திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
«üÒ¾õ «üÒ¾§Á
aṟputam aṟputamē
«ì¸îº¢
akkachsi
Sixth Thirumurai

128. ¬½¢ô¦À¡ýÉõÀÄì ¸¡ðº¢
āṇippoṉṉampalak kāṭsi

  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
  ÀøÄÅ¢
 • 1. ¬½¢ô¦À¡ý ÉõÀÄò §¾¸ñ¼ ¸¡ðº¢¸û
  «üÒ¾ì ¸¡ðº¢Â Ê - «õÁ¡
  «üÒ¾ì ¸¡ðº¢Â Ê.
 • ¸ñ½¢¸û
 • 2. §ƒ¡¾¢ Á¨Ä´ýÚ §¾¡ýÈ¢ü Ⱦ¢ø´Õ
  Å£¾¢¯ñ ¼¡î; Ê - «õÁ¡
  Å£¾¢¯ñ ¼¡î; Ê. ¬½¢
 • 3. Å£¾¢Â¢ø ¦ºý§Èý«ù Å£¾¢ ¿Î´Õ
  §Á¨¼ þÕó¾¾ Ê - «õÁ¡
  §Á¨¼ þÕó¾¾ Ê. ¬½¢
 • 4. §Á¨¼§Áø ²È¢§Éý §Á¨¼§Áø «í¦¸¡Õ
  ܼõ þÕó¾¾ Ê - «õÁ¡
  ܼõ þÕó¾¾ Ê. ¬½¢
 • 5. ܼò¨¾ ¿¡¼«ì ܼ§Áø ²ú¿¢¨Ä
  Á¡¼õ þÕó¾¾ Ê - «õÁ¡
  Á¡¼õ þÕó¾¾ Ê. ¬½¢
 • 6. ²ú¿¢¨Äì ÌûÙõ þÕó¾ «¾¢ºÂõ
  ±ý¦ÉýÚ ¦º¡øÅÉ Ê - «õÁ¡
  ±ý¦ÉýÚ ¦º¡øÅÉ Ê. ¬½¢
 • 7. µ÷¿¢¨Ä ¾ýÉ¢ø ´Ç¢÷ÓòÐ ¦ÅñÁ½¢
  º£÷¿£Äõ ¬î; Ê - «õÁ¡
  º£÷¿£Äõ ¬î; Ê. ¬½¢
 • 8. À¡§Ã¡÷ ¿¢¨Ä¢ø ¸Õ¿£Äõ ¦ºöÂ
  ÀÅÇÁ ¾¡î; Ê - «õÁ¡
  ÀÅÇÁ ¾¡î; Ê. ¬½¢
 • 9. Áü§È¡÷ ¿¢¨Ä¢ø Áø¾ô À¦ºõ
  Á¡½¢ì¸õ ¬î; Ê - «õÁ¡
  Á¡½¢ì¸õ ¬î; Ê. ¬½¢
 • 10. À¢ý§É¡÷ ¿¢¨Ä¢ø ¦ÀÕÓòÐ ÅÃô
  §À÷Á½¢ ¬î; Ê - «õÁ¡
  §À÷Á½¢ ¬î; Ê. ¬½¢
 • 11. §Å§È¡÷ ¿¢¨Ä¢ø Á¢ÌõÀÅ Çò¾¢Ãû
  ¦ÅñÁ½¢ ¬î; Ê - «õÁ¡
  ¦ÅñÁ½¢ ¬î; Ê. ¬½¢
 • 12. Ò¸§Ä¡÷ ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ÀýÁ½¢
  ¦À¡ýÁ½¢ ¬î; Ê - «õÁ¡
  ¦À¡ýÁ½¢ ¬î; Ê. ¬½¢
 • 13. À¾¢§Â¡÷ ¿¢¨Ä¢ø À¸÷Á½¢ ±øÄ¡õ
  ÀʸÁ ¾¡î; Ê - «õÁ¡
  ÀʸÁ ¾¡î; Ê. ¬½¢
 • 14. ²ú¿¢¨Ä §Á§Ä þÕ󾧾¡÷ ¾õÀõ
  þ¨ºó¾¦À¡ü ÈõÀÁ Ê - «õÁ¡
  þ¨ºó¾¦À¡ü ÈõÀÁ Ê. ¬½¢
 • 15. ¦À¡üÈõÀõ ¸ñ§¼Úõ §À¡Ð¿¡ý ¸ñ¼
  ÒШÁ±ý ¦º¡øÅÉ Ê - «õÁ¡
  ÒШÁ±ý ¦º¡øÅÉ Ê. ¬½¢
 • 16. ²Úõ§À¡ ¾í§¸ ±¾¢÷ó¾ Ũ¸¦º¡Ä
  ±ýÉÇ ÅøÄÅ Ê - «õÁ¡
  ±ýÉÇ ÅøÄÅ Ê. ¬½¢
