरु वायिलिल् आऩन्द वल्लिऎऩ्
  अम्मै इरुन्दाळ टि - अम्मा
  अम्मै इरुन्दाळ टि. आणि
 • 31. अम्मैयैक् कण्टेऩ् अवळरुळ् कॊण्टेऩ्
  अमुतमुम् उण्टेऩ टि - अम्मा
  अमुतमुम् उण्टेऩ टि. आणि
 • 32. ताङ्कुम् अवळरु ळाले नटराजर्
  सन्निति कण्टेऩ टि - अम्मा
  सन्निति कण्टेऩ टि. आणि
 • 33. सन्निति यिल्सॆऩ्ऱु नाऩ्पॆऱ्ऱ पेऱतु
  सामि अऱिवार टि - अम्मा
  सामि अऱिवार टि.
 • 34. आणिप्पॊऩ् ऩम्पलत् तेकण्ट काट्सिकळ्
  अऱ्पुतक् काट्सिय टि - अम्मा
  अऱ्पुतक् काट्सिय टि.

ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி // ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி