திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நடு நாடி
naṭu nāṭi
பொது நிலை அருள்வது
potu nilai aruḷvatu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

138. தங்குறுவம்பு
taṅkuṟuvampu