 • 17. ¬í¸¡í§¸ ºò¾¢¸û ¬Â¢Ãõ ¬Â¢Ãõ
  ¬¸Åó ¾¡÷¸Ç Ê - «õÁ¡
  ¬¸Åó ¾¡÷¸Ç Ê. ¬½¢
 • 18. ÅóÐ ÁÂì¸ ÁÂí¸¡Áø ¿¡ý«Õû
  ÅøÄÀõ ¦ÀüÈÉ Ê - «õÁ¡
  ÅøÄÀõ ¦ÀüÈÉ Ê. ¬½¢
 • 19. ÅøÄÀò ¾¡ø«ó¾ Á¡¾õÀò §¾È¢
  Á½¢ÓÊ ¸ñ§¼É Ê - «õÁ¡
  Á½¢ÓÊ ¸ñ§¼É Ê. ¬½¢
 • 20. Á½¢ÓÊ §Á§Ä¡÷ ¦¸¡ÎÓÊ ¿¢ýÈÐ
  ÁüÈÐ ¸ñ§¼É Ê - «õÁ¡
  ÁüÈÐ ¸ñ§¼É Ê. ¬½¢
 • 21. ¦¸¡ÎÓÊ §Áø¬Â¢ Ãò¦¾ðÎ Á¡üÚô¦À¡ü
  §¸¡Â¢ø þÕó¾¾ Ê - «õÁ¡
  §¸¡Â¢ø þÕó¾¾ Ê. ¬½¢
 • 22. §¸¡Â¢¨Äì ¸ñ¼í§¸ §¸¡Òà š¢Ģø
  ܺ¡Ð ¦ºýÈÉ Ê - «õÁ¡
  ܺ¡Ð ¦ºýÈÉ Ê. ¬½¢
 • 23. §¸¡Òà š¢Öû ºò¾¢¸û ºò¾÷¸û
  §¸¡ÊÀø §¸¡ÊÂ Ê - «õÁ¡
  §¸¡ÊÀø §¸¡Ê Ê. ¬½¢
 • 24. ¬í¸Å÷ Åñ½õ¦Åû Åñ½õ¦ºù Åñ½Óý
  ³Åñ½õ ¬ÌÁ Ê - «õÁ¡
  ³Åñ½õ ¬ÌÁ Ê. ¬½¢
 • 25. «í¸Å ¦ÃøÄ¡õþí ¸¡÷þÅ÷ ±ýÉ×õ
  «ôÀ¡§Ä ¦ºýÈÉ Ê - «õÁ¡
  «ôÀ¡§Ä ¦ºýÈÉ Ê. ¬½¢
 • 26. «ôÀ¡§Ä ¦ºý§Èý«í §¸¡÷¾¢Õ š¢Ģø
  ³Å÷ þÕó¾¡Ã Ê - «õÁ¡
  ³Å÷ þÕó¾¡Ã Ê. ¬½¢
 • 27. ÁüÈÅ÷ ¿¢ýÚ ÅÆ¢¸¡ð¼ §Á§Ä¡÷
  Á½¢Å¡Â¢ø ¯ü§ÈÉ Ê - «õÁ¡
  Á½¢Å¡Â¢ø ¯ü§ÈÉ Ê. ¬½¢
 • 28. ±ñÏõ«ù š¢Ģø ¦Àñ§½¡ ¼¡½¡¸
  þÕÅ÷ þÕó¾¡Ã Ê - «õÁ¡
  þÕÅ÷ þÕó¾¡Ã Ê. ¬½¢
 • 29. «í¸Å÷ ¸¡ð¼ «Ïì¸ò ¾¢Õš¢ø
  «ý¦À¡Î ¸ñ§¼É Ê - «õÁ¡
  «ý¦À¡Î ¸ñ§¼É Ê. ¬½¢
 • 30. «ò¾¢Õ š¢Ģø ¬Éó¾ ÅøÄ¢±ý
  «õ¨Á þÕó¾¡Ç Ê - «õÁ¡
  «õ¨Á þÕó¾¡Ç Ê. ¬½¢
 • 31. «õ¨Á¨Âì ¸ñ§¼ý «ÅÇÕû ¦¸¡ñ§¼ý
  «Ó¾Óõ ¯ñ§¼É Ê - «õÁ¡
  «Ó¾Óõ ¯ñ§¼É Ê. ¬½¢
 • 32. ¾¡íÌõ «ÅÇÕ Ç¡§Ä ¿¼Ã¡ƒ÷
  ºó¿¢¾¢ ¸ñ§¼É Ê - «õÁ¡
  ºó¿¢¾¢ ¸ñ§¼É Ê. ¬½¢
 • 33. ºó¿¢¾¢ ¢ø¦ºýÚ ¿¡ý¦ÀüÈ §ÀÈÐ
  º¡Á¢ «È¢Å¡Ã Ê - «õÁ¡
  º¡Á¢ «È¢Å¡Ã Ê.
 • 34. ¬½¢ô¦À¡ý ÉõÀÄò §¾¸ñ¼ ¸¡ðº¢¸û
  «üÒ¾ì ¸¡ðº¢Â Ê - «õÁ¡
  «üÒ¾ì ¸¡ðº¢Â Ê.

ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி // ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி